XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шелудько А.Г, к.е.н. Бондаренко В.М. СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Шелудько Анна Геннадіївна

Науковий керівник - к.е.н., доцент Бондаренко В.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Страхування є невід'ємною складовою ринкової економіки, забезпечуючи потребу членів суспільства у страховому захисті. Світовий досвід переконує: де створено надійну систему страхового захисту, там забезпечується більш високий рівень стабільності відтворювального процесу, досягається соціальна злагода, гарантується високий рівень життя населення. Отже, формування ринку страхових послуг України та забезпечення умов для його надійного функціонування - проблема надзвичайної ваги і потребує як глибоких наукових розробок, так і активних дій з боку держави, суспільства в цілому.

Сьогодні в Україні ринок страхових послуг перебуває лише в стадії становлення, а його розвиток супроводжується численними проблемами економічного, нормативно-правового, організаційного, інформаційного, аналітичного, кадрового і технологічного характеру. Чинне законодавство, що регламентує функціонування ринку страхових послуг, не є логічно завершеним. Бракує й необхідних методичних розробок для підвищення ефективності діяльності страхових компаній. Часта зміна регуляторів ринку страхових послуг не сприяла формуванню в Україні дієвої системи страхового нагляду. Відчувається брак кваліфікованих фахівців страхової справи, а також ґрунтовних наукових досліджень і аналітичних матеріалів із страхової проблематики. Немає чіткого бачення стратегічного розвитку вітчизняного ринку страхових послуг та його окремих складових.

Особливою значущістю для розвитку теорії та практики страхування характеризуються роботи таких вітчизняних вчених В.Д. Базилевича, К.С. Базилевича, О.І.Ба­рановського, Н.М.Внукової, О.Д.Вовчак, Т.А.Говорушко, К.О.Граве, Н.Б. Грищенко, А.М. Залєтова, О.Д. Заруби, Л.А.Лунца, М.В. Мниха, С.А. Навроцького, В.М. Опаріна, С.С. Осадеця, Ю.В.Пасічник, В.Й.Плиса, Т.А. Ротової, В.М. Федосова, В.М.Фурмана та ін.

Сучасний ринок страхових послуг України являє собою економічне явище, яке віддзеркалює всі суперечності і проблеми країни з трансформаційною економікою. Охоплюючи складну і різнобічну систему економічних відносин, він розвивається в певному економічному середовищі, яке безпосереднім чином впливає на цей розвиток, сприяючи йому або гальмуючи його.

В економічній літературі використовуються різні підходи до класифікації ринків. Так, залежно від ступеня залученості споживача у процес продажів виділяються такі різновиди ринків, як потенційний, доступний, кваліфікований, цільовий і освоєний.

На наш погляд, класифікацію ринків страхових послуг доцільно здійснювати за такими класифікаційними ознаками, як територіальна належність, масштаб, рівень розвитку, повноцінність, рівень страхової ємності, насиченість, консолідація, диверсифікація, різновиди, рівень конкуренції, співвідношення попиту та пропозиції, обов'язковість, галузь, доступність, стан, структуризація, технологічність.

Ринок страхових послуг відіграє значну роль для розвитку та ефективного функціонування фінансового сектора національної економіки, оскільки страхові компанії є фінансовими посередниками, що зменшують трансакційні витрати, пов'язані з рухом коштів від тих, хто заощаджує, до позичальників, шляхом накопичення значних коштів численних платників страхових премій.

З урахуванням територіальної належності ринок страхових послуг визначають як систему економічних відносин, що складає сферу діяльності страховиків і перестраховиків у даній країні, групі країн і в міжнародному масштабі з надання відповідних страхових послуг страхувальникам. При цьому регіональний ринок страхових послуг є сукупністю страхових компаній, національних ринків страхових послуг окремих регіонів, пов'язаних між собою тісними інтеграційними зв'язками.

На сьогодні в економічній літературі немає достатніх теоретичних розробок, що стосуються регіональних аспектів розвитку ринку страхових послуг і участі держави в цьому процесі. Немає розробок в сфері стратегії розвитку страхового ринку на регіональному рівні; не відпрацьований механізм взаємодії регіональних органів управління і страхових компаній; не налагоджена система взаємовідносин учасників регіонального страхового ринку; не визначений ступінь участі держави в регіональних страхових організаціях.

Водночас, відсутність концептуальної основи розвитку регіонального ринку страхових послуг спричиняє те, що в більшості регіонів ринок страхових послуг розвивається безсистемно, без активного контролю і ефективної підтримки з боку держави і не забезпечує належного страхового захисту населення й господарюючих суб'єктів.

Серед специфічних особливостей ринку страхових послуг називають його міжнародний характер (з пріоритетом національного законодавчого регулювання), а також великий ступень значення особистих контактів.

Специфіка ринку страхових послуг, прояв на ньому дії особливих законів, закономірностей і тенденцій визначають сутність методів організації, планування й управління страхуванням.

Дослідження сутності і специфічних особливостей ринку страхових послуг дозволило зробити наступні висновки.

З огляду на значущість страхування у соціально-економічному розвитку держави, забезпеченні життєдіяльності людини і притаманні йому специфічні риси особливого значення набуває чітке й однозначне визначення сутності і специфічних особливостей ринку страхових послуг.

Ринок страхових послуг - це система стійких економічних відносин між покупцями (споживачами, вигодонабувачами), посередниками і продавцями, пов'язаних з формуванням попиту, пропозиції та ціни на прямий страховий захист і перестрахування, що матеріалізуються в страхових, перестрахувальних і супутніх послугах у даній країні, групі країн чи міжнародному масштабі, що піддається регулюванню.

Важливе значення у з'ясуванні природи ринку страхових послуг має чітке визначення сутності його «продуктової» спрямованості. При цьому слід зазначити, що на сьогодні відсутнє однозначне трактування цього аспекту функціонування страхового ринку.     

Ринок страхових послуг є складною багатофакторною динамічною системою, що об'єднує низку взаємопов'язаних і взаємообумовлених підсистем: страхових продуктів, тарифів, організації продажів і формування попиту, інфраструктури тощо. Ринку страхових послуг властиві могутні стимули саморозвитку: ініціатива і підприємництво, новаторство, гнучкість, активність. При розгляді природи ринку страхових послуг доцільно приділити увагу формуванню його кон'юнктури, визначенню чинників, що позитивно чи негативно впливають на цей процес.

Нормативно-правова база, що регламентує страхування, є логічно незавершеною, несистематизованою, неоднозначною, часом і такою, що суперечить загальносвітовій практиці, що негативно позначається на рівні вітчизняного страхового ринку.

У процесі глобалізації світового страхування розвиток ринку страхових послуг в Україні може відбуватися як шляхом орієнтації страхової полі­тики на підвищення конкурентоспроможності національної страхової систе­ми, так і за інертним сценарієм, коли державна політика страхування повторюватиме помилки і прорахунки минулих років. Конче важливо мінімі­зувати їх, спираючись на наукову обгрунтованість, виваженість здійснюваних заходів соціально-економічної стратегії демократичної держави України, що обрала курс на інтеграцію у світогосподарські зв'язки.

 

e-mail: bo_tanika@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>