XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шелудякова Н.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Шелудякова Наталя Олександрівна,

викладач Миколаївського державного вищого училища культури

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Як домогтися високої якості навчання на кожному уроці? Це питання завжди хвилює кожного викладача. Відповідь така: традиційні форми і методи потрібно використовувати разом з інноваційними підходами.

Урок, як форма організації навчального процесу виник давно, але з того часу він постійно змінюється, набуває нових форм та змісту.

При цьому суто інформаційне навчання треба поступово переводити в мотиваційне, коли на першому плані - свідома пізнавальна діяльність студентів, а викладач, спостерігаючи, тільки допомагає у кожній конкретній ситуації використовувати свої можливості та здібності, зміцнюючи впевненість у своїх діях. Тільки учень, який чітко уявляє, що він хоче від учіння, буде свідомо навчатися і активно засвоювати зміст освіти.

Сьогодні виникає потреба в модернізації урочної системи шляхом:

•  зміни характеру взаємодії учасників навчального процесу, що передбачає

виконання вчителем функції фасилітатора;

•  запровадження інтерактивних методів навчання, в основу яких покладено

спілкування як двосторонній процес, в якому учень-учитель або учень-учень обмінюються думками, інформацією, що надає учням можливість для формування основних пізнавальних умінь, навичок і зразків поведінки в суспільстві;

•   запровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, цілі якого

полягають у визначенні життєвого досвіду кожного учня, рівня інтелекту, пізнавальних здібностей, у формуванні позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потреби в самопізнаванні, самореалізації та самовдосконаленні;

•  спрямованості освітнього процесу на формування і розвиток ключових і

предметних компетентностей особистості;

•  спрямованості навчальної діяльності на соціалізацію особистості, яка являє

собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, що регулюють її взаємини із суспільством;

• запровадження у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій;

•  запровадження комплексу процедур спостереження, поточного оцінювання та на їх основі коригування освітнього процесу.

Інтерактивні методи навчання - це засіб для досягнення атмосфери сприйняття, що сприяє співробітництву, порозумінню, викликає інтерес до пізнання, розвиває творчий потенціал особистості, розумову та емоційну сфери. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім . Це - зацікавлення самого студента. 

Індивідуальний урок є сам по собі інтерактивним, тому що спілкування і творчий процес відбувається постійно між викладачем і студентом один на один. Індивідуальне заняття складається з різних етапів. Наприклад, в диригуванні не тільки диригування твору, а й гра партитур, спів партій, вивчення диригентських схем, перевірка знання правил і музичних термінів.

Але ми теж використовуємо  деякі інтерактивні методи для підвищення зацікавленості студента та вирішення головного завдання навчання - формування і розвиток спеціалістів, теоретично і практично підготовлених до художньо-виконавчої, навчально-виховної, організаційної та музично-освітньої професійної роботи з колективами художньої самодіяльності.

Наведемо приклади використання інтерактивних форм і методів на індивідуальних заняттях, а саме:

•-           дерево рішень (питання, відповіді);

•-           незакінчене речення;

•-           займи позицію (декілька варіантів відповіді: вибрати і аргументувати);

•-           зміни позицію (студент змінює позицію викладача, дає свою відповідь);

•-           бесіда за змістом твору;

•-           міні - міркування;

•-           аналіз образів;

•-           гра - конкурс «Музичний словник»;

-    метод «Перевірка знань «експертами»» (ІІІ курс перевіряє І);

-     різні творчі завдання:

«Реалія - фантазія» - дофантазувати, доповнити образ; створити музичний образ - ілюстрацію, який передає всю палітру внутрішньої і зовнішньої краси. Студент повинен спиратися на те, що музичний образ - це втілення у музиці життя (почуття, переживання, роздуми, вчинки, події в житті людини чи людства). Цей метод формує вміння глибоко оцінювати прекрасне не тільки в мистецтві, а й у дійсності; стимулює аналітичне сприйняття музики; підвищує рівень загальної культури студентів;

-  технологія «Мікрофон»  

Присутні всі студенти класу викладача на контрольних, атестаційних, залікових заняттях. Вони обговорюють виступи інших студентів, висловлюючи свою думку, навіть роблять порівняльний аналіз «хто кращий?». А розвиток стратегій «Я так думаю», «Я заперечую», «Правильно», «Мені подобається» і т. д. дає змогу виробити у студентів навички зв'язного мовлення, вміння відстояти та аргументувати свою думку.

У час розвитку технологій, коли у кожного є мобільний телефон, можна використовувати технологію «Диктофон». Записувати обговорення студентами виступів інших студентів і порівнювати через деякий час їх зростання в оцінюванні цих виступів, в спілкуванні, творчий та професійний зріст.

- метод проектів.

               В основі методу лежать розвиток пізнавальних навичок студентів, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

За домінуючим видом діяльності можна виділити основні типи проектів: інформаційний, дослідницький, практично-творчий, ігровий.

Я зі своїми студентами працюю над такими навчально-виховними проектами:

- «Тарас Шевченко і українська народна пісня»;

- «Микола Леонтович і його обробки українських народних пісень»;

- «Пісня душа народу» (творчість Анатолія Пашкевича);

- «Серцю співається» (творчість Анатолія Авдієвського)

Студенти знаходять інформацію про цих великих митців (автобіографічні дані, музична чи поетична спадщина). А також відповідають на різні питання викладача стосовно їх творів:

- які враження виникли під час слухання пісні?;

- охарактеризуйте звучання;

- як допомагає музика розкрити літературний текст? та ін..

Також на нашій «Народно-хоровій» цикловій комісії ми працюємо над проектом, впровадженим А. І. Затуряном.

              Під час виробничої практики студенти записують українські народні пісні від народних співачок, розшифровують їх (тобто записують нотами, дають паспортизацію пісні, жанрову належність та короткий зміст, розбирають поетику твору), гармонізують для народного хору. Далі вивчають на уроках диригування та навчальної практики, а потім розучують з хором.

               При створенні цього проекту студенти звертаються до коріння народної творчості, національних та регіональних особливостей, вивчають усну народну творчість, обряди і свята, де використовуються українські народні пісні. У цьому проекті поєднані такі види мистецтва, як музика та література, такі предмети як історія, народознавство, культурологія та фахові дисципліни (розшифровка, аранжування, диригування, навчальна практика, хоровий клас).

Отже, саме метод проектів є одним із найголовніших компонентів педагогічної системи розвитку творчих здібностей студентів у процесі викладання музичного мистецтва.

             Таким чином, інтерактивні методики навчання базуються на підході, центрованому на учні, що дає можливість актуалізувати знання, досвід всіх учасників навчання, обмінятися ним. Цей підхід робить навчання активним, що полегшує засвоєння матеріалу, робить цей процес усвідомленим, а відтак - більш ефективним.

Використання інтерактивних методів допомагає нам реалізувати мудру пораду В. О. Сухомлинського щодо пробудження у педагогів інтересу до пошуку, до аналізу власної роботи (Л. П. Компан).

Література:

•1. Залізко І.В. Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності в системі науково-методичної роботи // Завучу усе для роботи. - №18(8). - вересень. 2009. - С. 24 - 27

•2. Кадемія М.Ю. Навчання інвалідів. Особистісно-орієнтований підхід до навчання дітей з вадами слуху // Педагогічний досвід у професійно-технічний освіті. - лютий, 2009. - С. 28

•3. Книга вчителя дисциплін художньо - естетичного циклу 2006 - 2007. - ПП "Торсінг плюс". - Харків, 2006. - С. 311 - 317

•4.  Постельняк А.І. Імпульс до творчості // Завучу усе для роботи. - №10. - травень 2009. С. 12 - 25

•5.  Стрюк М.Ф. Сучасний урок: традиційні і інноваційні підходи (Методичні рекомендації) Управління освіти Миколаївської міської ради. Науково-методичний центр. - Миколаїв, - 2007

•6.  Ткачова В.Й. та ін.. Інноваційний проект: інноваційні технології у профорієнтаційній роботі //  Педагогічний досвід у професійно-технічний освіті. - лютий, 2009. - С. 27 - 28

•7. Фесенко Ю.Г. Упровадження інтерактивних технологій в організацію роботи з педагогічними кадрами  // Завучу усе для роботи. - №18(8).  - вересень, 2009 . С. - 21- 23


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>