XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шемчук А.М. ВПЛИВ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

А. М. Шемчук

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ВПЛИВ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Одним з чинників, з допомогою яких можливим стає приваблення прямих іноземних інвестицій, дедалі частіше стає високий рівень розвитку людського капіталу. Адже людський капітал - сформований у результаті інвестицій певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується у певній сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці [1, с.101]. Розвиток людського капіталу та збільшення прямих іноземних інвестицій можуть підсилити одне одного та, відповідно, за рахунок цього відбувається підвищення кваліфікації працівників. Тут йде мова про одержання нових навичок та спеціалізованої освіти для майбутнього персоналу транснаціональних компаній і підприємств з і транснаціональних компаній і підприємств з іноземним капіталом. Варто додати, що іноземний інвестор робить внесок у розвиток людського капіталу країни часто саме через вкладення технологій.

Приваблення прямого іноземного інвестування може здійснюватися за рахунок створення привабливого інвестиційного клімату держави та прозорої урядової політики. Саме за допомогою цих двох чинників можливо значно збільшити потік прямого іноземного інвестування в Україну.

Зі свого боку Україна намагається втілювати переваги підвищення кваліфікації робочої сили та інвестованих технологій для того, щоб і надалі стимулювати збільшення потоків прямих іноземних інвестицій. Це стане позитивним фактором для приваблення інвестиційної зацікавленості з боку транснаціональних компаній, адже для них, серед інших позицій, важливу роль відіграє кваліфікаційний рівень робочої сили. Таким чином, рівень розвитку людського капіталу є важливою рисою створення у країні великих транснаціональних компаній.

Для розвитку людського капіталу уряди країн можуть використовувати різні політики рівня освіти робочої сили: покращення базової освіти, покращення вищого освітнього рівня та мінімальна навчальна платформа.  Остання передбачає, що відбувається виділення дисциплін, необхідних для сучасного ринку праці. Тобто, при підготовці кадрів увага зосереджується на даному необхідному мінімумі знань. Відповідно до цього, політика розвитку людського капіталу, з одного боку, має забезпечувати ґрунтовний рівень базової освіти, а з іншого - відповідати попиту на ринку.

Враховуючи світовий досвід, першочерговим завданням Національної інвест-агенції має бути оперативне вивчення попиту на певний вид робочої сили з боку потенційних інвесторів та співпраця з Міністерством освіти і науки України, вищими та спеціалізованими освітніми закладами у справах підготовки робочої сили саме необхідної кваліфікації [2, с. 174]. Часто самі прямі іноземні інвестиції є стимулом ініціативи населення до підвищення рівня освіти. Це пов'язано з тим, що, відповідно до реалій сьогодення, відбувається диференціація у заробітній платі, а також з'являється необхідність здобуття навиків для роботи з новими технологіями на робочих місцях. З погляду на це, для України часто досліджують саме показник зростання кількості осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах чи закладах з професійно-технічною підготовкою, що може стимулюватися збільшенням акумульованих внутрішніх та прямих іноземних інвестицій. Характеризуючи причин високого безробіття в Україні, однією з них є недостатність ефективних інвестицій у створення продуктивних робочих місць, що створюються при потребі в них і необхідності підприємства інвестувати у створення вакансій. Відповідно розвинений інвестиційний клімат сприяє створенню нових робочих місць, залученню молоді до ринку праці. 

Таким чином, характеризуючи людський капітал, необхідно зазначити, що він значною мірою залежить від іноземного капіталу. Тому особливу увагу потрібно звертати на динаміку кількості осіб за віком, які здобувають освіту на різних рівнях і їх частку у робочій силі країни, та на кількість осіб за рівнем освіти, котрі зайняті у різних галузях економіки країни.

Література:

•1.   Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / О. І. Грішнова. - К.: Знання, 2006. - 559 с.

•2.   Харламова Г. О. Дослідження впливу прямого іноземного інвестування на рівень розвитку людського капіталу приймаючої країни / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 172 - 183.  

    


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>