XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевченко Б.Г. Українознавство як окремий предмет і інтегруюча методологія системи виховних і навчальних дисциплін. Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки.

Шевченко Богдан Григорович

  Аспірант кафедри історії та етнографії України

Одеського Національного Політехнічного Університету

  Українознавство як окремий предмет і інтегруюча методологія системи виховних і навчальних дисциплін. Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки.

       Українознавство - є цілісною системою наукових інтерактивних знань про Україну й світове українство як цілісність, як геополітичну реальність, що розвивається в цілісності простору часу .

     Інститут Українознавства, чітко визначає українознавство як науку, предмет, методологію, напрямки, масштаби і сфери його досліджень, а також напрями практичної реалізації інститутських результатів досліджень, і включно до означення певних дефініцій, понять і їх тлумачень. Це, передовсім, сформульовано у працях П. П. Кононенка, В. В. Барана, В. В. Сніжка, Л. К. Токаря та інших.

     Український народ, люди, які всією душею належать до українців, а самі знаходяться далеко за межами України,  володіють колосальним духовним і моральним потенціалом, який зосереджено в українській традиційній культурі. Наш громадянський обов'язок - задіяти цей потенціал у державотворенні, у формуванні національної свідомості громадян нової України.

      Ми, українці, виробили в складних умовах етнічного розчавлення і багатовікового поневолення раціональну організацію середовища життєдіяльності й забезпечення духовних запитів людини, витворили особливу систему звичаїв, вірувань, світорозуміння, моральних, правових, етнічних і естетичних форм, які    складалися упродовж історичного розвитку людської спільності на шляхах до формування української національної культури.

    На нашій землі в різні часи жили різні племена й народи, які були й дружні, й ворожі нашим предкам, але вони розчинилися в часі, а ми - ні, отже і історія наша - це не тільки історія нашого етносу, а й історія всіх, хто жив на нашій землі і залишив на ній свою культуру .

      Народознавство - це історія наших етнічних та географічних назв, історія мови нашої і тих мов, які на цій землі існували.

          Урядом України прийнято державну національну програму „Освіта" ( „Україна ХХІ століття"). Одним з найголовніших принципів цієї програми є національна спрямованість освіти, що є органічним поєднанням національної історії і традицій, збереження та збагачення культури українського народу.

       Програмою також передбачено нероздільність навчання і виховання, що полягає у підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням формування всебічно розвиненої особистості, перетворенні системи моральних і духовних цінностей на важливий чинник виховання молодого покоління, відродження духовності українського народу, його менталітету.

       Корені національної психології, характеру, мислення та самосвідомості, як відомо, закладаються в ранньому дитинстві, передаються дитині з молоком матері, через її колисанку, бабусині казки та дідусеві оповідки, в період виховання в сім'ї та дошкільному закладі.

      Тільки народне виховання, зауважував К.Д.Ушинський, є живим органом в історичному процесі народного розвитку, таке виховання набуває надзвичайно впливової сили на формування національного характеру, національної психології людини.

       Народна педагогіка включає в себе всі ті знання з краєзнавства, країнознавства, природознавства, суспільствознавства, людинознавства, народознавства, що і в наш час включає в себе предмет „Українознавство".

      І в силу цього українознавство постає як цілісна система самопізнання, виховання й навчання, єдності знання, любові.

    Українознавство виховує навчаючи. Простежимо поєднання (інтеграцію) шкільних предметів зі складовими системами  українознавства: українознавство і українська мова; українознавство і культура; українознавство і географія; українознавство і біологія; українознавство і історія; українознавство і література.

      По - справжньому пізнати народ, його традиції можна тільки шляхом животворчого дослідження. А щоб прилучитися душею до минулого нашого народу і мати майбутнє, потрібно вивчати українознавство.

     Сьогодні ми живемо в час дії нової Конституції України, коли національно -духовне життя підростаючого покоління повинно стати на законну основу. Саме українознавство покликане допомогти у вихованні справжніх українців.

      Українознавство як окремий предмет і інтегруюча методологія системи виховних і навчальних дисциплін розвивається у двох напрямках:  1. як окремий предмет, який є синтетичною наукою і навчальною дисципліною;   2. як методологія постійного загального для всіх науковців пошуку в сфері самопізнання і самотворення.

       Школа може і повинна вчити не тільки читати й писати, а й неодмінно виховувати любов до знання й мислення. Діти від самого початку повинні полюбити процес пізнання і самопізнання, зрозуміти, що удосконалення будь-чого починається з самовдосконалення.

       І саме тому українознавство, народознавство, історія повинні бути обов'язковими у переліку навчальних дисциплін.

      Ми, українці, володіємо колосальним духовним і моральним потенціалом, який зосереджено в українській традиційній культурі. Наш громадянський обов'язок -задіяти цей потенціал у державотворенні, у формуванні національної самосвідомості громадян нової України.

  Література:

1.Кононенко П.П.Українознавство: Посібник .- К., 1994.

 2.Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. Виховання і характер//Історія дошкільної педагогіки: хрестоматія/ З.Н.Борисова .- К.,1990,-с.169.

3.Ушинський К.Д. Рідне слово// Вибр. пед. твори. - К.,1983, т.1.,-с.123 Лем С. 4.Модель культури // Вопросы философии. - 1969, № 8,с.49.

5.Потебня О.О. Естетика і поетика слова. - К.,1985.,- с.7.

6.Культура української мови/ За ред. В.М. Русанівського. - К.,1990,- с.19.

7.Жулинський М./ Українське народознавство: навч. Посібник/ за ред. С.П.Павлюка.- Л.,1994, - с.3.        


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>