XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевченко О.С. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОВОЧЕПЕРЕРОБНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

Шевченко Оксана Станіславівна

Миколаївський державний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОВОЧЕПЕРЕРОБНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

Переробна овочева продукція є важливою складовою харчового ланцюга населення кожної держави.  Забезпечення продукцією переробки овочів в різних несприятливих умовах є однією із задач сучасного продовольчого ринку.  Останнім часом особливого значення набуло виробництво саме якісної овочеконсервної продукції. Для цього переробним підприємствам необхідно управляти якістю своєї продукції.

Питання якості продукції та управління нею розглядає в своїх працях багато науковців, серед яких Царенко О.М., Друзюк В., Саранча Г.А., Момот. О.І., Паракуда В. та інші. Автори розглядають сутність та значення управління якістю продукції, форми та методи управління, позитивні сторони для підприємства при управлінні якістю. Хотілося б приділити більше уваги управлінню якості продукції овочепереробної галузі.

Овочепереробна галузь України, що забезпечує найбільший прибуток з гектара площі, дає можливість створювати велику кількість робочих місць і відроджувати українське село. Крім того, цей сектор залишається одним із інвестиційно-привабливіших секторів економіки. У 2006 році обсяг овочевого бізнесу України приблизно на 35 % перевищив обсяг зер­нового ринку, забезпечуючи четверту частину всіх грошей, які надходять у сільську місцевість [1].

Водночас із досягненнями овочепереробна галузь має й свої проблеми. На нашу думку, найбільш важливою з них є  те, що на вітчизняних переробних підприємствах майже відсутнє управління якістю продукції.

Слід зазначити, що перш за все для вирішення проблем забезпечення потреб суспільства в якісній овочеконсервній продукції необхідне цілеспрямоване управління процесом формування та забезпечення якості.

Поняття категорії управління якістю регламентовано стандартом ДСТУ ISO 9000:2001. Управління якістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні органі­зації щодо якості. Спрямування та контролювання щодо якості звичайно охоплює розроблення політики у сфері якості і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення якості і поліпшення якості.

Суть управління якістю продукції як об'єкта управління полягає в активному впливі на параметри об'єкта з метою усунення небажаних відхилень від заданих режи­мів роботи, у підтриманні стану впорядкованості, плановості і  динамічної рівноваги з навколишнім середовищем, усуненні асиметрії, при якій елементи виробництва перебувають у незрівноваженому і непропорційному стані, у наведенні порядку в їх взаємодії, забезпеченні розвитку і вдосконалення системи [2].

Управління якістю продукції переробки має наукові основи, базується на загальних законах і принципах управління, що дозволяє  планомірно використовувати науково-технічні, ви­робничі і соціально-економічні можливості АПК з метою поліп­шення якості такої продукції та найбільш повного задово­лення потреб споживача і суспільства [2].

Управління якістю продукції переробки овочів можна визначити як  процес оптимального поєднання взаємообумовлених категорій якості з метою досягнення найбільш ефективного виробництва якісної овочеконсервної продукції. Тобто під управлінням якістю такої  продукції можна розуміти управ­ління і якісними змінами, що утверджуються у сфері матеріаль­них сукупностей (сировини, обладнання, людської праці) на ос­нові пізнання закономірностей їх розвитку [2].

Управління якістю овочеконсервної продукції передбачає здійснення спеціальних функцій управління: 1) прогнозування потреб суспільства в екологічно чистій овочеконсервній продукції та рівня її якості; 2) планування підвищення якості продукції переробки і нормування вимог до її якості; 3) акредитація переробних підприємств і заводів у системі АПК та сертифікація продукції; 4) організація технологічної підготовки, розробки і виробницт­ва нової продукції; 5) нормативне забезпечення на всіх етапах життєвого циклу продукції, нагляд за впровадженням і додержанням стандар­тів, технічних умов, керівних документів; 6) метрологічне забезпечення виробничих процесів, нагляд і перевірка стану засобів вимірювання і контролю показників якості продукції; 7) правове та інформаційне забезпечення процесу створення екологічно чистої овочеконсервної продукції [2].

Ефективне управління якістю, що забезпечує високий рівень задоволення потреб і очікувань споживачів, є найважливішою передумовою успіху переробних підприємств. Якість овочеконсервної продукції - це головний інструмент конкуренції, і якщо на підприємстві припиняють турбуватися щодо її вдосконалення, то банкрутство буде неминучим [3].

Таким чином з'ясували, що управління якістю овочеконсервної продукції відіграє велике значення для суспільства, визначає рівень життя населення та забезпечує конкурентоспроможність, прибуток та успіх підприємству.

Література:

•1.   Бачуріна І.В. Тенденції споживання свіжої та переробленої плодовоовочевої продукції у світі та в Україні / І.В. Бачуріна, Т.А. Капустіна // Економіка АПК. - 2008. - № 2 - С. 146-152.

•2.         Царенко О.М. Управління якістю агропромислової продукції: Навчальний посібник / О.М. Царенко, В. П. Руденко  - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 431с.

•3.    Друзюк В. Система управління якістю - інвестиції в майбутнє / В. Друзюк,  О.Федак //Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2009. - №1. - с. 51-54.

e - mail: ksy-007@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>