XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевченко С.О. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ - ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

Шевченко Світлана Олексіївна

Київський національний торговельно-економічний університет, аспірант кафедри бухгалтерського обліку

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З  НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ  БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ - ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Інтеграція України до Європейської спільноти вимагає реформування бюджетної системи, складовою якої є галузі соціально-культурної сфери, в тому числі і установи охорони здоров'я. Це перш за все пов'язано з невідповідністю рівня медичних послуг, що надаються такими установами, вимогам, які ставляться до них в умовах функціонування ринку.

Відсутність належного рівня бюджетного фінансування, недосконалий механізм впливу на якість медичних послуг, морально і фізично застаріле обладнання дають підстави стверджувати про необхідність удосконалення управління ними, адже діяльність бюджетних установ прямо або опосередковано впливає на стан суспільства в цілому.

Бюджетні установи, як неприбуткові організації в фінансово-господарській діяльності мають певні особливості, що впливають на методологію бухгалтерського обліку бюджетних  установ. Визначальним є те, що вони є складовою частиною бюджетної системи країни і фінансуються з бюджетів різних рівнів для здійснення своєї діяльності.

Важливу роль в управлінні бюджетними коштами виконує система бухгалтерського обліку і фінансової звітності установ, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів.

Особливістю необоротних активів є багаторазове їх використання в процесі повсякденної діяльності, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду, який перевищує один рік. Під впливом зовнішніх умов вони зношуються і протягом нормативного терміну переносять свою первісну вартість на кінцевий результат діяльності установи, а з цього випливає, що  від правильності формування первісної вартості, залежить кінцевий результат діяльності установи.

Питання обліку необоротних активів бюджетних установ є актуальним і  завжди привертало до себе увагу багатьох науковців, серед них слід виділити Джогу Р.Т., Атамаса П.Й., Палія В.Ф., Гаценко О.П., Панкевича Л.В., Свірко С.В. та інші. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних  вчених, слід відзначити, що розкриття питання  обліку необоротних активів бюджетних установ потребують подальшого наукового дослідження.

У бюджетному обліку установи всі основні засоби відображаються за первісною вартістю, яка оцінюється в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, оплачених при придбанні об'єктів відноситься на витрати установи за кодом бюджетної класифікації 2110 "Придбання устаткування і предметів довгострокового використання".

Згідно п. 1.5. Інструкції № 64 первісна вартість необоротних активів - це вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення.

До первісної вартості необоротних активів бюджетних установ, на відміну від галузей національної економіки не включаються: витрати за наймання транспорту для перевезення необоротних активів та суми податку на додану вартість (далі ПДВ), сплачені при придбанні необоротних активів - вони відносяться на фактичні видатки установи, за винятком випадків коли придбання необоротних активів здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду та установу зареєстровано платником ПДВ. У цьому випадку сума ПДВ відноситься до податкового кредиту з ПДВ. Витрати на транспортування відносяться на витрати по коду бюджетної класифікації 1135 "Оплата транспортних послуг і утримання транспортних засобів", а ПДВ - 2110 "Придбання устаткування і предметів довгострокового використання". Для порівняння - в міжнародній практиці обліку в бюджетних установах до первісної вартості необоротних активів прийнято включати як транспортні витрати так і податкові платежі з приводу їх придбання.

Таким чином, врахувавши міжнародний досвід та проаналізувавши практичну діяльність, ми вважаємо, що до складу первісної вартості необоротних активів бюджетних установ також необхідно включати витрати пов'язані з їх придбанням та доведенням до стану експлуатації, оскільки це випливає з самого визначення первісної вартості. Це в свою чергу дозволить сформувати повну вартість необоротних активів бюджетних установ.

Література:

•1.     Інструкція з обліку основних засобів  та інших необоротних активів бюджетних установ, Наказ Головного управління Державного казначейства України від 17.07.2000р. № 64.

•2.     Гаценко О.П. Облік у бюджетних організаціях: Навч. Посібник для дистанційного навчання. К.: Університет «Україна», 2006 - 248с.

•3.     Свірко С. В. Необоротні активи бюджетних установ в вітчизняній та міжнародній обліковій практиці: характеристика та порівняльний аналіз // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Спецвипуск 15.Ч.2. Обліково-аналітичні системи суб'єктів господарської діяльності в Україні. - Л.: Інтереко, 2005. - С.270-277.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>