XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевченко Т. В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КРИЗ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ З ЦИКЛІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЕКОНОМІЦІ

асистент кафедри маркетингу Шевченко Т. В.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

м. Одеса

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КРИЗ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ З ЦИКЛІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЕКОНОМІЦІ

     Характерною рисою сучасної світової економіки є те, що значна кількість країн переживає різке зниження ділової активності господарюючих суб'єктів, економіка більшості розвинутих держав знаходиться у стадії рецесії. Глобальні фінансові потоки скорочуються, обсяги виробництва та зайнятості мають нега­тивну динаміку. Унікальним є той факт, що нинішня дестабілізація є комбінацією двох масштабних економічних явищ: фінансової та еконо­мічної кризи [1]. Особливості сучасного етапу соціально-економічного розвитку суспільства визначають формування нової потреби у теоретичному осмисленні проблем циклічного розвитку та фінансових криз [2].  Таким чином, актуальним є доведення взаємозв'язку фінансових криз із загальним циклом економічної динаміки, а та­кож їх вплив на тривалість та амплітуду коливань [1]. На практиці домінує бачення відокремленості криз фінансового сектору та економічних циклів: по-перше, теорії циклічності були виявлені значно раніше та їх пов'язували з процесами відтворення у реальному секторі економіки; по-друге, вплив наслідків сучасних фінансових криз на реальну економіку не є однозначним.      

Найбільша кількість робіт, присвячених циклічним коливанням у соціально-економічному житті, приходиться на кінець XIX - початок ХХ ст.. Саме у цій період К.Жюгляр сформував теорію промислових циклів, Дж. Кітчин довів наявність короткострокових фінансових циклів, С. Кузнець визначив «будівельні цикли», а М. Кондратьєв емпірично розрахував існування довгострокових циклів кон'юнктури. Увагу до вивчення циклів проділяли і такі вчені, як Дж. М. Кейнс, К Маркс, У. Мітчелл, А. Пігу, Я. Тінберген, М. Туган-Барановський, Р. Фішер, Е. Хансен, А. Чижевський, Й. Шумпетер та ін. [3].

Наступний період у відродженні теорії циклів приходиться на 1990-ті роки. Слід зазначити внесок російської школи, яка представлена такими вченими, як Л. Абалкін, С. Глазьєв, В. Маєвський, С. Меньшиков, Ю. Яковець та роботами українського вченого інституту еволюційної економіки В. Кузьменка [3].

Вплив фінансового сектору на  економіку в цілому вивчали А. Гершенкрон, Р. Камерон, А. Чендлер, які зробили порівняльний аналіз типології національного розвитку та розвитку фінансового сектора. У працях Т. Рибжинські та Ж. Зісмана роз­глянуто залежність перспективи економічного розвитку та структурного розви­тку фінансової системи. Класичний аналіз фінансових криз проводиться в пра­цях Кіндельберга, а в дослідженнях Рейнхарта та Рогоффа доведено, що під загрозою фінансових криз знаходяться як країни з розвинутою економікою, так і країни з трансформаційною економікою [1].

Еволюція теорій економічних циклів у контексті досліджень фінансових криз розглядається у статті  Л. Игоніної, в якій проводиться аналіз фундаментальних причин сучасних фінансових криз, сутність яких у свою чергу пов'язана з розбалансуванням руху реального та трансферного капіталу.   

При всій різноплановості, існуючих теоретичних конструкцій і їх методологічного інструментарію, можна виділити ключові положення, комбінування яких дозволяє сформувати деякий загальний контур, що пов'язаний із обґрунтуванням сутності та природи фінансових криз і їх ролі в економічному циклі [2]:

•·        зі зростанням масштабів суспільного відтворення та накопичення капіталу збільшується значення фінансової компоненти у забезпеченні рівноваги економічної системи, посилюється взаємозв'язок динаміки нововведень із фінансовим капіталом;

•·        двоїстий характер фінансового капіталу визначає можливості відносно відокремленого розвитку його структурних форм, в силу чого перевиробництво у фінансовій сфері може мати гіпертрофований прояв, особливо в умовах глобалізації ;

•·        підвищення значення фінансової сфери та її дії на реальне виробництво визначає можливість використання фінансових регуляторів у рамках антициклічного регулювання. 

Таким чином, фінансові кризи характеризують собою сукупність відносин, з одного боку, пов'язаних із загальноекономічними процесами, а з іншої, відносно самостійних, які виражаються рухом фінансового капіталу як особливої форми капіталу. Слід зазначати, що фінансова криза має множину проявів: кредитний, банківський, біржовий, іпотечний, фіскальний, криза державних фінансів, - що значно ускладнює її визначення.

Ще М. Туган-Барановський свого часу зробив висновки, що загальноекономічна криза починається саме з фінансової та призводить до значущих соціальних наслідків, які свою чергу можуть перейти у соціально-політичну площину  [4]. 

Істотною проблемою, яка привертає увагу до значущості фінансового сектора у перебігу циклічних коливань, є їх зв'язок із кризами державного регулювання. Держава за рахунок фіскальних важелів, кредитно-грошового сектору та бюджетної системи намагається компенсувати дефіцит фінансових ресурсів та нестабільність фінансового сектору під час фінансової кризи, та  унеможливити перехід наслідків фінансової кризи у реальний сектор. Але як бачимо, держава не вирішує проблему кризи, а лише «консервує» її, що згодом проявиться у кризі державної, бюджетної та боргової систем.

Проблеми взаємозв'язку кризи як фаза загального економічного циклу та криз фінансового сектору, а також державних фінансів потребують подальшого поглибленого  дослідження.

Література:

1. Колесник О.О. Вплив фінансових потрясінь на циклічність економічної динаміки // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012 - №1 (5). Том 2. - с.  151 - 154;

2. Игоніна Л.Л. Теории экономических циклов и современные финансовые кризисы // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012 - №1 (5). Том 1. - с.  200 - 208;

3. Дашевська О.В. О цикличности социально-экономического развития Украины // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2011 - №1 (4). - с.  107 - 112;

4. Кузьменко В.П. // «Доски судьбы» как инструментарий прогнозных оценок кризисов и катастроф в развитии природы и общества. Електронний ресурс. - www.iee.org.ua/ru/publication/213.   


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>