XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевчик Р.С., Піскунов Р.О. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Шевчик Руслан Сергійович

Науковий керівник: викладач (аспірант кафедри обліку та аудиту)  Піскунов Роман Олександрович

Харківський  інститут  банківської  справи

ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Серед всіх стадій бюджетного процесу виконання бюджетів являє собою однією з найважливіших стадій, яка потребує державного контролю. Вітчизняні вчені (зокрема, В.Б. Авер'янов, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, Л.К. Воронова, Р.А. Усенко, О.Ф. Андрійко, Д.Л. Зима, Л.А. Савченко, І.П. Устинова, С.О. Булгакова) в основному зосереджуються на вирішенні питань його методики, організації і розгляду фінансового контролю як складової частини фінансового права, його інституту.

Метою нашого дослідження є окреслення основних особливостей здійснення казначейського контролю  як  незамінної складової стадії виконання бюджетів в України у сфері виконання місцевих бюджетів.

Задачею є розгляд казначейського контролю на різних етапах виконання місцевих бюджетів.

Розглянемо особливості здійснення контрольних дій органами Державного казначейства у процесі виконання місцевих бюджетів.

Законодавчо виділяються такі фази здійснення казначейського контролю:

- на етапі зарахування надходжень бюджету (виконання дохідної частини бюджетів);

- на етапі прийняття бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійснення платежу за бюджетними зобов'язаннями (виконання видаткової частини бюджетів).

Казначейський контроль виконання місцевих бюджетів на етапі зарахування надходжень бюджету. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень місцевих бюджетів України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджетів, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів. На сьогодні, виходячи із існуючої законодавчо-нормативної бази, можемо визначати, що по відношенню до дохідної частини місцевих бюджетів контроль з боку органів Державного казначейства здебільшого можна класифікувати як попередній, оскільки для попередження незаконних дій по зарахуванню надходжень до бюджетів органи Державного казначейства України проводять роботу із встановлення належності того чи іншого виду надходжень до конкретного бюджету та, відповідно, наперед розподіляють надходження між бюджетами.

Казначейський контроль виконання місцевих бюджетів на етапі прийняття бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійснення платежу за бюджетними зобов'язаннями. Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). В такий спосіб, на даному етапі контролюються: відповідність бюджетних зобов'язань бюджетним асигнуванням, відслідковується фактична наявність бюджетних коштів для можливості взяття нових зобов'язань, обліковуються нові зобов'язання та їх наслідки для прогнозу відтоку наявних коштів з єдиного казначейського рахунку. Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань на етапі, що передує оплаті, є діями попереднього казначейського контролю. Адже тут бюджетні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів на документальному рівні перевіряються на предмет їх відповідності вимогам законодавчо-нормативних актів. Реєстрація перевірених зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в обліку системи органів Державного казначейства по виконанню бюджетів є рішенням або підтвердженням їх легітимності, що по суті є також контролем повноважень розпорядників бюджетних коштів. В разі порушення законодавства при взятті таких зобов'язань Державне казначейство України відмовляє у їх реєстрації.

Нами запропоновано на стадії виконання місцевих бюджетів, а саме у сфері державних закупівель товарів і послуг, надання Державному казначейству інформацію про середні ціни на ці товари та послуги від Державного комітету статистики України та Антимонопольного комітету України. Таким  чином цей крок дасть можливість зменшити ризики завищення цін на товари та послуги, які фінансуються з державного бюджету, що буде розглянуто в подальшому дослідженні.

Отже, в дослідженні  окреслено основні особливості здійснення казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів. Для виконання даного завдання було розглянуто казначейський контроль на різних етапах виконання місцевих бюджетів.

Література

1. Казначейська система виконання бюджету : підручник / С. О.Булгакова,

Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко та ін. ; за ред. С. О. Бу лгакової. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 417 с.

2. Інформаційне повідомлення / офіційний сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/14   0543. - 08.12.2010.

 

e-mail: SHEVCHIK_R@META.UA


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>