XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевчук Л. М. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ

Шевчук Лариса Миколаївна

аспірантка Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ

Сьогодні для ефективного управління техніко-технологічним оновленням підприємства необхідно визначити пріоритети і цілі оновлення, оцінити стан внутрішнього і зовнішнього середовища. Окрім цього процес оновлення має здійснюватися з урахуванням швидкозмінних та постійних факторів впливу на функціонування підприємств. На проведення оновлення впливає низка економічних факторів. Ми їх можемо поділити на такі підгрупи:

-     Об'єктивні та суб'єктивні;

-     Мікро- та макроекономічні.

Фактори зовнішнього середовища, що не пов'язані з рішеннями певного господарюючого суб'єкта можна віднести до об'єктивних факторів. В першу чергу це економічні закони, оскільки вони безперечно впливають на процес оновлення:

-         закон попиту і пропозиції, який визначає взаємозв'язок між виробництвом і споживанням;

-        закон вартості, що регулює розвиток економіки та визначає можливості оптимального і вигідного обміну;

-        закон конкуренції, який характеризує економічний механізм;

-        закон присвоєння прибутку, оскільки прибуток є основною рушійною силою виробництва.

Об'єктивні та суб'єктивні фактори тісно взаємопов'язані та впливають на ефективність проведення техніко-технологічного оновлення. Суб'єктивний характер мають ті фактори, дія яких є наслідком прийнятих рішень. Серед них можемо виділити:

-     стратегії фірм-конкурентів, які можуть впливати на структуру ринку, хід конкурентної боротьби.

-     поведінка споживачів. Від них залежить попит на продукцію, яка вироблена в результаті проведення технологічного оновлення.

-     фінансова, грошова та кредитна політика організацій, які можуть бути інвесторами. Часто проведення оновлення пов'язане з використанням позикових коштів.

Техніко-технологічне оновлення - комплексний, складний процес, який залежить від макроекономічних та мікроекономічних факторів. Дослідження, оцінка та аналіз факторів, що впливають на оновлення виробництва дає можливість здійснювати ефективне управління даним процесом.

До макроекономічних факторів відносяться амортизаційна, інвестиційна та податкова політика держави; відсоток банківського кредиту; умови конкуренції; рівень фінансування науки та дослідно-конструкторських досліджень; положення підприємств, що випускають нову техніку; екологія; політична стабільність у державі.

Амортизаційна політика держави сьогодні потребує реформування. Основними цілями амортизаційної політики у сучасному контексті мають бути [5, с. 172]:

-        розробка та втілення такої гнучкої амортизаційної політики, яка б враховувала особливості функціонування різних підприємств;

-        створення належних економічних умов для підприємств з метою прискореного оновлення виробничих фондів;

-        розробка та втілення механізму державного регулювання напрямків та обсягів використання амортизаційного фонду з урахуванням загальнонаціональних інтересів;

-        забезпечення балансу інтересів держави та суб'єктів господарювання.

В сучасних умовах Україна має проводити активну інвестиційну політику для здійснення техніко-технологічного оновлення, застосовуючи методи економічного, адміністративного та правового характеру і сама виступати у ролі інвестора [2, с.64]. Серед механізмів державного стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів особлива роль належить заходам податкового впливу. У раціонально побудованій системі оподаткування саме цей вплив використовується як інструмент ефективної економічної політики, оскільки дає можливість забезпечити додаткові економічні стимули для підприємств щодо вдосконалення та оновлення своєї техніко-технологічної бази [4, с.56].

Важливе значення для фінансування процесів оновлення та технічного переозброєння має банківський кредит. Діяльність комерційного банку направлена на надання можливості суб'єктам господарювання залучати додатковий капітал для виробництва, скорочувати витрати і прискорювати оборот капіталу, зменшувати ризики, які виникають в процесі фінансування [3, с. 131]. Але сьогодні багато підприємств намагаються не користуватися банківським кредитом через високі відсоткові ставки.

Для прийняття рішення про здійснення оновлення необхідно оцінити також вплив мікроекономічних факторів: ступінь зносу основних виробничих фондів, середній вік застосовуваних технологій, структуру прямих витрат  (матеріало-, енерго- та трудомісткість), якість продукції та умови праці робітників, рівень механізації та автоматизації виробничих процесів.

Проте чи не найбільше на процес оновлення впливає фінансовий стан підприємств, його можливість фінансувати власний техніко-технологічний розвиток. Як відомо, основні джерела оновлення - це амортизаційний фонд, прибуток підприємства, кошти місцевих бюджетів та позабюджетних спеціальних фондів, кошти кредитних комерційних структур, зарубіжні джерела фінансування [1, с. 40]. Постійний дефіцит фінансових ресурсів є основною проблемою модернізації вітчизняних підприємств.

Проаналізувавши тенденції розвитку промисловості, маємо зазначити, що сьогодні Україна не має реальних можливостей для ефективного техніко-технологічного оновлення. Тому вкрай необхідним є проведення комплексу заходів з боку держави щодо інвестиційного забезпечення процесу модернізації та оновлення промислових підприємств на інноваційній основі.

Література:

•1.     Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст. - 2012. - №2. - с. 40.

•2.     Кириченко О.А., Харченко В.В. Антикризова інвестиційна політика України // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №1. - с.64-74.

•3.     Матвиенко И. Финансовое обеспечение технического перевооружения промышленности Украины. - К.: Наукова думка, 2004. - 256с.

•4.     Пшик Б.І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні // Регіональна економіка. - 2010. - №4. - с. 56-62.

•5.    Соломко А.С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №1. - с.164-174.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>