XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевцова О.В. Актуальні проблеми перекладу: переклад англійських іменникових словосполучень українською мовою

Шевцова О.В. (студентка)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут філології

Актуальні проблеми перекладу: переклад англійських іменникових словосполучень українською мовою

Професійний перекладач має не лише вільно володіти мовами, а й мати хист витлумачити думку та поняття однієї мовленнєвої системи іншою, бути знавцем всіх категорій вихідної та цільової мов, вміти зіставити фонетичні, морфологічні і синтаксичні одиниці англійської й української мов. Сучасна англійська мова бовваніє іменниковими словосполученнями, які вживаються в основному в газетах і наукових текстах (board members – члени правління, school reform – шкільна реформа); тому варто наголосити на тому, наскільки важливою одиницею синтаксису є словосполучення. Словосполучення – це мінімальна непредикативна одиниця синтаксису, утворена за нормами й правилами національної мови з двох чи більше лексично повнозначних слів. Складники таких структур завжди знаходяться у підрядній залежності один від одного незалежно від їх кількості. Вони поділяються на залежне слово (означуване), що стоїть у препозиції до головного слова (ядра). [5]
Виділяють іменникові словосполучення, які з часом утворили єдність і перейшли в розряд складних іменників. Фаулер писав, що „неправильне вживання дефісів письменниками і видавцями соромить Британську систему освіти. Без сумніву, такий іменник як goldsmith – ювелір, має писатися разом, іменники, які несуть в собі часткову цілісність, мають писатися через дефіс: she-wolf - вовчиця, а іменники у поєднанні з прикметниками мають писатися окремо: the London Streets – Лондонські вулиці”. [6]
Між англійськими і українськими іменниковими словосполученнями існують спільні риси і ряд розбіжностей, які слід неодмінно враховувати під час перекладу. Як в українській, так і в англійській мовах словосполучення є найменшою одиницею синтаксису і мають однакові функції. За граматичною організацією українські іменникові словосполучення поділяються на прості і складні, англійські – на двочленні, тричленні, чотиричленні і багаточленні. В залежності від наявності сполучників в українській мові словосполучення бувають сполучниковими і безсполучниковими, а в англійській – завжди безсполучникові. В залежності від головного слова українські словосполучення поділяються на іменникові, дієслівні і обставинні, англійські – на іменникові, дієслівні, прикметникові, прислівникові. За типами граматичного зв’язку в українських словосполученнях буває підрядний і сурядний зв’язки, підрядний поділяється на керування, узгодження і прилягання. В англійській мові у словосполученнях наявний підрядний тип зв’язку – додатковий, обставинний або атрибутивний різновиди. [2, 5] Причини існування труднощів перекладу англійських іменникових словосполучень українською мовою полягають в компактності англійської мови, відсутності флективних зв’язків між словами, що спричинює швидке утворення подібних словосполучень, за якими українська синтетична мова не встигає. [3]
Підходи до перекладу іменникових словосполучень різняться, це безпосередньо залежить від кількості компонентів словосполучення. Але головним при перекладі є виділити головне слово і залежне, а також слід врахувати , що складники таких структур завжди знаходяться у підрядному зв’язку один від одного. Існують різноманітні підходи до тлумачення змісту безсполучникових іменникових словосполучень. Ці підходи обумовлюються наступними головними факторами:
• кількістю іменників у словосполученні;
• структурою обставинного складника і головного;
• різновидом семантичного зв’язку між складниками у безсполучниковому іменниковому сполученні (обставини місця, часу і т.д.);
• наявністю прикметника, дієприкметника, присвійного займенника,
кількісного числівника. [2]
Крім того швидкий і влучний переклад безсполучникового іменникового сполучення з англійської мови українською в значній мірі залежить від правильного вибору слова, з якого слід почати переклад. [4]
Окрему увагу слід приділити термінам, які є сталими сполуками і мають за собою певне закріплене значення. Полегшити роботу над перекладом термінів може поділ на етапи: аналітичний і синтетичний. Велику роль відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих компонентів терміну. Синтетичний передбачає вибудовування компонентів в залежності від семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміну. [1]
Література:
1. Карабан В.І Переклад англійської наукової і технічної літератури: лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – В.: Нова книга, 2001.
2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – В.: Нова Книга. 2000 – 448с.
3. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов. – К.: Освіта України, 2007. – 136с.
4. Раєвська Н. М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.: Вища школа, 1979. – 301с.
5. Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2005.
6. Fowler H. W. Dictionary of Modern English Usage. London, 1959.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>