XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шихова Н.А. Організаційна діяльність комерційних банків.

Рубрика: Економіка

 Шихова Наталія Анатоліївна   

 Вінницький торговельно -  економічний  інститут  КНТЕУ

Організаційна діяльність комерційних банків АБС - автоматизована банківська система.

Аналітичні рахунки - регістри аналітичного обліку - спосіб групування деталізованої інформації по кожній операції Банку з метою отримання звітів для внутрішнього і зовнішнього користування та надання користувачам необхідної інформації.

Банківські операції - операції, що визначені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банківський продукт - стандартизовані процедури, що забезпечують виконання операцій, згрупованих за відповідними типами та ознаками.

Бек-офіс - підрозділи або окремі відповідальні виконавці, які залежно від своїх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними.

Відповідальний виконавець - працівник банку, який відповідно до своїх службових обов'язків та/або розпорядження керівництва банку має повноваження виконувати певні операції та несе відповідальність за їх належне виконання.

Внутрішньобанківські операції - операції банку, що не пов'язані з виконанням доручень клієнтів.

Внутрішньо банківські рахунки - усі інші рахунки аналітичного обліку, що не належать до клієнтських рахунків.

Клієнтські рахунки - особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки.

Операційна діяльність банку - сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформації за операціями банку, проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками.

Операційний день банку - діяльність банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у балансі банку. Тривалість операційного дня встановлюється Головним банком та філіями згідно з наказом керівника відповідної установи.

Операційний ризик - ризик, який пов'язаний з порушенням банківських правил та/або систем контролю за обробленням, проведенням операцій, документацією, що виникає як унаслідок зовнішніх причин, так і через помилки працівників банку.

Операційний час банку - частина операційного дня банку, протягом якої відбувається обслуговування клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані банком. Початок та кінець операційного часу встановлюються згідно з наказом керівника установи Банку з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома клієнтів.

Операція банку - дія або подія, внаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані банку та яка відображається за балансовими або позабалансовими рахунками банку..

Особовий рахунок - рахунок аналітичного обліку операцій з клієнтами банку, здійснюється відповідно до укладених між банком і клієнтами договорів.

Первинний документ - документ, який містить відомості про операцію та підтверджує її здійснення.

Література

•1.                Беззуб А.А. Каким будет банк 21-го века?/ А.А.Беззуб, В.О.Шатохина.- Днепропетровск: Росток, 2001.- 256с.- 1 прим.

•2.                 Операції комерційних банків.- 2-ге вид.,допов.- Львів: ЛБІ НБУ, 2001.- 516с.- 2 прим.

•3.                Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник.- К: Знання-Прес, 2002.- 535с.- (Вища освіта XXI ст.).- : 30.00 - 51 прим.

•4.                 Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник/ За ред. Міщенка В.І., Шаповалова А.В.- К: Знання, 2002.- 216с.- : 22.00 - 1 прим.

•5.                 Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Савлука М.І.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К: КНЕУ, 2002.- 598с.- : 34.00  -  199 прим.

•6.                [65.261.4 / О 61]  Оподаткування фінансових установ: Навч. посібник/ О.Д.Данілов, В.П.Ходаківська, Л.А.Клюско, інші.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.- 268с.- : 14.00, 20.00 - 3 прим.

•7.                 Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій/ Укл. Сушко Н.М.- К: КНТЕУ, 2003.- 210с.- : 9.88 - 25 прим.

•8.                 Предборський В.А.  Економічна теорія: Підручник/ В.А.Предборський, Б.Б.Гарін, В.Д.Кухаренко; За ред. Предборського В.А.- К: Кондор, 2003.- 492с.- : 30.00 - 20 прим.

•9.                Ценные бумаги: Учебник/ Под ред. Колесникова В.И., Торкановского В.С.- 2-е изд., перераб. и доп.- М: Финансы и статистика, 2003.- 448с.: ил.- ISBN 5-279-02096-6 - 1 прим.

•10.            Костюченко О.А.  Банківське право: Підручник.- К: Професіонал, 2004.- 544с.- ISBN 966-8556-17-8: 43.00 - 16 прим.

•11.             Сусіденко В.Т.  Діяльність комерційного банку. Монографія/ В.Т.Сусіденко, В.М.Кравченко.- Вінниця, 2004.- 200с.- : 8.22 - 150 прим.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>