XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шипова О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

Магістр Шипова О.В.

Тернопільський національний економічний університет

(Вінницький інститут економіки)

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

 

Функціонування підприємств в умовах невизначеності бізнес-середовища передбачає формування механізму управління, який би визначав цей фактор як пріоритетний. Бізнес-середовище впливає на підприємство, тому йому не­обхідно визначити чіткі орієнтири своєї діяльності, тобто визначити мету функ­ціонування. Вочевидь у процесі здійснення обраної мети на об'єкт управління впливають ті або інші фактори. Отже, від того, як швидко підприємство зможе оцінити ці умови і врахувати їхній вплив на свою діяльність, багато в чому залежить ефек­тивність функціонування об'єкта управління - підприємства.

У цьому випадку починають діяти важелі механізму управління підпри­ємством - засоби, що приводять систему в стан, який відповідає умовам пос­тавленої мети. У складі механізму пропонується виділити такі основні важелі - інструменти управління:

•- економічні - фінансова стабілізація підприємства, обміркований вибір джерел фінансування витрат на підготовку виробництва і випуск продукції, наяв­ність матеріальної зацікавленості працівників в обсязі випуску продукції, підви­щення рівня продуктивності праці, наявність резервних засобів на освоєння но­вих виробів, прогресивність економічних норм і нормативів, оптимізація витрат на виробництво продукції, зниження строку окупності капітальних вкладень;

•- соціальні - підвищення кваліфікації працівників підприємства, профе­сійна укомплектованість кадрами підрозділів, організація побутового обслуго­вування і суспільного харчування, суспільна активність працівників, мотива­ція персоналу, колективне прийняття рішень, вікова і статева структура ви­робничих колективів;

•- технічні - підвищення рівня прогресивності обладнання, яке викорис­товується, механізація й автоматизація виробництва, підвищення рівня осна­щеності виробництва інструментами і пристроями;

•- технологічні - підвищення рівня прогресивності технології, забезпечен­ня високої технологічної оснащеності служби контролю якості продукції, удосконалення технології виробництва, підвищення рівня налагодженості технології, забезпечення відповідних санітарно-технічних норм виробництва;

- психологічні - налагодження психологічного клімату в колективі, удосконалення морального і матеріального заохочення працівників (мотивація праці), створення атмосфери творчого співробітництва, підвищення профе­сійної змістовності і привабливості праці;

- збутові - раціональна організація цінової політики підприємства, налагодження контактів з покупцями продукції, забезпечення сервісних послуг;

- маркетингові - дослідження попиту на вироблену продукцію, організація пошуку нових ринків збуту, просування товару на обраному сегменті ринку, грамотна рекламна політика підприємства;

- екологічні - оздоровлення навколишнього середовища, дотримання ви­робничої санітарії, зниження виробничого шуму, оснащення виробничих підрозділів гігієнічними засобами;

- правові - дотримання прав споживачів продукції, регламентація взає­мин продавців (виробників) і споживачів, установлення їхніх прав, обов'язків,

- відповідальності, документальне забезпечення відповідності продукції вста­новленим стандартам, правове регулювання діяльності організації;

- організаційні - удосконалення організації виробничого процесу, робо­чих місць і умов праці, рівня гнучкості виробництва, розвиток резервних потужностей, підвищення рівня; організації ремонтних підрозділів, забезпеченості усіма видами ресурсів.

Слід зазначити, що певний важіль впливає на кілька ділянок об'єкта управління, які називають бізнес-процесами, так само як і кілька важелів можуть впливати на один бізнес-процес.

Механізм функціонування системи управління передбачає чітке формулювання мети діяльності підприємства в основному бізнес-процесі та на різних рівнях своєї ієрархії, що дозволяють менеджерові спрямовувати діяльність і підприємства і відслідковувати її результати. Підприємство повинне обрати свою філософію.

Метою механізму управління ефективною діяльністю підприємства є за­безпечення зростання його ринкової вартості. Тобто всі прагнення підпри­ємства, аналітичні методи і прийоми менеджменту повинні бути спрямовані до однієї загальної мети: допомогти максимізувати свою вартість, базуючи процес прийняття управлінських рішень на пріоритетних факторах-показниках, здатних уплинути на збільшення вартості підприємства. Основними властивостями механізму управління ефективним функціо­нуванням підприємства є наявність інтеграції стратегічного й оперативного планування, що передбачає можливості трансформації цілей через проміжні параметри (бізнес-процеси), що дозволяє досягти основної мети підприємст­ва. Крім того, важливою властивістю механізму управління є зворотні зв'язки:

•1. Вертикаль «керівництво - персонал». Тут відбувається визначення ке­рівництвом задачі, доведеної до персоналу у вигляді конкретних настанов, і контроль за виконанням на основі інформації, що надходить від співробітни­ків. Потім здійснюється корегування задачі і, як наступна стадія, доведення до персоналу уточненої задачі.

•2. Вертикаль «персонал - керівництво». Персонал одержує завдання, проводить роботу з його реалізації, інформуючи керівництво про результати. За принципом зворотного зв'язку наступною стадією є одержання відповідної реакції керівництва і корегування власних дій.

Механізм управління повинен функціонувати на основі таких принципів: керованос­ті, гнучкого реагування підприємства на зовнішні і внутрішні «збурювання», органічного поєднання інтересів акціонерів, споживачів, партнерів і кредито­рів; гнучке реагування компанії на зовнішні і внутрішні «збурювання»; ієрархії цілей усередині підприємства. Чим краще працівник розуміє поставлені перед ним цілі і чим точніше останні відповідають його внутрішнім прагненням, тим з більшою ймовірністю вони будуть досягнуті.

Зазначимо, що механізм управління ефективним функціонуванням підприємства повинен формуватися на основі поєднання і взаємодії його основних еле­ментів: контролю, планування, комунікації, координації і мотивації, шляхом реалізації зазначених вище принципів. Основними інструментами механізму управління є оцінка управління ефективної діяльності і важелі управлінського впливу на систему забезпечен­ня ефективної роботи підприємства.

Підприємство має кілька структурних підрозділів і кілька рівнів управлін­ня, таким чином, складається ієрархія цілей, яка представляє декомпозицію цілей більш високого рівня в цілі більш низького рівня. Особливість ієрархіч­ної побудови цілей на підприємстві полягає в тому, що, по-перше, цілі більш високого рівня носять більш широкий характер і мають більш довгостроковий часовий інтервал досягнення. По-друге, цілі більш низького рівня виступають своєрідними засобами для досягнення цілей більш високого рівня. Ієрархія цілей на підприємстві відіграє дуже важливу роль, тому що вона забезпечує орієнтацію діяльності всіх підрозділів на досягнення цілей верхнього рівня.

Відтак зазначені аспекти функціонування підприємства повинні бути враховані при удосконаленні механізму управління ефективним функціонуванням підприємства.

Література:

•1.     Захарін С.В. Прибуток як джерело інвестицій й інновацій // Проблеми науки. - 2007. - №7. - С. 10-19.

•2.     Василенко В.О. Проблемы  развития предприятия и пути их решения // Економіка України - 2001. - №3 - C.45-48


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>