XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ширманов О.А. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ширманов О.А.

Буковинська державна фінансова академія

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Актуальність дослідження. Особливої актуальності в умовах ринкової трансформації української економіки набувають питання оптимального формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резервів їх зростання. Діюча система акумулювання доходів бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів, що породжує збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів. Реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежені, що, у свою чергу, є гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. У зв'язку з цим постає потреба у поглибленому дослідженні практики формування доходів місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз тенденцій формування доходів місцевих бюджетів є предметом дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних учених. Проблеми щодо вдосконалення механізмів формування місцевих бюджетів знайшли відображення у працях вітчизняних науковців, зокрема Й.Бескида, О.Василика, В.Дем'янишина, О.Кириленко, В.Кравченка, В.Томчук, В.Письменний, К.Павлюк, Ю.Пасічника, В.Федосова, О.Шевченко, С.Юрія та інших. Належне місце у розробці рекомендацій щодо зростання надходжень на місцевому рівні займають роботи західних вчених А.Вагнера, Р.Гнейста, Л.Штейна. Вагомий внесок у дослідження теорії та практики місцевих бюджетів зробили російські вчені, зокрема - А.Бабич, Л.Дробозіна, Ю.Константінов, Л.Окунева, Г.Поляк, Л.Павлова.

Проте, незважаючи на масштабність досліджень у цій сфері, в зв'язку з прийняттям нового Бюджетного та Податкового кодексів та адаптації України до вимог і стандартів розвинених країн, практичні аспекти щодо формування доходів місцевих бюджетів потребують подальших досліджень і науково-методологічних обґрунтувань.

Метою статті є аналіз основних тенденцій формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні на прикладі бюджету міста Чернівці. А також дослідження деяких змін в законодавстві та їх вплив на фінансову основу місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати фінансовий потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, що розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення.

Відповідно до Бюджетного кодексу доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти) [1].

Нормативно-правовими та законодавчими актами, які регламентують процес формування доходів місцевих бюджетів України, є Конституція України, Бюджетний кодекс України, щорічні закони «Про Державний бюджет України», щорічні рішення про місцеві бюджети, інші закони України, укази Президента України, відповідні Постанови Кабінету Міністрів України.

Згідно статистичних даних, найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетів України за 2006-2010 роки мали надходження від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які практично не пов'язані з власною діяльністю органів місцевого самоврядування і становили за останні п'ять років (в залежності від року) 50-70% доходів загального фонду Частка надходжень до місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів не перевищує 2-10%. Біля 1/3 доходної частини місцевих бюджетів України формується за рахунок трансфертів з державного бюджету, що ставить соціально-економічний розвиток територій в жорстку залежність від центрального бюджету Структуризація місцевих бюджетів України засвідчує, що понад 92% усіх бюджетів дотаційні і лише 8% - це бюджети які виступають донорами в умовах чинної системи бюджетного регулювання [2, 39].

Особливу роль у бюджетній системі науковці відводять місцевому бюджету, який відповідно до Бюджетного кодексу України містить надходження й витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження й витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету. Доходи загального фонду бюджету м. Чернівці за 2009-2010 роки наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз надходжень до бюджету
міста Чернівці за 2009-2010 роки

тис.грн.

Показники Станом на 01.01.2011 р. Станом на 01.01.2010 р. Відхилення
+ %
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів 243597,9 218313,7 25284,2 111,6
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів 104104,8 88900,1 15204,7 117,1
Трансферти з державного бюджету 218265,0 160048,7 58216,3 136,4

 

Дані табл. 1 свідчать що доходи загального фонду бюджету міста Чернівців зросли. Доходи кошику 1 зросли на 25284,2 тис. грн., а кошику 2 - на 15204,7 тис. грн. Значний обсяг трансфертів та їх ріст (на 58216,3 тис.грн.) свідчать, що органи місцевого самоврядування мають слабку власну фінансову базу.

Ооновлений Бюджетний кодекс України (затверджений ВРУ 08.07.2010 р.) визначає, які податки та збори залишаються на кожному рівні і, відповідно, на виконання яких повноважень спрямовуються кошти бюджетів кожного виду. У новому тексті зміни відбулись на користь місцевих бюджетів, що повинно суттєво збільшити фінансову базу регіонів та надати можливості процесам їх розвитку [3, 18].

Бюджетний кодекс України унормовує проблемні для державного і місцевих бюджетів питання. Із прийняттям змін до БКУ значно посилюється дохідна база місцевих бюджетів, особливо в частині доходів для забезпечення самоврядних функцій та бюджету розвитку, а також розширення прав на здійснення місцевих запозичень.

Бюджетний кодекс передбачає пропорційний розподіл надходжень між місцевими бюджетами різних рівнів - 40 % коштів прямуватиме до обласних бюджетів, 60 % - до районних, із яких третина - сільським і міським радам. Найбільшу кількість надходжень місцеві бюджети отримають від сплати єдиного податку суб'єктами малого бізнесу і 20 % від надходжень податку на прибуток, окрім податку на прибуток комунальних підприємств і фінансових установ - 9,1 млрд грн.

У повному обсязі до доходів бюджетів регіонів будуть зараховані надходження від сплати єдиного податку, а також плати за землю, надходжень від адміністративних штрафів, плати за торговий патент і фіксованого податку - на суму 2,7 млрд грн. Податок на нерухомість принесе місцевим бюджетам 370 млн. грн. Додаткові доходи не враховуватимуться при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів [5, 28].

Водночас із Державного бюджету в місцевий буде передана плата за шість видів ліцензій, сертифікатів і держреєстрацій; по 50 % збору за спеціальне використання надр, водних, лісових та інших природних ресурсів. Перерозподіл цих коштів із Держбюджету дасть 1,6 млрд грн. Для бюджетів місцевого самоврядуван ня буде збільшена ставка нарахування збору за забруднення довкілля з 30 % - до 50 % [3, 22], а також здійснено ряд інших заходів щодо підвищення самостійності місцевих бюджетів.

Висновки. Хоча перші кроки реформування бюджетної сфери вже зроблено і розширено дохідну базу місцевих бюджетів, але для успішного вирішення проблеми забезпечення регіонів достатнім обсягом фінансових ресурсів необхідним є не пряме датування державою територій, а формування сприятливого інвестиційного клімату. Крім того реформування бюджетної системи країни може бути ефективним тільки при умові здійснення в Україні адміністративно-територіальної реформи, спрямованої на формування територіальних утворень здатних до самозабезпечення фінансовими ресурсами в частині власних повноважень місцевого самоврядування.

Тому, пріоритетами формування потужної фінансової бази регіону мають стати подальший розподіл повноважень між центральними органами влади й органами місцевого самоврядування, пошук додаткових джерел формування доходів місцевих бюджетів, розширення дохідної бази місцевих бюджетів, а також  удосконалення перерозподільчих процесів у бюджетній системі.

Література:

•1.   Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. N 2456-VI: [електронний доступ: http://zakon.rada.gov.ua].

•2.   Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів / О. Андрейченко // Економіст. - 2010. - №11. - С. 38-40.

•3.   Вовна Н. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування / Н. Вовна // Економіка. - 2010. - №6. - С. 17-24.

•4.   Катасонова О.М. Актуальні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів / О.М. Катасонова // Економічний простір. - 2010. - №12. - С. 114-118.

•5.   Чікіта І.Б. Стан та перспективи формування місцевих бюджетів з погляду регіонального розвитку / І.Б. Чікіта // Фінанси України. - 2010. - №7. - С. 26-32.

e-mail: cvolexander@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>