ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Шишкіна К. М. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

Шишкіна К. М., аспірант
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

В сучасних умовах необхідним є наукове обґрунтування концептуальних підходів стосовно моделювання управління регіональним розвитком. В свою чергу, науковий аналіз та прогнозування сучасної економіки потребує системного підходу, який би враховував об’єктивну єдність і взаємозв’язок елементів та регіональної системи в цілому. Звідси регіон потрібно розглядати як складну соціально-економічну систему.
Враховуючи складність природи досліджуваного об’єкта, ефективна реалізація процесу моделювання розвитку регіону потребує використання методів економіко-математичного моделювання, що забезпечать потрібною інформацією про можливі стани регіону в майбутньому. За цих умов доцільно застосовувати математичну модель міжгалузевого балансу (МГБ), яка підвищує аналітичні можливості у вивченні соціально-економічних процесів шляхом виявлення найважливіших економічних пропорцій і структурних зрушень.
Однак в умовах ринкової економіки значно зменшується якість та надійність статистичної інформації. За цих умов актуальною проблемою є моделювання розвитку економіки регіону з використанням теорії нечітких множин (ТНМ).
Розглянемо розвиток економіки регіону із застосуванням моделі МГБ, яку побудовано на основі ТНМ. Модель МГБ використовується для проведення багатоваріантних розрахунків, одним з яких є дослідження цінових змін під впливом чинників зовнішнього середовища як в окремих галузях, так і в регіоні в цілому. Прогнозування впливу доданої вартості та окремих її елементів на рівень цін в галузях регіону дозволяє з’ясувати, як через структуру споживання кожною галуззю ресурсів зміниться структура галузевих цін.
Для вирішення поставленої задачі доцільно використовувати цінову модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва:

image00252.png

де image00313.png - вектор відносних цін у році t; At -матриця технологічних коефіцієнтів у році t; image00412.png - вектор доданої вартості у році t; Т - горизонт планування.
Виходячи з того, що для оцінки технологічних коефіцієнтів немає необхідної статистичної інформації в потрібному розмірі, пропонується представлення елементів матриць A за допомогою нечіткої термінології. Елементи матриці A задамо як лінгвістичну змінну «Вид міжгалузевого зв’язку» [1].
Наступним кроком досліджень є аналіз роботи нечіткої моделі, а за умови адекватної реакції, переведення кінцевих результатів з нечіткої термінології в чіткий вид, тобто їхня дефазифікація [2].
Використання цінової моделі дає можливість визначити реакцію цін в усіх галузях економіки на зміну доданої вартості в галузях з урахуванням фактору часу. Запропонована нечітка модель МГБ може бути використана органами законодавчої та виконавчої влади для побудови комплексних прогнозів соціально-економічного розвитку області в умовах неповноти статистичної інформації.
Література:
1. Макаркіна Г. В., Бондаренко Ю. В. Планування розвитку регіональної системи в умовах неповноти інформації // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2006. №2 (96). – С. 161–166.
2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений: Пер. с англ. – М. : Мир, 1976. – 165 с.
e-mail: dobryden-katya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>