XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шишкіна К. М. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

Шишкіна К. М., аспірант
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

В сучасних умовах необхідним є наукове обґрунтування концептуальних підходів стосовно моделювання управління регіональним розвитком. В свою чергу, науковий аналіз та прогнозування сучасної економіки потребує системного підходу, який би враховував об’єктивну єдність і взаємозв’язок елементів та регіональної системи в цілому. Звідси регіон потрібно розглядати як складну соціально-економічну систему.
Враховуючи складність природи досліджуваного об’єкта, ефективна реалізація процесу моделювання розвитку регіону потребує використання методів економіко-математичного моделювання, що забезпечать потрібною інформацією про можливі стани регіону в майбутньому. За цих умов доцільно застосовувати математичну модель міжгалузевого балансу (МГБ), яка підвищує аналітичні можливості у вивченні соціально-економічних процесів шляхом виявлення найважливіших економічних пропорцій і структурних зрушень.
Однак в умовах ринкової економіки значно зменшується якість та надійність статистичної інформації. За цих умов актуальною проблемою є моделювання розвитку економіки регіону з використанням теорії нечітких множин (ТНМ).
Розглянемо розвиток економіки регіону із застосуванням моделі МГБ, яку побудовано на основі ТНМ. Модель МГБ використовується для проведення багатоваріантних розрахунків, одним з яких є дослідження цінових змін під впливом чинників зовнішнього середовища як в окремих галузях, так і в регіоні в цілому. Прогнозування впливу доданої вартості та окремих її елементів на рівень цін в галузях регіону дозволяє з’ясувати, як через структуру споживання кожною галуззю ресурсів зміниться структура галузевих цін.
Для вирішення поставленої задачі доцільно використовувати цінову модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва:

image00252.png

де image00313.png - вектор відносних цін у році t; At -матриця технологічних коефіцієнтів у році t; image00412.png - вектор доданої вартості у році t; Т - горизонт планування.
Виходячи з того, що для оцінки технологічних коефіцієнтів немає необхідної статистичної інформації в потрібному розмірі, пропонується представлення елементів матриць A за допомогою нечіткої термінології. Елементи матриці A задамо як лінгвістичну змінну «Вид міжгалузевого зв’язку» [1].
Наступним кроком досліджень є аналіз роботи нечіткої моделі, а за умови адекватної реакції, переведення кінцевих результатів з нечіткої термінології в чіткий вид, тобто їхня дефазифікація [2].
Використання цінової моделі дає можливість визначити реакцію цін в усіх галузях економіки на зміну доданої вартості в галузях з урахуванням фактору часу. Запропонована нечітка модель МГБ може бути використана органами законодавчої та виконавчої влади для побудови комплексних прогнозів соціально-економічного розвитку області в умовах неповноти статистичної інформації.
Література:
1. Макаркіна Г. В., Бондаренко Ю. В. Планування розвитку регіональної системи в умовах неповноти інформації // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2006. №2 (96). – С. 161–166.
2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений: Пер. с англ. – М. : Мир, 1976. – 165 с.
e-mail: dobryden-katya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>