XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шиян Л.Д. ЕЛЕМЕНТИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ.

Рубрика: Педагогіка

Шиян Л.Д.

ВДУ імені Лесі Українки

ЕЛЕМЕНТИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Методологічною основою створення моделі гуманітаризації математичної освіти є системний підхід. Він почав активно розвиватися і впроваджуватися в наукових дослідженнях в 40-і роки 20ст. Його представниками є відомі філософи В.П. Кузьмін, В.Н. Садовський, Е.Г. Юдін та інші.

Вибір системного підходу до побудови моделі ГЗМО (гуманізація загальної математичної освіти), обумовлено тим, що одним з її головних компонентів є особистість, її психологічна структура.

Побудова моделі гуманітаризації математичної освіти починається з виділення і опису основних її компонентів. Традиційно методична система навчання математики включає в себе цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання. Всі ці елементи входять і в модель гуманітаризації математичної освіти. Сутність ГЗМО можна виразити так - вона є метою і засобом цілісного розвитку особистості засобами математики. Звідси випливає, що психологічна структура особистості і закономірності її розвитку повинні стати елементом освітньої моделі.

Гуманітаризація освіти - це процес, який спрямований на засвоєння особистістю гуманітарного знання, гуманітарного потенціалу кожної вивчаючої галузі знань, на присвоєння особистістю загально значущих цінностей кожної галузі знань.

Сутність змісту сучасної освіти, в тому числі і математичної, виражається в інтеграції чотирьох його компонентів, які відповідають підструктурам особистості, і відображають його гуманітарний напрям: знання про людину, природу, суспільство, мислення, способи діяльності, які забезпечують формування наукової картини світу, як основи світогляду; досвід комунікативної, розумової, емоційної, трудової діяльності, досвід творчої пошукової діяльності, досвід емоційно-ціннісних відношень.

Зміст освіти повинен задовольняти принципи цілісності, комплексності і функціональної повноти. Виділимо гуманітарний потенціал в змісті загальної математичної освіти. Ним являється методологія наукового пошуку в математиці і історія математики, які включають в себе: предмет і метод математики, її провідні ідеї і поняття, зв'язок з іншими науками і практикою, математичну мову; процес пізнання в математиці; специфіку творчої математичної діяльності; методи наукового пізнання; культуру мислення, яка включає і стиль наукового мислення; історію математики.

Другим важливим компонентом гуманітарного потенціалу математичного змісту є творча (пошукова) математична діяльність. З нею тісно пов'язана ще одна важлива складова гуманітарно-орієнтованого змісту - естетика математики.

Естетична спрямованість математичної освіти може бути представлена в змісті як в явному виді - в красі математичних доведень, в багатому змісті формул, в незвичайних закономірностях, які виражені в теоремах, у відображені математикою краси природи, математичних основ законів краси в мистецтві, так і  неявно.

Залучення школяра в творчу математичну діяльність дозволяє формувати і культуру мислення, яка являється ядром гуманітарної культури. Культура мислення формується на протязі всього періоду навчання в школі, її основи повинні бути закладені в основній школі.

Важливим компонентом гуманітарно-орієнтованого змісту є елементи історії математики, без вивчення яких не може бути сформоване цілісне уявлення про історію розвитку людського суспільства.

Дві виділені підсистеми - особистість і зміст освіти - при функціонуванні системи гуманітаризації математичної освіти знаходяться в складних зв'язках. Найбільш значущі з них такі: представлений зміст має великі потенціальні можливості для цілісного розвитку особистості; зміст математичної освіти в сучасному його трактуванні  зможе реалізовувати свій гуманітарний потенціал тільки в тому випадку, якщо він буде особистістю присвоєний.

Для цього в особистості повинні виникнути мотиви і потреби. Якщо їх не буде, то немає змісту говорити про гуманітаризацію. Гуманітарний потенціал математики існує об'єктивно, незалежно від цілей освіти і від конкретної особистості. Він так і може залишитись потенціалом в процесі математичної освіти, якщо він не буде потрібний особистості, не буде нею оцінений належним чином, якщо особистість не буде зацікавлена в його засвоєнні.

Спираючись на праці психологів і дидактів в області становлення педагогічних цілей, розвиваючи результати вчених педагогів-математиків, приймаючи до уваги викладені нами погляди на проблему гуманітаризації освіти, сформулюємо цілі загальної математичної освіти з позиції її гуманітаризації наступним чином. [1, 2]

Випускник загальноосвітньої школи математично освічений, якщо він:

- знає сутність предмету математики;

- має уявлення про особливості математичного методу пізнання дійсності;

- має уявлення про те, що сама математика є методом пізнання дійсності;

- знає ведучі поняття математики і вміє оперувати ними;

- володіє математичною мовою і математичною символікою;

- має уявлення про математичне моделювання, вміє будувати математичні моделі самих простих і реальних явищ і процесів;

- має уявлення про прикладні аспекти математики; 

- має уявлення про вплив математики на соціальний розвиток суспільства і навпаки;

- прилучився до досвіду творчої математичної діяльності і вміє використовувати його в інших видах діяльності;

- усвідомлює гносеологічний процес пізнання в математиці;

- знає основні загальнонаукові методи пізнання (евристичні і логічні) і вміє використовувати їх як в математичній діяльності, так і інших видах діяльності;

- знає спеціальні математичні методи і прийоми і вміє використовувати їх для розв'язання математичних і прикладних задач;

- оволодів культурою мислення;

- володіє культурою спілкування, культурою праці;

- має уявлення про основні періоди розвитку математичної науки як частини загально - людської культури.

Наступний важливий компонент в системі гуманітаризації математичної освіти - механізм, який сприяє засвоєнню особистістю гуманітарного потенціалу математики, засобів трансляції математичного змісту в його сучасному розумінні. Цей механізм в свою чергу, включає в себе навчальні плани і програми, підручники і навчальні посібники, дидактичні матеріали і методичні рекомендації для вчителя, відповідні моделі і технології навчання, які включають методи, форми і засоби навчання, підготовлені вчителями. [3]

Ми описали модель гуманітаризації загальної математичної освіти ніби в її розрізі, в статичному стані. Але гуманітаризація освіти - це динамічна розвиваюча система. Гуманітаризація математичної освіти - це процес, який направлений на засвоєння особистістю гуманітарного потенціалу математики, на присвоєння особистістю суспільно значущих цінностей математичної освіти і перетворення їх в особистісно значущі.

Гуманітаризація освіти  при такому її трактуванні є метою і засобом цілісного розвитку особистості за допомогою математики. Гуманітаризація  математичної освіти передбачає якісні зміни всіх компонентів методичної системи навчання математики: цілей, змісту, методів, форм, засобів навчання (в тому числі підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, технологій).

Література:

•1.     Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе. М., 1989. - 75 с.

•2.     Концепція загальної середньої освіти як базової в єдиній системі неперервної освіти. - К.: МО України, 1992. - 177 с.

•3.     Освітні технології: Навчально-методичний посібник // О.М. Пєхота, О.М. Лютарська та ін. - К.: А.С.К., 2001. - 202 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>