XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шкатула В.П. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шкатула В.П.

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На основі статистичних даних проведено порівняльний аналіз зовнішньоекономічної діяльності Житомирської області у формі прямих іноземних інвестицій в період 2005-2009 років, динаміку зміни їх розмірів. Розглянуто  вплив прямих іноземних інвестицій на формування валового регіонального продукту. Проведено порівняння частки прямих іноземних інвестицій в структурі ВРП Житомирщини та ВВП України в цілому.

Постановка проблеми та завдання

В сучасних умовах нестабільності економічного розвитку Україна зацікавлена в надходженні іноземних інвестицій в свою економіку.

Стан та розвиток зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), тісно пов'язаний інвестиційними процесами, які передбачають залучення капіталу до різних галузей економіки України та залежать від інвестиційного клімату.

В українській економіці необхідність іноземних інвестицій обумовлена низкою причин. По-перше, іноземні інвестиції поповнюють обмежені внутрішні заощадження та сприяють фінансуванню на мікрорівні (підприємство), мезорівні (галузь) та макрорівні. Вони використовуються для фінансування поточного рахунку платіжного балансу. Це зумовлено необхідністю імпорту обладнання для модернізації ті реструктуризації економіки, що в свою чергу, сприятиме економічному зростанню і розвитку. По-друге, вони забезпечують обмін виробничим досвідом і, по третє, полегшують доступ до зовнішніх ринків. [1, с.3].

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання

Вивчення прямих іноземних інвестицій також обумовлено їх функціонально випереджальною роллю, яку вони відіграють відносно обсягів виробництва.

Залежність змін інвестиційних показників у відношенні до динаміки валового внутрішнього продукту, підкріплює, той факт, що міжнародні інвестиції, виступають індикатором та в деякій мірі рушійною силою виробництва, слугують чинником його зростання або занепаду. В свою чергу ступінь та стан розвитку виробництва є вагомим проінвестиційним важелем при залученні міжнародних інвестицій.

Питання щодо процесів інвестування досліджували В.Галайда, О.Ватаманюк, В.Федоренко. Л.Борщ, А.Гайдуцький, Б.Губський, А.Дука, Т.Майорова, А.Пересада А.Кредісов, М.Цебенко, Д.Лім, Хайнс, П.Варр та ін.

Метою роботи було вивчення динаміки розмірів прямих іноземних інвестицій у період 2005 - 2009 років та їх вплив на формування валового регіонального продукту Житомирщини.

Результати дослідження

Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування", іноземна інвестиційна діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об'єктів власності, у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту [2].

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої, значна ресурсна база [3, с. 50].

Упродовж 2005-2009 років, незважаючи на фінансову кризу Україна залишалася інвестиційно-привабливою, що дозволяло їй успішно перекривати дефіцит торгового балансу.

Про це свідчить вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку виробництва в країні впродовж 2005 - 2009 років.

В даний період спостерігається тенденція приросту прямих іноземних інвестицій до економіки України. На початок 2010 року цей проказник становив 320214 млн. грн., що більше на 234075 млн. грн., або майже у 4 рази порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій в Україну становив 86139 млн. грн.

Частка прямих іноземних інвестицій в Україну у структурі ВВП, упродовж 2005 - 2007 років зростала: від 19,51% у 2005 році до 20,70% у 2007 році. Такий приріст пояснюється, перевищенням темпу росту прямих іноземних інвестицій в Україну над приростом темпу ВВП. За 2008 рік частка прямих іноземних інвестицій в Україну у структурі ВВП склала 18,97% та зменшилась на 1,73% у порівнянні з аналогічним показником 2007 року (20,70%). У 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігається стрімке збільшення частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП - на 16,12%, це збільшення відбулося за рахунок зменшення обсягу ВВП на 3,74%.

Загальний об'єм прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну у 2009 році становив 40026,8 млн. дол. США, що на 12,4% більше ніж за попередній період, і в розрахунку на одну особу прямі інвестиції становили 872,6 дол. США.

В 2009 році прямі іноземні інвестиції надійшли зі 125 країн світу.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 8593,2 млн. дол. США (21,47%)., Німеччина - 6613,0 млн. дол. США (16,52%), Нідерланди - 4002,0 млн. дол. США (10%), Російська Федерація - 2674,6 млн. дол. США (6,68%), Австрія - 2604,1 млн. дол. США (6,51%), Сполучене Королівство - 2375,9 млн. дол. США (5,94%), Франція - 1640,1 млн. дол. США (4,10%), Сполучені Штати Америки - 1387,1 млн. дол. США (3,47), Віргінські Острови, Британські - 1371,0 млн. дол. США (3,43%) та Швеція -1272,3 млн. дол. США (3,18%) [4].

У 2009 році найбільше прямих іноземних інвестицій залучено до промисловості. На підприємствах промисловості зосереджено 9021,9 млн. дол. США (22,5%) загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної - 7740,8 млн. дол. США та добувної - 1128,1 млн. дол. США. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 1837,2 млн. дол. США прямих інвестицій, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів -1401,2 млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість - 1205,6 млн. дол. США, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 834,2 млн. дол. США [4].

Про наявність прямих іноземних інвестицій за даними Держкомстату звітувало 19 тисяч підприємств України.

Іншою виглядає динаміка прямих іноземних інвестицій з України та їх частка у ВВП впродовж згаданого періоду.

Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій з України становив 49786,40 млн. грн. У 2009 році обсяг прямих іноземних інвестицій з України збільшився на 48666,95 млн. грн. порівняно з 2005 роком (1119,45 млн. грн.). Тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій з України, впродовж 2005 - 2009 років з однієї сторони, підтверджує позитивні зміни щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності та інтегрування у світове господарство, проте, такий стан показника вказує, що активізується процес відтоку капіталу. На думку М.Цебенко «загальний обсяг відтоку капітальних ресурсів узагалі не піддається офіційній звітності через відсутність офіційних інформаційних каналів (можна казати тільки про експертні оцінки тих чи інших аналітичних центрів), а наявні показники Держкомстату та Мінекономіки України є на порядок нижчими за реальні. Утім і аналіз офіційних даних свідчить, що Україна в макроекономічному масштабі фактично не отримує бажаних вигод від участі в міжнародному русі капіталів» [5,с.27].

Загальний об'єм прямих іноземних інвестицій, які надходили з України в економіку інших країн світу у 2009 році становили 6223,30 млн. дол. США. Інвестиції надходили до таких країн як: Кіпр - 5778,5 млн. дол. США (92,2%), Російська Федерація -165,5 млн. дол. США (2,7%), Польща - 49,4 млн. дол. США (0,8%), Грузія - 32,6 млн. дол. США (0,5 %), Латвія - 31,9 млн. дол. США (0,5%), Казахстан - 27,1 млн. дол. США (0,4%), Британські Вiргiнськi Острови -20,8 млн. дол. США (0,3%), інші країни - 117,5 млн. дол. США (1,9%).

Частка прямих іноземних інвестицій з України у ВВП, за досліджуваний період, зросла від 0,25% до 5,46%. У 2006 році її приріст був незначним, і становив 0,25% проти 0,23% у 2005. У 2007 році спостерігався приріст частки на 4,11%, показник досяг рівня 4,34%. У 2008 році порівняно з 2007 роком відбулось її зменшення - на 10,4% , частка прямих іноземних інвестицій склала 3,3%, а вже у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігалась позитивна динаміка, оскільки частка збільшилась на 2,16%, і становила 5,46%. Таке збільшення частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП впродовж 2005 - 2009 років свідчить про збільшення обсягу коштів, що направляється на розвиток економіки інших країн.

Впродовж зазначеного вище періоду обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростав. У 2005 році їх обсяг становив 16890,00 млн. дол. США, а вже у 2009 році - 40026,80 млн. дол. США, це на 23136,80 млн. дол. США більше, що можна розглядати, як позитивну тенденцію.

Проте зростання обсягів прямих іноземних інвестицій з України за цей час, мало аритмічний характер. У 2005 році обсяг таких інвестицій становив 219,50 млн. дол. США, а у 2006 році - 243,30 млн. дол. США, що на 23,80 млн. дол. США більше, ніж у попередньому періоді. В 2007 році їх обсяг зріс на 5953,30 млн. дол. США порівняно з 2006 роком і становив 6196,60 млн. дол. США. Впродовж 2007 - 2009 років обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 26,70 млн. дол. США. Загальною виглядає тенденція одночасного росту іноземних інвестицій як в Україну так і з неї, але відтік капіталу у декілька разів менший.

За даними офіційної статистики найбільшою привабливістю для іноземних інвесторів у 2009 році володіли м. Київ і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Одеська, Львівська і Харківська області й Автономна Республіка Крим - у ці регіони вкладено біля 80% прямих іноземних інвестицій [4].

Житомирщина у рейтингу залучення прямого іноземного капіталу посіла 19 місце, на рівні з такими областями, як Херсонська та Хмельницька, частка залученого зарубіжного капіталу станом на 1 січня 2010 року становила лише 0,5% від залучених в Україну прямих іноземних інвестицій [6, с.458].

Розглянемо вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку виробництва в регіоні впродовж 2005 - 2009 років

У Житомирській області за період з 2005 по 2009 рік спостерігається тенденція приросту прямих іноземних інвестицій. Станом на 01 січня 2010 року цей показник становив 1723,2 млн. грн., що більше на 1126,8 млн. грн., або у 3,7 раз порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій становив 421,3 млн. грн.

Частка прямих іноземних інвестицій в Житомирську область у структурі ВРП, впродовж 2005 - 2007 років збільшилась від 6,21% у 2005 році до 7,88% у 2007 році. З 2007 по 2008 рік хоч і відбувся приріст фактичного показника інвестицій на 297,6 млн. грн. проте частка прямих іноземних інвестицій скоротилася у структурі ВРП на 1,62%. Перевищення темпів приросту показника у 5 разів над темпами зростання ВРП Житомирщини, стало причиною його зменшення у 2008 році проти 2007 року. З 2008 року у 2009 частка прямих іноземних інвестицій зросла на 2104,9 млн. грн., або на 14,9%. Таку тенденцію можна було б оцінити цілком позитивно, як би основним чинником, що її викликав не був курсовий стрибок національної валюти по відношенню до американського долара у 1,4 рази (Станом на 01.01.2008 року офіційний курс грн. за 100 доларів США становив 505,00гривень, а станом на 01.01 2010 - 798,50 гривень) [7].

Загальний об'єм прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Житомирський регіон у 2009 році становив 148,6 млн. дол. США, що на 21,4% більше ніж за попередній період. В розрахунку на одну особу Житомирщини прямі іноземні інвестиції становили 166,7 дол. США, що в 5,2 рази менше ніж по Україні.

Інвестиції надійшли із 42 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 88,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 85,7 млн. дол. США (39,8%), Швейцарія - 20,6 млн. дол. США (9,58%), Росія - 13,4 млн. дол. США (6,2%), Чехія - 12,6 млн.дол. США (5,9%), Сполучене королівство - 12,5 млн.дол. США (5,8%), Італія -12,4 млн.дол. США (5,7%), Німеччина -11,5 млн. дол. США (5,4%), Віргінські острови, Британські - 8,5 млн. дол. США (4,0%), Сполучені штати Америки - 7,2 млн. дол. США (3,4%), Нідерланди 6,2 млн. дол. США (2,9%) [6, с.212].

В цілому, зазначені показники свідчать, що характерною рисою нинішнього інвестиційного процесу є значний вміст прямих іноземних інвестицій офшорного характеру, як на рівні регіону так і України в цілому. Це обумовлено, що Кіпр[8], Швейцарія [9], Нідерланди [10], США[11] відносяться до країн зі сприятливим оподаткуванням з якими Україна підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування, а Віргінські острови, Британські визнані офшорною зоною [12].

У 2009 році в Житомирській області найбільше прямих іноземних інвестицій залучено до промисловості. На підприємствах промисловості зосереджено 179,9 млн. дол. США (83,5%) загального обсягу прямих інвестицій в регіону, у т.ч. в переробній - 157,1 млн. дол. США та добувній - 19,3 млн. дол. США.

Серед галузей переробної промисловості: у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено - 12,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, в легку промисловість - 10,6 млн. дол. США, обробку деревини та виробництво виробів деревини крім меблів - 16,9 млн. дол. США, хімічну та нафтохімічну промисловість - 16,6 млн. дол. США, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 82,9 млн. дол. США, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів -15,1 млн. дол. США.

Динаміка прямих іноземних інвестицій з Житомирщини та їх частка у ВРП впродовж 2005 - 2009 років виглядає наступним чином.

У 2005 - 2007 роках підприємцями Житомирщини інвестовано кошти за межі України, а саме у машинобудівну промисловість Узбекистану, сума такої інвестиції станом на 1 січня 2008 року становила 0,1 млн. дол. США. Обсяги цієї інвестиції не змінювались впродовж 2005 - 2007 років. Впродовж 2008 - 2009 року жодного прямого інвестування за межі держави з Житомирського регіону не відбулося.

Впродовж 2005 - 2009 років обсяг прямих іноземних інвестицій в Житомирську область постійно зростав. У 2005 році обсяг таких інвестицій становив 421,3 млн. дол. США, а вже у 2009 році - 1723,2 млн. дол. США, а це на 1301,9 млн. дол. США, або у 3,1 раз більше, що можна розглядати як позитив.

У 2005 році частка прямих іноземних інвестицій, що надійшли до Житомирського регіону по відношенню до ВВП країни становила 0,1%, в 2006 - 2007 роках даний показник щорічно зростав на 0,1%, і у 2007 році склав 0,12%. У 2008 році, частка прямих іноземних інвестицій залучених до області по відношенню до ВВП країни спала до 0,11%, та вже у 2009 приріст становив 0,08%. В 2009 році частка прямих іноземних інвестицій залучених до регіону у структурі ВВП України становила 0,19%, у порівняні до аналогічного показника 2005 року відбулося його збільшення на 0,09%.

За 2005 - 2009 роки динаміка частки прямих іноземних інвестицій з Житомирського регіону у структурі ВРП мала регресивний характер, така тенденція відбулася завдяки приросту ВРП впродовж зазначеного проміжку часу. У 2009 році ВРП зріс у 2,3 рази проти показника 2005 року, в той час як інвестиції досягли рівня абсолютного мінімуму.

Порівняння часток прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Житомирський регіон та в Україну до ВВП показує, що на загальнодержавному рівні у 2009 році в порівняні до 2005 року частка прямих іноземних інвестицій зросла в 21,2 рази, в той час як у Житомирському регіоні приріст склав лише 1,8 раз. Зростання прямих іноземних інвестицій в Україну підтверджує збільшення інтересу зарубіжних інвесторів до країни в цілому, а незначний рівень приросту по Житомирському регіону навпаки демонструє незначну привабливість регіону для іноземного капіталу. Наведені показники наштовхують на думку, що прямі іноземні інвестиції на даний час, не суттєво впливають на розвиток зовнішньоекономічних процесів в регіоні та економіку Житомирської області.

Висновки та перспективи подальших досліджень

•1.          Житомирська область на фоні інших регіонів України є незначним реципієнтом прямих іноземних інвестицій.

•2.     Основною часткою іноземних інвестицій в економіку Житомирського регіону є прямі інвестиції офшорного характеру.

•3.          З регіону за два останні роки ні приватними, ні державними, ні спільними суб'єктами господарювання не здійснювався інвестиційний експорт капіталу в економіку інших держав.

•4.          Відсутність експорту капіталу з регіону у міжнародний простір, вказує про:

•-         незацікавленість вітчизняних резидентів інвестувати капітал назовні,

•-         недостатній рівень доходів та заощаджень у суб'єктів господарської діяльності Житомирщини,

•-         брак інформації про об'єкти інвестування,

•-         відсутність знань про механізми інвестування у потенційних країнах реципієнтах.

Загалом, невелика частка іноземних інвестицій у економіці Житомирського регіону наштовхує на думку про відсутність бізнесового інтересу у закордонних партнерів до підприємств регіону, як потенційних реципієнтів та інвесторів.

Література:

•1.     Данілов О.Д. Інвестування: навч. пос./ Данілов О.Д., Іванишина Г.М., Чумаченко О.Г. - К.: «Видавничий дім «Комп'ютерс», 2001.-364 с.

•2.     Закон України "Про режим іноземного інвестування". Сайт в Інтернеті // http://www.rada.gov.ua.

•3.     Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів / Гайдуцький А.П. // Фінанси України. - 2004. - №12. - С.50 - 57.

•4.     Сайт в Інтернеті http://www.ukrstat.gov.ua.

•5.     Цебренко М. Структурно - інвестиційна специфіка трансформаційної моделі в міжнародному контексті/ Цебренко М.//Вісник Академії митної служби України. - 2004. - №1(21). - С.26 - 39.

•6.     Статистичний щорічник Житомирської області за 2009рік / за ред. Рижкової Л.О. - Головне управління статистики у Житомирській області, 2010. - 478 с.

•7.     Сайт в Інтернеті http://www.bank.gov.ua/Statist/ses.htm.

•8.     Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения  доходов и имущества {О применении Украиной в настоящий момент Соглашения бывшего СССР от 11.01.2000}. Сайт в Інтернеті http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=196_050.

•9.     Конвенція між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал (Конвенцію ратифіковано Законом N2929-III (2929-14) від 10.01.2002). Сайт в Інтернеті http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=756_012.

•10. Конвенція між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (Конвенцію ратифіковано Законом N 332/96-ВР (332/96-ВР) від 12.07.1996). Сайт в Інтернеті http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=332%2F96-%E2%F0.

•11. Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал (Конвенцію ратифіковано Законом N180/95-ВР від 26.05.1995). Сайт в Інтернеті http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=180%2F95-%E2%F0.

•12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003р. N77-р  «Про перелік офшорних зон із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005р. N82-р, від 1 лютого 2006р. N44-р.» Сайт в Інтернеті http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR030077.html.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>