XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шлапак В.О. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Шлапак В. О.

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Необхідність дослідження проблем соціального захисту населення за умов ринкової економіки зумовлюється насамперед тими процесами, які відбуваються останнім часом в Україні. В першу чергу, це кризові явища, які чинять негативний вплив не лише на розвиток галузей економіки, а й на соціальну сферу; по-друге, недосконалість нормативно-правових актів, які регулюють сферу соціального захисту населення та ін. У зв'язку із цим соціальний захист виступає особливою формою соціального забезпечення, коли при обмежених ресурсах держави необхідно забезпечувати максимально можливе задоволення потреб населення. Саме тому питання щодо розв'язання проблеми функціонування ефективної системи соціального захисту населення на сьогоднішній день є актуальною та набуває особливої значущості. 

Дослідження теоретичних основ соціального захисту знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних вчених, зокрема А.Александрової, А.Базилюка, Н.Борецької, Л.Вернигори, Е.Лібанова, В.Скуратівського, М.Ганслі Теренс, Й.Хендшель, П.Таундсена, Ю.Шклярського та багатьох інших.  Однак при всій значимості проведених наукових досліджень, окремі питання потребують подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження стану соціального захисту в умовах ринкової економіки, виявлення проблем у цій сфері та розроблення пропозицій щодо їх подолання.

Соціальна політика будь-якої держави передбачає визначення глибинних тенденцій розвитку у всіх сферах соціального життя, що обумовлюють процес розвитку соціального буття і соціальної безпеки людини та цілеспрямований вплив на них суб'єктів регуляторної діяльності.

Україна переживає період як економічних, так і політичних змін намагаючись створити соціально орієнтовану економіку. Метою цього етапу є економічне  зростання, збалансованість між суспільною інтеграцією та соціальною мобільністю. А це можливо лише при втручанні держави у соціальну сферу з метою оптимізації використання фінансових ресурсів в інтересах підвищення рівня добробуту суспільства.

В період перебудови соціально-економічних відносин найбільше потерпають від цих процесів малозабезпечені верстви населення. Тому під час трансформації економіки особливої актуальності набуває загальносуспільна проблема соціального захисту як населення в цілому, так і найбільш вразливих його верств.

Проблема соціального захисту населення по-різному роз'яснюється в межах певної суспільно-економічної формації, конкретної країни. В умовах формування в Україні соціально орієнтованої економіки основний тягар соціального захисту покладається на державу, але водночас зростає роль ринкового механізму у проведенні такої політики.

У період розвитку самостійності української держави виникає потреба у розробці нових підходів до формування соціально-економічної політики, спрямованої на вирішення соціальних проблем.

Серед основних проблем у сфері соціального захисту населення України, які вимагають негайного вирішення,  можна виділити наступні. По-перше, зважаючи на збільшення кожного року дохідної частини бюджетів усіх соціальних фондів, а також зростання фінансування програм соціального захисту за рахунок коштів бюджетів,  коштів для фінансування заходів соціального захисту вкрай не вистачає.

Серед основних факторів, які негативно впливають на формування фондів соціального захисту сьогодні можна виділити такі:

•   постійне скорочення чисельності активного населення, що працює, і зростання чисельності населення, яке потребує соціального захисту;

•   низький рівень прибутковості підприємств, високий рівень підприємницьких ризиків, інфляційні процеси, корупція, недостатність інформації та знань для прийняття дієвих управлінських рішень тощо;

•   відплив грошової маси в поза банківський обіг за кордон та тінізація економіки;

•   постійне зростання цін на споживчі товари та послуги, що призводить до зниження доходів населення та ін.

Зважаючи на вище зазначене, сучасний стан соціального захисту населення в Україні можна охарактеризувати такими рисами:

•   надзвичайно високий рівень участі держави у сфері соціального захисту, надзвичайно слабка участь в її функціонуванні населення;

•   надзвичайно стрімке зростання вартості послуг, які надають заклади охорони здоров'я, освіти, культури, що не відповідає їх якості;

•   велика кількість нормативно-правових актів, які регулюють діяльність системи соціального захисту та в деяких випадках суперечать один одному, що свідчить про недосконалість вітчизняного законодавства;

•¾   недостатність коштів для фінансування  заходів у сфері соціального захисту населення;

Ще однією із нагальних проблем соціального захисту населення є те, що в умовах фінансово-економічної кризи, падіння виробництва і валового внутрішнього продукту погіршуються умови та рівень життя населення, що є вкрай недопустимим. В таких умовах з метою недопущення погіршення ситуації одна із головних форм соціального захисту населення - пенсії (за віком, інвалідністю тощо) повинна забезпечити гідний рівень життя тих верств населення, які мають право на її отримання. Але, на жаль, в Україні пенсії вкрай низькі, середній їх розмір іноді не досягає третини прожиткового мінімуму. Поряд з цим, доречно зазначити, інші види матеріальних виплат та допомого є також надзвичайно низькими. Головною проблемою такої ситуації є, в першу чергу, те, що велика частина населення працездатного віку не мають робочих місць, по-друге, середня заробітна плата основної маси зайнятого населення країни є надзвичайно низькою, відповідно і відрахування до соціальних фондів є  низькими. Це означає, що оплата праці значної частини громадян, яка дещо перевищує прожитковий мінімум, не забезпечує гідного рівня життя. Все це є свідченням того, що в умовах кризової економіки, інфляційних процесів, падіння виробництва значна частина громадян перебуває за межею бідності.    В такій ситуації необхідно вживати дієвих заходів, які б змінили життя на краще.

Нагадаємо, що Конституція України проголосила права та свободи людини, які можуть бути реалізовані лише за умови повного соціального забезпечення. За умов економічного падіння, які призвели до погіршення не лише матеріального життя громадян країни, а й до їх духовного та морального виснаження, держава повинна виробити таку політику, яка дозволила б застосовувати такі форми та методи соціального захисту, які б захищали населення, особливо малозабезпечені верстви та створювали умови не лише для існування,  а й для розвитку населення.

Отже, ми вважаємо, що з метою створення ефективної системи соціального захисту необхідно вжити таких заходів:

•   створити додаткові робочі місця для працездатного населення, що дозволить забезпечити збільшення доходів як до фондів державного бюджету, так і до фондів соціального забезпечення;

•   забезпечити стабільне, безперебійне фінансування програм соціального захисту населення відповідно до затверджених показників бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів державного соціального забезпечення;

•   забезпечити стійкість та надійність інституту соціального страхування та ін.

Література:

•1.  Базова захищеність населення України: (за матеріалами вибіркового соціально-демографічного обстеження). - К.: Держкомстат України. - 2009. - 35 с.

•2.  Бессараб, В. Реформа солідарної пенсійної системи: надто дорога непослідовність // Україна: аспекти праці. - 2008. - №1. - С.12-20

•3.  Борецька Н.П. Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки. // Україна: аспекти праці - 2002. №4 - 23 с.

•4. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення / Г. Волинський // Економіка України. - 2008. - № 2. С.36

•5.  Єрмоловська О.Ю. Соціальний захист як фактор стабілізації життєвого рівня населення в умовах трансформації економіки. // Соціальний захист населення. -  2008. №7. - С.14-18.

 

e-mail: benkli2007@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>