XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шматенко Р.М. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АГРАРНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Аспірант, Шматенко Руслан Миколайович

Сумський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АГРАРНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Вступ. Однією з головних складових ефективного конкурентоспроможного розвитку вітчизняних підприємств є провадження ними інноваційної діяльності, яка є тим самим імпульсом, поштовхом для досягнення соціально-економічного прогресу в масштабі всієї країни.

Проблема прискорення інноваційного розвитку нашої країни загалом та кожного суб'єкта агропромислового виробництва зокрема, нероздільно пов'язана з проблемою комерціалізації результатів наукових досліджень - одним з основних стимулюючих чинників збільшення прибутків підприємств, завоювання більш місткого сегменту ринку, а також примноження національного багатства та підвищення рівня інноваційної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Комерціалізація результатів наукових досліджень - це відповідальний етап роботи з результатами наукової розробки, котра пройшла капіталізацію й визначена об'єктом інтелектуальної власності, на який одержано охоронні документи і який має специфічні ознаки, що дає можливість розглядати його як інноваційний товар, який відповідає умовам ринку [1].

На даний час впровадження інновацій в агропромисловому комплексі відбувається дуже повільно: статистика свідчить, що лише майже 10 % агроформувань застосовують новітні агротехнології світового рівня, а в переважній більшості суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки України на полях і фермах домінують витратні технології - витрати пального на 1 га сільськогосподарських угідь перевищують аналогічні в розвинених країнах Заходу в 2-3 рази. Близько третини сільськогосподарських підприємств збиткові [2].

Світова практика показує, що в процесі ринкової комерціалізації між власником інтелектуальної розробки і виробником чи споживачем наукоємної продукції має бути стратегічний партнер, який забезпечує інвестування в наукоємну сферу, виведення на ринок наукоємних технологій та виплачує роялті оригінаторам і франчайзерам. У системі Національної академії аграрних наук України такі стратегічні партнери одержали назву «інноваційні провайдери» - це суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють апробацію і впровадження інноваційних проектів з інвестиційним забезпеченням, а також технологічний супровід контрактації виробництва і реалізації наукоємної продукції. Інтелектуальний продукт, коли стає товаром, потребує особливого підходу в процесі роботи з ним, спеціальних маркетингових, інжинірингових інвестиційних, реалізаційних послуг. Тому інноваційні провайдери формують ринок послуг для забезпечення комерціалізації інтелектуального капіталу [1].

У цілому під інноваційним провайдингом розуміють комплексний цілісний процес формування, втілення в життя та подальшого супроводу системи заходів зі створення та виведення на ринок нових товарів та послуг, конкурентоспроможність яких ґрунтується на використанні нових наукових знань та прикладних розробок - наукоємних технологій та послуг [1].

Основною метою діяльності кожного інноваційного провайдера, що пропонує свої послуги у сфері комерціалізації результатів наукових досліджень є отримання власного прибутку, тобто їх зацікавленість у результативності здійсненої роботи обумовлюється лише зобов'язаннями згідно укладеного договору. Саме тому з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності у складі кожної наукової установи агропромислової сфери доцільно створити власний сектор комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, який здійснюватиме свою діяльність в єдиному комплексі науково-дослідної діяльності установи, співпрацюючи з адміністративним, науково-дослідними та виробничими відділами інституту, а також  органами виконавчої влади, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами, банками, фондами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, професійними спілками та їх об'єднаннями, діяльність яких пов'язана зі сферою інтелектуальної власності.

Необхідною умовою створення зазначеного Сектору є наявність кваліфікованих працівників, підготовлених до здійснення комплексу завдань з комерціалізації результатів наукових досліджень. Вирішення даного питання можливе за рахунок підвищення кваліфікації працюючих співробітників на науково-практичних семінарах з вивчення питань правової охорони інтелектуальної власності; набуття та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності; інвентаризації, бухгалтерського та податкового обліку інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів; передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності; комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності тощо.

Для провадження корисної та ефективної діяльності для установи Сектор має виконувати наступні завдання:

1. Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, просування на ринок та комерціалізація науково-технічних розробок інституту, залучення інвестицій та розвиток співробітництва з науково-дослідними інститутами та дослідними господарствами не лише системи Національної академії аграрних наук України, а й з іншими підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності як вітчизняних, так й іноземних, діяльність яких пов'язана  зі сферою інтелектуальної власності.

2. Забезпечення захисту і правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи комерційного потенціалу результатів науково-дослідної діяльності з метою визначення серед них найбільш перспективних.

4. Забезпечення набуття установою майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті її науково-дослідної діяльності та сприяння введенню їх в господарський оборот.

5. Інформаційно-аналітичне  забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

6. Захист прав та законних інтересів інституту та його працівників-творців об'єктів права інтелектуальної власності в адміністративному порядку та в суді, зокрема, захист від недобросовісної конкуренції, запобігання неправомірному одержанню прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені працівниками установи, третіми особами та несанкціонованому використанню таких об'єктів.

Висновки. Комерціалізація результатів наукових досліджень є важливою складовою частиною здійснення інноваційної діяльності, завдяки чому стає можливим процес впровадження інновацій у виробництво, досягається відповідний економічний і соціальний ефект від отриманих наукових досягнень. Створення сектору комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності у складі кожної аграрної наукової установи неодмінно підвищить ефективність використання наявного інтелектуального потенціалу та впровадження результатів наукових розробок у виробництво.

Література:

1. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки: [Монографія]. - К.: МАУП, 2006. - 400 с.: іл.

2. Зубець, М.В. Інноваційно-випереджувальна модель якісного розвитку агропромислового виробництва / М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 3-8.

e-mail: russo2007@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>