XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шматенко Р.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ

Аспірант, Шматенко Руслан Миколайович

Сумський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ

На даний час впровадження інновацій в агропромисловому комплексі відбувається дуже повільно: статистика свідчить, що лише майже 10 % агроформувань застосовують новітні агротехнології світового рівня, а в переважній більшості суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки України на полях і фермах домінують витратні технології - витрати пального на 1 га сільськогосподарських угідь перевищують аналогічні в розвинених країнах Заходу в 2-3 рази. Близько третини сільськогосподарських підприємств збиткові.[1]

З огляду на дану ситуацію, основою більш ефективного господарювання мають стати тісні зв'язки між науковими установами та керівниками і спеціалістами агроформувань, фермерами, приватними сільськими господарями.

Існуючі системи інформаційної підтримки суб'єктів аграрного ринку в даний час не дають належного ефекту, у багатьох випадках не мають державної спрямованості, не надають комплексного обслуговування і не забезпечують інтереси товаровиробників і зацікавлених споживачів. Не розвинені системи збору, обробки, зберігання науково-технічної та комерційної інформації, а також забезпечення доступу до неї як для товаровиробників, так і для органів влади. Це приводить до збереження негативних тенденцій в розвитку аграрного ринку, витісненню національних товаровиробників з ринку.

Існуюча система розповсюдження науково-технічної інформації, впровадження наукових розробок i передових технологій не відповідає новим виробничим відносинам. Особливо гостро проявилась невідповідність організаційних структур розповсюдження наукових рекомендацій i передового досвіду в період повсюдного запровадження приватної власності на землю та майно.

Водночас наявні в наукових закладах аграрного профілю служби відповідного спрямування дають можливість створити регіональну мережу інформаційно-маркетингових служб у кожному регіоні, що дозволить усунути інформаційні бар'єри між виробниками та споживачами наукової продукції і послуг, забезпечить умови для пошуку нових ринків збуту в умовах динамічної кон'юнктури, стимулюватиме розвиток інфраструктури аграрного ринку регіону та сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва.

Отже, в сучасних умовах нерозвиненість інформаційно-маркетингового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, негативно впливає на стан сільського господарства та сільської місцевості. Тому основним завданням щодо вирішення даного питання має бути створення умов для швидкого розповсюдження сільськогосподарських знань і інформації, здійснення систематизованої інформаційно-маркетингової діяльності на території кожного регіону на користь національних товаровиробників шляхом формування регіонального науково-iнформацiйного центру, об'єднавши iнформацiйнi ресурси, засоби їх систематизацiї i розмноження для налагодження безперебiйного i регулярного розповсюдження новинок науково-технічного прогресу та передового досвiду в аграрному секторi.

Формування сучасної системи інформаційної підтримки діяльності суб'єктів господарювання в аграрному секторі повинно вирішуватися наступними складовими:

- удосконалення системи моніторингу стану та перспектив розвитку галузей сільського господарства кожної області;

- формування системи інформаційного забезпечення аграрного ринку для оперативного інформування про ціни, попит і пропозиції на місцевих, регіональних, ринках продовольства і ресурсів;

- формування ринкової системи розповсюдження сільськогосподарських знань і інформації, складовими якої має бути удосконалена система розповсюдження науково-технічної інформації та наближена до сільськогосподарських товаровиробників і жителів сільських місцевостей регіональна система інформаційно-маркетингового обслуговування;

- забезпечення безперервних маркетингових досліджень, що включають комплексний аналіз стану і прогноз розвитку сільського господарства кожної області;

- підтримка інноваційного розвитку сільського господарства;

Інформатизація науково-дослідної діяльності дасть змогу суттєво скоротити строки проведення і поліпшити якість досліджень в різних галузях сільськогосподарської науки, сприятиме швидкому впровадженню результатів досліджень у виробництво з урахуванням природоохоронних умов господарювання. Вона повинна забезпечити товаровиробників інформацією про:

- сорти сільськогосподарських культур, породи тварин, технології виробництва, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції;

- результати економічних досліджень, що визначають показники розвитку та результати господарювання, а також основні характеристики розвитку підприємств та формувань АПК;

- наукові результати, передовий досвід.

Дорадча, наукова допомога селянину повинна розпочинатися з надання йому суми знань з питань умілого використання природних факторів, а саме:  родючості ґрунтів, сонячної радіації, температури повітря, вологозабезпечення, впливу різних культур як попередників у сівозміні на поживний і водний режими ґрунту, його агрофізичний та агрохімічний стан. Спираючись  на ці знання, можна прийняти обґрунтоване рішення про застосування окремих ефективних технологічних прийомів, систем обробітку ґрунту, внесення добрив чи захисту культур від шкодочинних організмів, тих чи інших сортів або гібридів, порід тварин тощо.

Надання науково-консультаційних та інформаційно-маркетингових послуги агроформуванням і сільському населенню в освоєнні методів прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки доцільно проводити наглядно через організацію і проведення виставок, ярмарок, днів поля, семінарів, круглих столів, науково практичних конференцій, в тому числі з участю міжнародних спеціалістів, виготовлення методичних рекомендацій, виступи по радіо та на телебаченні.

Отже, можна зробити висновок, що наукова сфера в тісному співробітництві з кожним суб'єктом господарювання аграрної сфери може забезпечити максимальний ефект від виробництва, якщо вони працюватимуть як єдиний інтегрований комплекс з ринковою інноваційною інфраструктурою, яка забезпечує замовлення та впровадження результатів наукових досліджень в агропромисловому виробництві.

Література:

1. Зубець, М.В. Інноваційно-випереджувальна модель якісного розвитку агропромислового виробництва / М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 3-8.

2. Соловйов, І.О. Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки / І.О. Соловйов // Економіка АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2006. - № 2. - С. 103.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>