XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шняк І.М. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Аспірант кафедри фінансів Шняк Ірина Миколаївна
Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Динамічний розвиток ринкових відносин в Україні, прагнення побудови відкритої економічної моделі національної економіки, інтеграція у світові процеси глобалізації висувають нові вимоги і формують відмінні від існуючих стандарти діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Перегляду підлягають методи управління фінансами підприємств, методи фінансового планування, фінансова стратегія розвитку підприємства.
Суттєвий внесок у з’ясування проблем фінансового планування на підприємствах внесли такі вітчизняні і російські вчені: І.Т. Балабанов, О.Г. Біла, М.Д. Білик, І.А. Бланк, А.В. Гриньов, А.М. Ковалева, О.О. Орлов, Г.О. Партин та ін. Значний науковий інтерес для осмислення проблем фінансового планування представляють праці західних науковців: Э. Гринолла, Є. Брігхема, Р.С. Каплана, Д.П. Нортона.
У радянській економіці більшість підприємств і організацій застосовували централізований підхід до планування і прогнозування. Плани підприємств визначалися завданнями галузевих міністерств і були громіздкими, їх було важко застосовувати на практиці. У ринковій економіці планування на підприємствах є внутрішньофірмовим, тобто не носить елементів директивності. Основна мета внутрішньофірмового фінансового планування – забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього засобів і в кінцевому підсумку – досягнення прибутковості підприємства [1, с. 155].
Реформування фінансового планування діяльності підприємств відповідно до ринкових умов господарювання розпочалося із законодавчого закріплення у 1991 році норми про самостійність планування підприємствами своєї діяльності та перспективи розвитку [2]. На державних підприємствах фінансове планування відроджено Наказом Міністерства економіки України від 25.12.2000 р. №277 “ Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством”[3]. Наказ Міністерства економіки України від 25.12.2000р. №277 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27.05.2003р. № 137 [4], згідно якого була введена нова форма фінансового плану, яка дещо покращила попередню форму плану.
З ціллю оптимізації загальнодержавного соціально-економічного розвитку, заключним положенням (ст. 99) Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” в редакції Закону від 20.03.2005 р. №2505- IV [5], було встановлено, що господарські організації, які контролюються державою, зобов’язані складати і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На відміну від попередніх років, складати річні фінансові плани повинні акціонерні і інші товариства, контрольний пакет акцій яких належить державі. А в цілому, відповідно до визначених документів до таких організацій віднесені: державні підприємства; акціонерні, холдингові компанії і інші суб’єкти господарювання, в статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; їх дочірні підприємства.
І хоча для підприємств інших форм власності ця норма закону має рекомендаційний характер, складання фінансового плану є обов’язковим, необхідним, з метою обґрунтування надходжень і видатків, виконання зобов’язань підприємства, при обґрунтуваннях надання кредитів та бізнес-плануванні тощо. Багаторічний досвід закордонних фірм і вітчизняних підприємств свідчить, що недооцінка фінансового планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму, ігнорування або некомпетентне здійснення призводить до великих, нічим не виправданих економічних втрат. За оцінкою економістів, через відсутність точного і системного планування і контролю своїх фінансів, компанії втрачають до п’ятої частини прибутків [6].
В теперішній час, не дивлячись на велику кількість інформації по фінансовому плануванню і збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів, система планування діяльності на українських підприємствах не позбавлена ряду серйозних недоліків. Так, форми більшості облікових і звітних документів (податкових декларацій, фінансової звітності) не пристосовані для фінансового аналізу, тому вихідну інформацію частіше приходиться збирати із інших джерел. Нерідко при плануванні переважає витратний метод ціноутворення без врахування попиту на продукцію. Із-за цього не проводиться аналіз беззбитковості продажів. Також часто загальноекономічне планування просто не доводиться до фінансового, тому не дає можливості визначити потребу у фінансуванні діяльності підприємства [7, с. 6].
Крім того, в сучасних ринкових умовах діють фактори, що обмежують використання фінансового планування на підприємствах, а саме:
1) високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний з триваючими глобальними змінами у всіх сферах громадського життя;
2) відсутність ефективної нормативно-правової бази в сфері внутрішньофірмового фінансового планування;
3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових розробок в галузі планування на підприємствах.
Однак, неможливість застосування фінансового планування на підприємствах зумовлюється не лише перерахованими факторами, а й звичайним небажанням керівників цих підприємств вдаватися до його методів та прийомів [8, с. 74].
Вирішення наведених проблем створить умови для розвитку й ефективного функціонування бізнесу, а також сприятиме перетворенню підприємництва в одну з рушійних сил на шляху до ринку.
Література:
1. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
2. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 №887-XII (втратив чинність з 1.01.2004р. на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144).
3. Наказ Міністерства економіки від 25.12.2000 №277 “Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством” (не чинний).
4. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 27.05.2003р. №137 “ Про затвердження Порядку складання фінансового плану державним підприємством (крім казенного) і контролю за їх виконання”.
5. Закон України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” в редакції Закону від 20.03. 2005р. № 2505-IV.
6. Богатирьов А.М., Бутенко А.І., Кузнєцова І.О. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку: Монографія. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеська національна академія харчових технологій, 2003. – 274 с.
7. Романов А. Основы финансового планирования и бюджетирования на предприятии. – Харьков: Центр “Консульт”, 2005. – 108 с.
8. Гузенко О.П. Фінансове планування на промислових підприємствах // Фінанси України, 2003. - №11. – С.73-76.

E-mail: shnyak_iryna@ukr.net


Комментариев: 2 к “Шняк І.М. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ”

  1. саша:

    неплохо!!!

  2. саша:

    совсем не плохая характеристика "фин"


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>