XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штефано А.П., Гнідан В.І. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Штефано А.П.

Науковий керівник: Гнідан В.І.

 Буковинська державна фінансова академія

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з фінансовим станом суб'єктів господарювання, який в свою чергу залежить від ефективності їх діяльності. Сучасні умови господарювання українських підприємств характеризується нестабільними тенденціями, причиною яких переважно залишаються складна економічна ситуація в країні, наслідки світової економічної кризи, зміни в законодавчій базі, обмеженість банківського кредитування суб'єктів господарської діяльності, низький рівень конкурентоспроможності та інноваційного розвитку. Саме тому  актуальним є оцінка фінансових  результатів діяльності  підприємств  України  за видами економічної діяльності і визначення подальших перспектив їх розвитку.

Розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з фінансовим станом суб'єктів господарювання, який в свою чергу залежить від ефективності їх діяльності. Сучасні умови господарювання українських підприємств характеризується нестабільними тенденціями, причиною яких переважно залишаються складна економічна ситуація в країні, наслідки світової економічної кризи, зміни в законодавчій базі, обмеженість банківського кредитування суб'єктів господарської діяльності, низький рівень конкурентоспроможності та інноваційного розвитку. Саме тому  актуальним є оцінка фінансових  результатів діяльності  підприємств  України  за видами економічної діяльності і визначення подальших перспектив їх розвитку.Питання теоретичного дослідження категорії "фінансовий результат" знайшло своє відображення у працях відомих зарубіжних та вітчизняних вчених: М.Д.  Білик, В.М.  Гринькова,  А.Г.  Загороднього,    Г.О. Партин,  А.М. Поддєрьогіна. Водночас слід приділяти увагу постійному вивченню питань оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств, що дасть змогу у майбутньому приймати більш виважені управлінські рішення на основі отриманої інформації.

Метою статті  є дослідження змісту категорії "фінансовий результат", проведення оцінки фінансових результатів діяльності підприємств України за 2009-2010 роки та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності їх функціонування.

Результативність господарської діяльності підприємства проявляється через ряд фінансово-економічних показників, які в узагальненому вигляді відображають результати діяльності та потенціал економічного розвитку суб'єкта господарювання. Основним підсумковим показником результативності господарської діяльності є фінансовий результат. Розглянемо основні підходи до трактування та визначення  категорії "фінансовий результат". Як відомо, фінансовим результатом діяльності промислових підприємств є прибуток або збиток. Згідно із Законом України "Про  бухгалтерський  облік  та фінансову звітність  в  Україні",  прибуток  підприємства визначається  як  різниця  між  отриманими доходами й  здійсненими приємством витратами за певний період [1]. Відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", фінансовий результат розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку [2]. А. Поддєрьогін визначає прибуток як частину додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу [5, 64].

Величина фінансового  результату (прибутку)  діяльності  підприємства  залежить  як  від  зовнішніх факторів (природних,  транспортних  та соціально-економічних  умов,  рівня  розвитку  зовнішньоекономічних  зв'язків,  цін  на  виробничі  ресурси),  так  і  внутрішніх факторів. Як правило, останні включають: 1)  групу  основних факторів,  а  саме:  обсяг  продажу  продукції,  собівартість  продукції,  структуру  продукції  і  витрати  та  ціну продукції;             2) групу неосновних факторів, які, як правило, пов'язані з порушенням господарської дисципліни,  а  саме:  цінові  порушення,  порушення умов праці та порушення вимог до якості продукції [3]. Всі ці фактори,  перебувають у  тісному  взаємозв'язку  і  взаємозалежності.

Використовуючи дані Державного комітету статистики [6], визначимо зміни, які відбулися у співвідношенні прибуткових та збиткових підприємств України протягом 2009-2010 років. В динаміці спостерігається позитивна тенденція до зниження частки вітчизняних підприємств, які одержали збиток. Зокрема, у 2010 році кількість збиткових підприємств становила 36,8%, що на 3,1% менше, ніж у минулому році. Це зумовлено покращенням економічної ситуації в країні, внутрішніх умов діяльності суб'єктів ринку, збільшенням обсягів виробництва продукції. Кількість підприємств, що одержали прибуток у звітному періоді склала 63,2%. При цьому галузями, в яких найбільша кількість підприємств показали прибуток стало сільське господарство, мисливство, лісове господарство - 84%, а  також підприємства, які здійснюють фінансову діяльність - 73,1%. Найгірший результат діяльності показали підприємства з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту - 48,9%, хоча в минулому періоді найменша частка підприємств, що завершила рік з позитивним фінансовим результатом припадає на підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям -55,5%.

 Проведемо аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України за видами економічної діяльності за 2009-2010 роки. Дані Держкомстату [6] свідчать про позитивну динаміку розміру прибутку вітчизняних підприємств в абсолютному вимірі. Так, якщо в 2009 році прибуток всіх підприємств становив 144059,2 млн. грн., то в 2010 році вони отримали прибуток у сумі 154841 млн. грн., що на  10781,8 млн. грн. більше, ніж у минулому році. Покращення фінансових результатів в основному зумовлена діяльністю промислових підприємств, фінансовою діяльністю, торгівлею та діяльністю транспорту і зв'язку. В свою чергу 36,8% підприємств одержали збиток у сумі 108346,1 млн. грн. Основними чинниками погіршення фінансового стану вітчизняних підприємств були: зменшення зовнішнього та внутрішнього попиту, ускладнений доступ до фінансових ресурсів, збільшення боргового навантаження на підприємства.  У 2010 році за рахунок сприятливої цінової ситуації на зовнішньому ринку та зростаючого внутрішнього попиту спостерігався приріст промислового виробництва та, відповідно, сформувалися найбільші фінансові результати (61629,1 млн. грн.). При цьому збитки в промисловості зменшилися на 27,6%. Зокрема, позитивні фінансові результати одержали підприємства машинобудівної, хімічної та  нафтохімічної, добувної та переробної промисловості. Аналогічна ситуація спостерігається і у фінансовому секторі, де прибуток за фінансовий рік в 1,6 рази перевищує результат  попереднього року і складає 27205,8 млн. грн. Одним з факторів такого зростання є приріст депозитної бази та зростання кредитних операцій у банківській системі. Збитки фінансових установ за цей період зменшились на 30809,6 млн. грн. Третю позицію серед вітчизняних підприємств за обсягом одержаного прибутку протягом аналізованого періоду займають підприємства торгівлі. У 2009 році їх прибуток склав 23954,8 млн. грн. і зменшився до 21984,4 млн. грн. у 2010 році, зокрема за рахунок скорочення обсягів оптової та роздрібної торгівлі. Збитки підприємств торгівлі скоротились майже на 55%.

Підприємства транспорту та зв'язку завершили 2010 рік з позитивним фінансовим результатом у розмірі 15928,1 млн. грн., що майже у 1,2 рази менше значення даного показника у минулому році. На це вплинуло скорочення пасажирських перевезень, що зумовлено зростанням тарифів на транспортні послуги. Розмір збитків цієї галузі за січень-грудень звітного року склав 5182,7 млн. грн., що на 2660 млн. грн. менше, ніж у минулому році. За рахунок зменшення обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва у звітному році порівняно з попереднім зменшився і фінансовий результат сільськогосподарських підприємств на 158,2 млн. грн. Збитки склали 2733,6 млн. грн. Найнижче зростання прибутку на початок 2011 року показали суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з нерухомим майном                               (10079,9 млн. грн.), підприємства роздрібної торгівлі (2206,9 млн. грн.), будівництва (1822,6 млн. грн.). На діяльність готелів та ресторанів припадає прибуток у розмірі 492,4 млн. грн., надання комунальних та індивідуальних послуг - 478,8 млн. грн., охорона здоров'я - 299,6 млн. грн., освіта  -                      104,9 млн. грн. Чинниками, що негативно вплинули на результативність діяльності підприємств вищезгаданих галузей були: зростання вартості нерухомого майна, будівельних матеріалів, недостатня фінансова підтримка з боку держави. Позитивним є той факт, що у звітному періоді підприємства цих галузей скоротили розмір збитків. Частково така ситуація пов'язана з покращенням економічної ситуації в країні. За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про ефективну діяльність вітчизняних підприємств протягом аналізованого періоду. Про це свідчить зростання обсягу одержаного прибутку у звітному році та скорочення частки підприємств, які завершили фінансовий рік зі збитком.

З метою покращення фінансового становища підприємств України необхідно провести ряд заходів, що дозволить не лише ефективно функціонувати суб'єктам господарювання, але й забезпечить стабільне зростання в державі. Зокрема, необхідним є стабілізація фінансової системи; заходи щодо валютно-курсової стабілізації;  сприяння  пожвавленню  економічної активності  та  запобігання  економічного  спаду, а також заходи щодо відновлення керованості національної економіки, які повинні здійснюватись державою. Разом з тим необхідно вжити  заходів  щодо  розбудови  внутрішнього ринку реалізації продукції, активізувати заходи щодо регулювання  та обмеження небажаного імпорту,  а  також  розробити  заходи  активізації експортної  діяльності  промислових  підприємств.

Література:

•1.   Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову звітність  в  Україні :  Закон  України  від 16 липня 1999 р. № 996-XIV.

•2.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. №237.

•3.   Гриньова В. М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В. М. Гринькова, В. О. Коюда - 3-є вид., перероб. і допов. - Харків: ВД "Інжек", 2004. - 432 с.

•4.   Мазурок П.П. Аналітичне оцінювання фінансових результатів діяльності промислових підприємств України / П.П. Мазурок // Держава та регіони. - 2009. - № 5. - С. 114-119.

•5.   Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

•6.  Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>