XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штепа Д.В., к.т.н., Морозов Д.М. НЕОБХІДНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

студент магістратури Штепа Данил  Валентинович.

к.т.н., доцент Морозов Денис Миколайович

Запорізький національний технічний університет

НЕОБХІДНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Процес переходу до ринкової системи господарювання, що відбувається в Україні, передбачає ефективне використання всього її потенціалу, і зокрема трудових ресурсів (ТР). Відомо, що від того, наскільки повно й раціонально використовуються трудові ресурси країни, істотно залежать темпи її економічного та соціального розвитку, ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб членів суспільства. Тому підвищення рівня наукового управління трудовими ресурсами (УТР) набуває в сучасних умовах дедалі більшого значення як один із найважливіших факторів підвищення продуктивності праці.

До функцій управління належать аналіз, прогнозування, планування, регламентування, облік, контроль, стимулювання, оперативне регулювання. У процесі виконання цих функцій усі процедури, що пов'язані зі збиранням, обробкою і зберіганням інформації, мають бути автоматизовані шляхом створення інтегрованої комп'ютерної інформаційної системи (ІС).

Управління трудовими ресурсами - процес складний і динамічний. На будь-якому об'єкті управління з часом змінюються параметри і характеристики, які описують стан його трудових ресурсів. Заміна одного стану іншим - безперервний процес. Для УТР на об'єкті потрібно враховувати й прогнозувати ці зміни, управляти ними. Управлінські ж рішення приймаються на підставі аналізу безперервно оброблюваної інформації.

Зауважимо, що управління трудовими ресурсами характеризується великими обсягами інформації, яку належить обробити, і складними інформаційними зв'язками поміж рівнями і функціями управління. Тому потрібні спеціальні методи обробки інформації, притаманні цьому виду ресурсів. Ефективне застосовування їх можливе на базі засобів обчислювальної техніки, тобто за умови автоматизації інформаційних процесів УТР.

Однією з умов інтенсифікації управління, взаємодії органів управління трудовими ресурсами є створення єдиної багаторівневої автоматизованої інформаційної системи управління трудовими ресурсами. Вдосконалення управління в органах УТР досягається при цьому за рахунок використання нових інформаційних технологій управління, застосування професійних персональних ЕОМ, організації автоматизованих робочих місць (АРМ), які забезпечують інформаційну підтримку рішень, що приймаються персоналом управління [1].

Практика автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами показує, що більшість розрахунків (задач) з УТР на різних рівнях управління можуть бути формалізовані і розв'язані з використанням різних засобів обчислювальної техніки. При цьому значна частина розрахунків з нормування, планування, обліку, контролю, аналізу та формування звітності на всіх рівнях управління ТР виконується методом прямих розрахунків (з використанням, здебільшого, чотирьох арифметичних дій).

Це є передумовою для вироблення типових проектних рішень і скорочення витрат на створення комп'ютерних інформаційних систем. Водночас через масовість і повторюваність розрахунків постає потреба автоматизувати інформаційні процеси управління трудовими ресурсами з використанням різноманітних технічних засобів.

Метою створення АІС з УТР є удосконалення системи управління на конкретному економічному об'єкті завдяки застосуванню засобів обчислювальної техніки та економіко-математичних методів [1].

Людино-машинні комп'ютерні інформаційні системи вже на стадії проектування потребують як удосконалення організації основної діяльності об'єкта управління, так і поліпшення організації управлінських процедур. Масове проектування комп'ютерних інформаційних систем, яке розпочалося близько 30 років тому, потребувало розробки єдиних теоретичних засад, методичних підходів до їх створення та функціонування. Адже інакше неможлива взаємодія різних економічних об'єктів, їх нормальне функціонування в складному багаторівневому комплексі.

Початково сформульовані академіком В. М. Глушковим науково-методичні засади й практичні рекомендації щодо проектування автоматизованих інформаційних систем управління в сучасних умовах перетворилися на методичні принципи створення комп'ютерних ІС, закріплені державним стандартом [2]. До них належать принципи системності, розвитку, сумісності, ефективності, стандартизації та уніфікації.

Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні й розвитку автоматизованих ІС. Він дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як єдине ціле, виявляти завдяки цьому різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, які забезпечують цілісність системи, встановлювати напрям виробничо-господарської діяльності системи та реалізовувані нею конкретні функції.

Для автоматизованих інформаційних систем управління характерна багаторівнева ієрархія з вертикально субпідрядними елементами (підсистемами). Ієрархічні структури в системах управління набули значного поширення завдяки їх важливим перевагам. Практичне значення системного підходу полягає в тому, що він дає змогу в доступній для аналізу формі не лише відобразити все істотне, цікаве для творця автоматизованої системи, а й використати ЕОМ для дослідження поводження системи в конкретних (заданих експериментатором) умовах [2].

Принцип розвитку полягає в тому, що автоматизована ІС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення й оновлення функцій цієї системи та видів її забезпечення.

Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії автоматизованих ІС різних видів і рівнів у процесі їх спільного функціонування. Реалізація цього принципу дає змогу забезпечувати нормальне функціонування економічних об'єктів, підвищувати ефективність управління трудовими ресурсами в цілому та окремими їх ланками.

Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування автоматизованих ІС. Упровадження у практику створення й розвитку автоматизованих ІС цього принципу дає змогу скоротити часові, трудові та вартісні витрати на створення автоматизованих ІС з УТР при максимально можливому використанні нагромадженого досвіду у формуванні проектних рішень та упровадженні автоматизації проектних робіт.

Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення автоматизованих ІС з УТР і цільовим ефектом, здобутим при їх функціонуванні.

Кожна функціональна підсистема містить комплекси задач управління виробничими, господарськими процесами, рухом того чи іншого виду ресурсів.

Глибина поділу автоматизованих ІС з УТР на частини, а отже, склад і зміст елементів різні і залежать від мети проектування та критеріїв функціонування конкретних АІС. Крім того, склад елементів за інших однакових умов істотно залежить від сфери дії АІС.

Основним джерелом економічного ефекту від створення комп'ютерних інформаційних систем з УТР є поліпшення економічних показників суб'єкта управління - установи, організації, яке досягається шляхом підвищення якості управління трудовими ресурсами.

Література:

1. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 279 с.

2. Глушко В. М. Автоматизированные системы управления сегодня и завтра. - М.: Мысль, 1976. - 64 с.

 

e-mail: ajax@zntu.edu.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>