XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штойко М.В., к.е.н., Лозовський О.М. ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Штойко М.В., к.е.н., доцент - Лозовський О.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Для кожного підприємства відіграє важливе значення обрана стратегія існування, особливо в наш час в умовах перехідного періоду й економічної кризи, коли в Україні го­ловною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Відтак кожній організації необхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття ефективних управлінських рішень.

Постійна мінливість ринкового середовища зумовлює необхідність застосування стратегічних підходів до системи господарювання на підприємстві. Стратегія - це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення. Вона формулює цілі та способи їхнього досягнення так, щоб указати підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування.

Серед основних етапів формування стратегії на підприємстві виділяють:

1) прогнозування майбутнього розвитку середовища, виявлення можливостей і загроз, сильних і слабких сторін, оцінка конкурентоспроможності;

2) визначення місії, мети і цілей підприємства;

3) здійснення стратегічного аналізу, який полягає в порівнянні мети і цілей з результатами аналізу середовища, виявленні і усуненні розривів між ними і, головне, у виробленні альтернативних стратегій - варіантів стратегічного розвитку;

4) моделювання варіативних сценаріїв розвитку подій і дослідження впливу кожного на сформульовані альтернативні стратегії. Визначення конкурентоспроможності підприємства у разі реалізації тієї чи іншої стратегії за певним сценарієм;

5) вибір найбільш прийнятної стратегії з альтернативних;

6) кінцевий варіант стратегічного плану підприємства;

7) розробку тактичних середньострокових планів на базі стратегічного плану;

8) розробку оперативних планів та проектів.

Організація розробки стратегії на підприємстві передбачає відбір кадрів розробників, організацію їх роботи і контроль, зміну організаційної структури управління відповідно до потреб стратегічного менеджменту, розвитку  кадрів стратегічних здібностей та інформаційно-аналітичного забезпечення.

При розробці стратегії необхідно мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, а також розуміти структуру національної економіки в цілому та структуру галузі, в котрій працює підприємство.

В основі стратегії лежать конкурентні переваги. Конкурентна перевага - це становище фірми на ринку, яке дозволяє їй долати сили конкуренції та приваблювати покупців. Конкурентні переваги створюються унікальними матеріальними та нематеріальними активами, якими володіє підприємство, тими стратегічно важливими для даного бізнесу сферами діяльності, котрі дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі.

Кожне підприємство унікальне за своїм існу­ванням, процес розробки та реалізації стратегії для кожного з них індивідуальний і залежить не лише від зовнішнього та внутрішньо­го середовища, а й від їхньої взаємодії. Враховуючи мінливий стан ринкового середовища керівництву необхідно постійно слідкувати за змінами і, відповідно, спрямовувати розвиток свого підприємства.

Література:

1. Саєнко М.Г.  Стратегія підприємства: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 390 с.

2. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 687 с.

E-mail: luckymax@gala.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>