XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штученко Я.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Штученко Яна Ігорівна

Слов'янський державний педагогічний університет,

психологічний факультет,

 м.Слов′янськ, Донецька обл., Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы особенностей формирования психологической готовности студентов к профессиональной деятельности, а также экспериментальные данные про особенности формирования психологической готовности студентов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная деятельность, студенческий возраст

Анотація:У статті розглядаються теоретичні аспекти проблеми особливостей формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності, а також експериментальні дані про особливості формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності.

Ключові слова: психологічна готовність, професійна діяльність, студентський вік.

Постановка проблеми. Проблема готовності у контексті професійного становлення особистості одна з найважливіших для загальної і педагогічної психології. Не існує однозначного розуміння сутності і функцій зазначеного поняття, яке набуло останнім часом в концептуальному апараті психології відносно самостійного і високого наукового статусу. Проте відмінності у визначенні поняття готовності, що мають місце у різних авторів, дають підстави говорити про суперечливість існуючих точок зору, а звідси і про неузгодженість процедур перенесення цього поняття в експериментальну площину. Значення поняття готовності, яке актуальне сьогодні для педагогічної психології, передовсім для педагогіки і психології вищої школи, вимагає переосмислення його змісту і функцій на методологічному і експериментальному рівнях. Дослідження цього напрямку базуються на вивченні і психологічному обґрунтуванні засобів навчання й удосконалення системи підготовки спеціалістів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У дослідженнях Г.С.Абрамової, О.Ф.Бондаренка, Л.Ф.Бурлачука, Н.Л.Коломінського, С.Д.Максименка, Т.М.Титаренко, В.Г. Панка та ін. переконливо доведено, що основним інструментом впливу практичного психолога, крім тестів, спеціальних психологічних методик, виступає його особистість, основною характеристикою якої є гуманістична спрямованість.

Представники різних зарубіжних шкіл та напрямків практичної психології також висувають значні вимоги до особистості практичного психолога. Такі характеристики як прагнення до самоактуалізації, гармонійність, цілісність та інтегрованість особистості стали невід'ємними елементами професійної матриці спеціаліста-психолога у глибинному (Е.Фром, А.Адлер, К.Юнг, К.Хорні, Е.Еріксон, Е.Берн та ін.), біхевіористичному (Д.Уотсон, Б.Скінер та ін.), гуманістичному (А.Маслоу. К.Роджерс, Ф.Перлз, Д.Морено, Р.Мей, В.Франкл, Дж.Олпорт ін.) напрямах психотерапії.

Формування цілей статті. Теоретичне і практичне вивчення психологічної готовності до професійної діяльності студентів та розробка корекційної програма розвитку психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження студентства, його психологічних особливостей має значення для професійного самовизначення, як в період вузівської діяльності, так в період її завершення вступу у життя у якості молодих фахівців. Специфіка студентів виявляється в тому, що формуються вони як фахівці, як особистості в одному колективі, а виявляються як професіонали, як особистості в іншому.

Спрямованість - це не один з компонентів структури особистості, який можна поставити у ряд з іншими її компонентами - характером, темпераментом, талантами, а її основа, яка визначає психологічний зміст усіх властивостей особистості. Поруч з об'єктивними проявами учбової, наукової суспільної активності студента важливо враховувати характер його поведінки в побуті, притаманні йому особливості міжособистісних відносин.

Психологічна готовність - це виявлення суті властивостей і стану особистості [10, с.8]. Ядро готовності становлять психічні процеси  і властивості. Зміст психологічної готовності складають інтегральні характеристики особистості, що включають в себе інтелектуальні, емоційні і вольові властивості, професійно-моральні переконання, потреби, звички, знання, вміння і навички, педагогічні здібності.

В структурі психологічної готовності до педагогічної діяльності виділяють такі компоненти: мотиваційний; орієнтаційний; пізнавально-оперативний; емоційно-вольовий; психофізіологічний; оцінюючий [10, c.64].

Готовність випускника вузу до професійної діяльності складається з таких блоків, як професійна орієнтація, безпосередній процес опанування знаннями і вміннями у руслі відповідної професії, наявність адекватних змісту діяльності якостей особистості, адаптація після завершення навчання до професії.

Юність розглядається як фаза переходу від залежного дитинства до самостійної і відповідальної дорослості, що передбачає, з одного боку, завершення фізичного, зокрема статевого, дозрівання, а з іншого - досягнення соціальної зрілості [8]. Психологічною особливістю раннього юнацького віку є спрямованість у майбутнє.

Висновки. Аналіз наукової літератури показав, що дослідженнями феномена готовності охоплено найрізноманітніші аспекти психологічної діяльності, але проблема формування готовності студентів педвузу до професійної діяльності психолога вченими майже не досліджувалась. Актуальність і в той же час не розробленість проблеми зумовили вибір теми та предмету нашого дослідження. На підставі узагальнення результатів теоретичного аналізу ми виокремили психологічні категорії «готовність», «психологічна готовність», «психологічна готовність до діяльності» та «психологічна готовність до діяльності психолога».

Психологічна готовність студентів-випускників до професійної діяльності психолога має розглядатися, як частина загальної проблеми готовності до професійної діяльності. Феномен психологічної готовності має у кожному випадку конкретний специфічний прояв та структуру. В основу нашого дослідження лягли теоретичні положення М.І.Дьяченко, Л.А.Кандибович, М.В.Левченко, С.Д.Максименко, О.І.Мешко, В.О.Моляко, Н.І.Пов'якель, які трактують готовність до професійної діяльності як інтегральне утворення особистості психолога, яке є результатом підготовки до конкретного аспекту цієї діяльності і об'єднує в собі когнітивний, операційно-дійовий, мотиваційний, емоційно-вольовий компоненти: знання, вміння, навички, особистісні якості, адекватні вимогам діяльності. Формування психологічної готовності здійснюється шляхом формування усіх її компонентів, при домінуючій ролі того, чи іншого компонента, у залежності від виду діяльності, в умовах спеціально організованого навчання, що спрямоване на оволодіння теоретичними знаннями, практичними вміннями, розвиток функціональних процесів.

У нашому дослідженні ми спиралися на структуру психологічної готовності до професійної діяльності психолога, визначену у дослідженнях Н.О.Антонової, і встановили, що компонентами структури психологічної готовності до професійної діяльності психолога є: особистісний компонент, когнітивно-операціональний компонент, емоційно-вольовий компонент та соціально-психологічна компетентність.

В результаті аналізу літератури, а також, спираючись на структуру психологічної готовності до діяльності психолога (Антонової Н.О), нами була розроблена професіограма, що відображає структурні компоненти психологічної готовності до професійної діяльності психолога.

Література:

•1. Антонова Н.О. Проблеми діагностики психологічної готовності до професійної діяльності у випускників психологічного факультету // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць. - 2009. - Том Х.Частина 11. - С.43-52.

•2.   Казанцева Т.А. Особенности личностного развития и профессионального становления студентов-психологов. - Дисс.канд. псих. наук. - М. - 2000.-174с.

•3. Міщик Л.І. Актуальні питання професійної підготовки психологів та соціальних педагогів у системі вищої освіти // Практична психологія і соціальна робота. - 2001.- №10. - С.10-11.

•4. Молоканов М.В. Влияние личностных особенностей на профессиональный выбор в практической психологии //Психологический журнал. - 1998. - Т. 19. - № 2. - С. 79-96.

•5. Хрущ-Ріпська О.В. Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності: Дис.канд. психол.наук. - К., 1999. - 183с.

e-mail: Ya-ni-ta@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>