XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штурма Х. І., канд. с.-г. наук, Фостолович В. А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Штурма Х.І.

Науковий керівник: кандидат с.-г. наук,  Фостолович В.А.

Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економічна безпека підприємства є однією з найважливіших умов нормального функціонування і розвитку сфери підприємництва в економіці будь-якої країни. Це пов'язано, насамперед, з конкуренцією на ринку, як на внутрішньому, так і на зовнішньому. Економічна безпека підприємства є основою його стабільного розвитку, рушійною силою для досягнення поставлених цілей, а також тих цілей, що намічені у перспективі.

В Україні поняття екологічної безпеки є досить новим і досі не закріпленим законодавчо. Конкретна участь екологічної безпеки  в моделях ринкових трансформацій в Україні дотепер ще чітко не простежується, це питання потребує ретельного наукового аналізу. З огляду на те, що в даний час йде безперервний процес трансформації економіки України в екологічно безпечну економіку, пошук шляхів реформування в цьому напрямку невід'ємний від механізму реалізації системи екологічного менеджменту [6].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зараз дуже активно ведеться праця вітчизняних вчених щодо вирішення проблем забезпечення економічної та екологічної  безпеки на різних її рівнях, а саме - О.Барановським, В.Бородюк, А.Гальчинським, С.Кирєєвим, Г.Козаченко, О.Ляшенко, Г.Пастернак-Таранушенко, Т.Хайловою,В.Безбожним, Л.Шемаєвою, К.Коваленко, Я.Жаліло. Розвиток економічної думки в напрямку формування теоретичних та методичних основ забезпечення економічної та екологічної безпеки досліджували - Д.Ламбер, Дж.Кейнс, Ф.Кифер, П.Самуєльсон, В.Сенчагов, С.Глазьєв, Є.Олейніков, О.Тамбовцев, Є.Човушян, О.Білорус, В.Геєц, А.Гриценко, Т.Костюк та ін.

Метою дослідження  є комплексне дослідження складових економічної та екологічної безпеки підприємства. Відповідно до встановленої мети досліджено послідовність створення системи економічної та екологічної безпеки на підприємстві.

Зміст економічної безпеки підприємств розкривається через забезпечення реалізації стратегічних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища із застосуванням продуктивної взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища. Тобто, економічна безпека суб'єкта господарювання є характеристикою суб'єкта господарювання, яка відображає його здатність реалізувати власні стратегічні економічні інтереси при певних зовнішніх умовах завдяки захисту від існуючих і потенційних загроз та використанню можливостей, що надає зовнішнє середовище[1].

У науковій літературі визначається, що економічною безпекою підприємства є стан його захищеності від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізаційних чинників. До зовнішніх загроз і чинників належать: протиправна діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і фізичних осіб, що займаються промисловим шпигунством або шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за різну провину співробітників підприємства, а також правопорушення з боку корумпованих елементів з представників правоохоронних органів і органів контролю.

Економічна безпека підприємства - відносно новий напрям розвитку економічної науки. Необхідність її постійного забезпечення зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування і досягнення головних цілей своєї діяльності. Глобалізаційні процеси, поділ праці й інтеграція до світової економічної системи, відкритість ринків товарів і послуг ведуть практично до ліквідації традиційних політичних і географічних меж в економіці. Отже, питання економічної безпеки стають дедалі актуальнішими і в аспекті національної безпеки.

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство має проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи. Функціональні складові економічної безпеки підприємства - це сукупність основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом [2].

Різні автори виділяють різні складові економічної безпеки підприємства. Зокрема, найчастіше виділяють такі складові: фінансові; інтелектуальні і кадрові; техніко-технологічні; політико-правові; інформаційні; екологічні; силові. Стабільність фінансово-економічного стану підприємства визначає його здатність до гнучкого реагування на зовнішню дію і постійність саме успішного функціонування економічної системи [3]. Серед найбільш загальних показників економічної безпеки - результати економічної діяльності (здатність підприємства досягти поставленої мети й виконувати власну місію в стратегічному вимірі), продуктивність (співвідношення кількості виробленої продукції до кількості витрачених ресурсів) та ін.

Екологічна безпека є невід'ємною характеристикою промислового підприємства, стан якої зумовлює рівень конкурентоспроможності підприємства та його економічну ефективність. Ми визначаємо екологічну безпеку як стан, за якого функціонування підприємства прямо або опосередковано не призводить до погіршення якості навколишнього природного середовища, нанесення прямих або опосередкованих збитків населенню та/або державі, підприємницьким структурам[4]. Забезпечення екологічної безпеки передбачає управління екологічним ризиком протягом усього циклу існування підприємства відповідно до обраного сукупного ризику екологічних небезпек, що створюються промисловим підприємством. Головною умовою безпечної експлуатації промислового підприємства є дотримання встановлених проектом мінімальних умов щодо кількості, характеристик, стану, працездатності та умов технічного обслуговування систем, важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації.

Таким чином, з вищезазначеного можна зробити висновок,  що для досягнення найбільш високого рівня економічної та екологічної безпеки підприємство має проводити роботу щодо забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи, найважливішою з яких є фінансова та екологічна складова. Стабільність і невразливість інформаційної, фінансової, технологічної, екологічної підсистем підприємства є запорукою надійної його захищеності. На нашу думку, будь-які загрози економічній та екологічній безпеці підприємства  можуть бути відвернені і ліквідована можливість виникнення збитків фінансовому та екологічному становищу підприємств, якщо наявні корпоративні ресурси будуть спрямовані виключно на забезпечення еколого-економічної безпеки.

Література:

•1.   Ареф'єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств: монографія / О.В. Ареф'єва, Т.Б. Кузенко. - К.: Вид-во Європейського університету, 2004.- 170 с.

•2.   Богачов, В. Необхідність підвищення екологічної безпеки в Україні / В. Богачов // Економіст. - 2008. - N 9. - С. 12-14

•3.   Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Т.Г. Васильців. - Львів: Арал, 2008. - 384 с.

•4.   Донець Л.І., Прокопенко Є.Ю. Екологічна безпека в координатах світового розвитку/ Л.І. Донець, Є.Ю. Прокопенко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2006. - № 6, Т.1. - С. 151-154.

•5.   Потай О.А. Формування інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових підприємств/О.А. Потай // Науковий вісник НЛГУ. - 2009. - Вип. 19.9. - С. 212-216.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>