XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шульга М.О. РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПИТАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Шульга Марія Олександрівна

Національний авіаційний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПИТАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

В теорії мовних актів питання визначається як мовна дія, що направлена на отримання мовцем невідомої йому інформації. Питальна ситуація має наступні характеристики: а) мовець не знає відповіді; б) він хоче знати відповідь; в) він вважає, що слухач знає відповідь; г) він вважає, що слухач захоче дати відповідь. Суттєвою умовою є те, що свою мовну дію мовець розглядає, як спробу спонукнути слухача повідомити шукану інформацію [1].

Ціль питальних речень - отримати від співрозмовника певну інформацію або підтвердження (заперечення) змісту питання.

В англійській мові зазвичай розрізняють чотири типи питальних речень: загальні (General Questions), спеціальні (Special Questions), альтернативні (Alternative Questions) и розділові (Disjunctive Questions).

Загальне питання - це таке питання, яке має на меті отримати підтвердження  або заперечення висловленої в питанні думки та потребує стверджувальної або заперечної відповіді, тобто відповіді, що містить «так» чи «ні» [3:187].

Як різновид загального питального речення можна назвати декларативне питальне речення. Як писав Франк Кюлер у своїй праці "Do we know the answer? - Variation in yes-no-question intonation": "Декларативне питання - підвид загального питання (yes-no питання)" [6:10]. Наприклад: "To carry carpets in, you mean?".

Спеціальні питальні речення - це такі питання, які ставляться до певного члена речення и починаються з питального слова,  що вказує до якого члена речення відноситься питання [3:189]. Питальні слова what, which, where, when, who, why, how, how long, how much/ many є  членами речення у відповідності з тим членом речення, до якого ставиться питання: підметом, означенням, додатком, обставиною або предикативом.

Альтернативне питання має значення вибору одного з двох (особ, предметів, дій, якостей і т.д.) і може бути поставлене до будь-якого члена речення [3:191]. Альтернативне питання може починатися з дієслова (як загальне питання) або з питального слова (як спеціальне питання) і обов'язково містить сполучник  or.

Розділові питання складаються з двох частин. Перша - розповідне речення в стверджувальній або заперечній формі, друга - коротка загальна відповідь, що складається з підмета-займенника і допоміжного або модального дієслова або дієслів з першої частини [3:191].

Питальні речення можуть бути як і з прямим значенням, тобто запитувати певну інформацію, але й з непрямим значенням, що супроводжуються деякими емоціями.

За досліджувані 500 років семантично-прагматичні підвиди непрямих спонукань і лексико-семантичні форми їхньої реалізації питальними реченнями набувають більшої різноманітності у 16 - 17 ст. Непрямі директиви, як правило, реалізують інтенції прохання, заборони, умовляння і т.д. У 18 ст. до названих видів спонукань додаються поради, а в 19 - 20 ст. - запрошення, клопотання, спонукання, переконування в протилежному, пропозиції спільних дій, попередження, накази і т.п. [5:6].

Питальні речення у вторинних значеннях можуть використовуватись для впливу на діяльнісну та емоційну поведінку  адресата в умовах ситуації комунікативного співробітництва через мовленнєві акти реквестиву та пропозиву, що представлені питальними реченнями.

Реквестив входить до розряду спонукальних мовленнєвих актів і є вираженням волевиявлення мовця, яке спрямоване на каузацію дії адресата. Залежно від способу вираження бажаної для адресанта дії, питальні речення  можна поділити на дві групи. До складу першої групи входять питальні речення з експліцитно вираженою дією. Друга група містить питальні речення, у яких бажана для адресанта дія представлена імпліцитно. Питальні речення другої групи розпадаються , у свою чергу, на дві підгрупи: запитання-прохання про дозвіл (справжній суб'єкт дії - адресат) та запитання-натяки.

Питальні речення, що співвідносяться з мовленнєвим актом пропозиву і передають інтенцію пропонування, можна поділити за їх функціональною ознакою на такі, які вживаються 1) у функції пропонування послуги; 2) у функції запрошення; 3) в сугестивній функції [2:12]

Так званні риторичні питання за структурною формою є питальними реченнями, але виражають повідомлення з високим ступенем емоційної інтенсивності, наприклад: How dare you call me Mrs Wigg? Це речення не містить питання, це - докір. Відповідь на таке питання не очікується.

Найпоширеніший спосіб вираження ввічливості - за допомогою модальних дієслів can і could. Різниця між використанням даних дієслів лише в ступені ввічливості. Наприклад: Could I speak to you?

Питальна фраза часто супроводжується вигуками, які виражають емоції. Емоції можуть бути як позитивними, так і негативними. Вигуки, що виражають  позитивні емоції, включають широке коло приємних почуттів й переживань:

1) радості, захоплення: "Oh, Jane, isn't it funny?" - Ой, як мені смішно!; 

2) симпатії: "What is it, my darlings? Oh, my Treasures, my Sweets, my Love-birds, what is it? Why are they crying so, Mary Poppins?" - Що мої ріднесенькі? Ох, мої золоті, мої рибоньки, мої голуб'ятка! Чого це вони так плачуть, Мері Поппінс?;

3) задоволення: "But, oh, my goodness, didn't she look funny waddling through the air - my Gracious goodness, but didn't she?" - Та... ой лишенько!.. Як же вона прекумедно чалапала по повітрі! Ой Господи, ой сили небесні!

Вигуки, що виражають негативні емоції й переживання. Їхня іллокутивна сила змінюється від бентеження, нервозності до огиди, відчаю. Серед них виділяються такі, що передають:

1) жаль, хвилювання, неспокій, каяття, розчарування: "Well, isn't that a pity?" - Як прикро!;

 2) неспокій, хвилювання, знервованість: "I'll stay on my own feet, thank you, or my name's not Amy Persimmon, and - oh dear, oh dear, my goodness, oh DEAR - what is the matter?" - Красно дякую, я стоятиму на власних ногах, - або я не Емі Персіммон! Ой ґвалт, та що ж це діється?;

3) зневажання, презирство: "What have we here, ho?" - А це що таке, га? [4:15].

Отже, питальне речення може не лише виконувати функцію запиту інформації,  але й нести емоційне навантаження. Питальне речення може передавати різноманітні емоції, як позитивні, так і негативні. Для вираження інтенції прохання найчастіше використовують модальні дієслова can і could. А для вираження позитивних та негативних емоцій вигуки, що супроводжують питальні речення.

Література:

1. Беляева Е.Н. Принцип вежливости в вопросительных речевых актах -  http://www.english4real.com/rus/arti_27.html

2. Гедз С.Ф. Комунікативно-прагматичні особливості висловлювань з інтерогативним значенням у сучасній англійській мові: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. держ. лінгв. ун-т. - К., 1998. - 16 с.

3. Каменский А.И., Каменская И.Б. Практическая грамматика английского языка.: Справочное пособие для неязыковых вузов. - Часть 1. - Харьков: ИНЭМ, 2002. - 607 с.

4. Каптюров О.В. Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04/Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005. - 21 с. - укp.

5. Шевченко І.С. Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Київ. держ. лінгв. ун-т. - К., 1999. - 36 с. - укp.

6. Kügler Frank Do we know the answer? - Variation in yes-no-question intonation. - University of Postdam. - http://www.ling. uni-potsdam. de/lip/21/LIP21-1kuegler.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>