XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Швая Т.А. КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Швая Тетяна Андріївна

Національний університет «Острозька академія»

КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Політика є специфічним способом взаємодії держави та суспільства. Об'єднуючою ланкою між ними виступають політичні партії і суспільно-політичні рухи, які здатні ефективно впливати на політику держави.

Вивченню особливостей іміджу політичних партій присвячені праці вітчизняних дослідників, зокрема В. Антемюка, В. Бебика, Д. Видріна, І. Душина, Г. Почепцова та ін.

За Законом України «Про політичні партії в Україні» (ст. 2) політична партія - це «зареєстроване згідно із законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах» [3].

Імідж політичної партії - це образ партії (об'єднання), що цілеспрямовано формується й покликаний справити емоційно-психологічний вплив на певних осіб із метою популяризації, політичної реклами тощо.

Імідж політичної партії є атрибутивною, продукуючою функцією стану політичної свідомості громадян. В цьому випадку структура іміджу політичної партії включає: загальні характеристики політичної партії, характеристики громадян, характеристики контексту подій [2].

Комунікативний імідж політичної партії можна поділити на складові:

Перша - це види комунікації партії із виборцями, насамперед, як форма реалізації політичного інтересу. Для партій політична комунікація - це робота із суспільною свідомістю, направлена на її формування та перетворення.

Друга складова - це способи донесення до виборця свого повідомлення і справити необхідний вплив на свідомість виборця та його електоральну поведінку. Це одне із основних завдань кожної партії, що прагне досягти ефективного результату, - визначити способи донесення до виборця. Вони не є сталими й активізуються по-різному.

Третя складова - розробка та стан стратегічних програмних документів партії. Усі політичні сили намагаються пропагувати себе як універсальні сили, здатні взяти на себе відповідальність за всю державу, вирішити всі проблеми.

Четверта складова - форми комунікації парламентських партій із громадянами. Чинна виборча система до парламенту (відповідно до нового закону вибори депутатів здійснюватимуться за змішаною - пропорційно-мажоритарною - системою) створила унікальні умови для активізації партійної комунікації. Партії стали єдиним інститутом, на якому фактично замкнено процес добору, рекрутування політичної, управлінської еліти.

П'ята складова - мас-медійний потенціал українських партій. Безперечно, оцінка мас-медійного потенціалу партій України не може бути здійснена в світлі абсолютних даних тому, що це потребує спеціальних досліджень, оскільки просування партійної політики часто здійснюється на базі непартійних ЗМІ (особливо сказане стосується електронних медіа) [1].

Для того, щоб визначити рівень популярності політичних партій та аспекти їхнього іміджу, було проведено соціологічне анкетування.

Метою дослідження було визначення особливості сформованого іміджу політичних партій у масовій свідомості. Виходячи з мети, було поставлено такі завдання:

•  визначити рівень прихильності виборців до політичних партій;

•  проаналізувати іміджеві характеристики обраних політичних партій;

Об'єктом дослідження виступають мешканці міста Рівного. Предметом - визначення рівня популярності політичних партій та аспектів їхнього іміджу.

В процесі дослідження було використано такі поняття:

1. Політична партія - добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах [3].

2. Імідж політичної партії - образ партії, що цілеспрямовано формується й покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив на певних осіб із метою популяризації, політичної реклами тощо [4].

Перед проведенням соціологічного дослідження було висунуто гіпотезу: політичні партії користуються своєю популярністю завдяки розробленому іміджу.

Для дослідження було використано метод роздаткового анкетування, оскільки він є найбільш уживаний для збору соціальної інформації. Інформація, яка отримана за допомогою анкетування, досить легко піддається кількісному аналізу та інтерпретації після обробки.

Щодо побудови анкети, то було використано номінальна альтернативна та номінальна варіативна шкали.

Всього було опитано 60 респондентів віком від 18 до 60 років. Відбір респондентів проводився на засадах цілеспрямованого відбору методом доступної вибірки у відповідності зі структурою генеральної сукупності - населення міста Рівного. Для отримання достовірної та репрезентативної інформації опитування проводилось в різних частинах міста Рівне.

Отже,  74% респондентів Рівненщини незадоволені діяльністю політичних партій, відповідно 26% - підтримують функціонування  громадських об'єднань. Також 81,2 % опитаних відмічають те, що політичні партії не спроможні змінити політичну ситуацію в Україні на краще, що пов'язане із відстоюванням власних інтересів, високим рівнем корупції тощо. Інша частина (18,8%) вважають, що партії є сильним політичним актором, які здатні дійсно відстоювати інтереси суспільства.

Щодо можливих рушійних сил, які впливають на вибір тої чи іншої партії, відзначали: діяльність партії - 29 % опитаних; сім'ю та друзів - 20 %; авторитетів міста та місцевих ЗМІ - 16,4 %; як власний варіант особиста думка громадянина - 5,45 % та ін. Але цікавим є те, що респонденти не підтримують тези про вплив регіональної преси на вибір громадянина під час голосування (80 %), хоч визначають її однією із важливих чинників прийняття рішення під час голосування.

Щодо іміджевих характеристик опитані виділяли соціальну активність партії (33,8 %), лідери партії (30,1 %), політичну приналежність (15,7 %), вік партії (9,6 %), освіченість членів партії (8,4 %), порядність (2,4%).

Лідером по кількості прихильників (26%) виступає Партія Регіонів, випереджаючи опозиційний Блок Юлії Тимошенко (24%) всього більше як на 2%. Партія «Фронт змін» А. Яценюка (21%) набирає все більше електоральних обертів і поступається Тимошенко лише на 3%. П'ятірку лідерів громадської підтримки замикає партія Віталія Кличка «УДАР» (15,3%), трохи поступаючись представникам Комуністичної партії (13,2%). 

Отже, імідж політичної партії є важливим у контексті власного позиціонування та здійсненню впливу як на виборців, так і на політичні процеси у країні. Окрім цього, важливим є підкріплення образу реальною соціально-політичною діяльністю політичної партії та підтримка комунікації.

Література:

1. Антемюк В. Д. Комунікаційний потенціал іміджу політичних партій [Електронний ресурс].

- Режим доступу: URL http://intkonf.org/antemyuk-vd-komunikatsiyniy-potentsial-imidzhu-politichnih-partiy/html. - Заголовок з екрану (02.11.2011).

2. Антемюк В. Д. Феномен іміджу та політична свідомість: діалектика взаємозв'язку URL

http://intconf.org/category/achiv/politologiya.html - Заголовок з екрану (01.12.2011).

3. Закон України від 5 квітня 2001 року N 2365-III «Про політичні партії в Україні»

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14 - Назва з екрану (17.11.2011).

4. Словник термінів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL

http://sr.ksu.edu.ua/component/content/.../776-slovnik-termnv-.html. - Назва з екрану (25.11.2011).


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>