XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Швед В.В. МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРАКТНОГО ІМПОРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Швед В.В.
Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету

МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРАКТНОГО ІМПОРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

В системі управління формуванням контрактних імпортних цін підприємства на споживчі товари значну роль відіграє оцінка ефективності результатів ціноутворення, яка в свою чергу досить часто виступає основним показником доцільності здійснення зовнішньоекономічної операції. Проведене дослідження дозволяє наступним чином сформулювати систему основних методичних принципів здійснення такої оцінки:
- оцінка ефективності контрактних імпортних цін на споживчі товари має проводитись тільки на рівні окремих суб’єктів господарювання і характеризувати тільки економічний ефект;
- ефективність формування цих цін має розраховуватися по кожному конкретному виду товарів, на які вони зафіксовані у контракті, і визначатись шляхом порівняння їх рівня і структури із рівнем і структурою цін їх реалізації на внутрішньому споживчому ринку;
- вид ціни реалізації товару на споживчому ринку (роздрібна, оптова, оптово - посередницька) обирається для порівняння із контрактною імпортною ціною в залежності від форми його реалізації імпортером;
- порівняння контрактних та внутрішніх цін в процесі розрахунку ефективності має проводитись у національній валюті України за відповідним валютним курсом на момент розрахунків з урахуванням валютного збору та інших витрат, пов’язаних із такою конвертацією;
- в процесі порівняння контрактних та внутрішніх цін вони мають бути приведені до однієї розмірності у часі за період між розрахунком за імпортований товар і його реалізації на внутрішньому ринку за процентною ставкою на кредитному ринку України по короткострокових грошових операціях;
- система показників оцінки ефективності формування контрактних імпортних цін на споживчі товари має бути поділена на основні і допоміжні показники із визначенням критеріального показника для визначення доцільності проведення тієї чи іншої імпортної операції.
На базі цих приведених вище методичних принципів можна будувати певну систему основних і допоміжних показників оцінки ефективності формування контрактних імпортних цін на споживчі товари і відповідні алгоритми їх розрахунку.
Тобто, будь - яке підприємство, що здійснює контрактне імпортне ціноутворення в оцінці результатів своєї діяльності повинно неодмінно керуватися приведеною вище системою принципів оцінки ефективності такого ціноутворення, оскільки така система дасть змогу провести ефективну зовнішньоторговельну операцію.
Література:
1. Агєєв Є.В., Чепінога В.І. Зовнішньоекономічна діяльність - основи, маркетинг, менеджмент, облік, ефективність. – Харків: Студцентр, 2006. – 480с.
2. Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. – М.: Международные отношения, 2001. – 544с.
4. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учебн. пос. – М.: Дело, 2004. – 424с.
5. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебн. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 448с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>