XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Швороб Г.М., Мачульська А.О. СТАН ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ст. викладач  Швороб Г.М.,  Мачульська А.О.

Херсонський національний технічний університет

СТАН ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Розмір доходів населення, їх розподіл безпосередньо впливають на формування, розвиток і використання трудового потенціалу суспільства. Високорозвинуті країни з високими доходами населення та помірною їх диференціацією,  як  правило, мають потужний трудовий потенціал.  Проблеми доходів і рівня життя населення посідають провідне місце у системі управління трудовим потенціалом суспільства.

Доходи населення - це сукупність грошових коштів та натуральних надходжень, спрямованих на підтримку фізичного, морального, економічного та інтелектуального стану людини і на задоволення їх потреб. Вони формуються за рахунок оплати праці, виплати соціальних фондів (регіональних, місцевих, а також фондів споживання підприємств і організацій), підприємницьких доходів, доходів від особистого господарства та індивідуальної трудової діяльності, доходів від інших джерел [1].

Процес економічного зростання, що спостерігався в Україні, починаючи з 2000 р., безпосередньо вплинув на процеси поліпшення матеріального становища переважної більшості населення країни. Передусім, тенденції макроекономічного зростання вплинули на рівень доходів та витрат населення, їх структуру, сприяли зменшенню рівня заборгованості з виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших державних соціальних стандартів та гарантій [3, c. 112].

 Однак, в умовах фінансової і економічної кризи, яка проявилась в Україні у четвертому кварталі 2008 р. і тривала продовж 2009 р. знижується життєвий рівень населення. Спад виробництва і вимушена неповна зайнятість та зростання безробіття спричинили зменшення реальних доходів населення.

Так як доходи є одними із ключових характеристик матеріального становища населення, їх динаміка  та структура представлені в табл. 1 [4].

Тож  проаналізуємо доходи населення України за 2007-2009 рр. [4]

         Таблиця 1

Доходи населення України за 2007-2009 рр.

  2007 2008 2009 Темпи роста, %
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 2008/ 2007 2009/ 2008
Доходи всього,  у  т. ч. :   

623289

 

100,0 856633 100,0 897 669 100,0 137,4 104,8
 заробітна плата 278 968 44,8 371 053 43,3 376 088 41,9 133,0 101,4
прибуток та змішаний доход 95 203 15,3 131 727 15,4 131 288 14,6 138,4 99,7
 доходи від власності (одержані) 20 078 3,2 30 901 3,6 34 868 3,9 153,9 112,8
 соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, у т.ч.: 229 040 36,7 322 952 37,7 355 425 39,6 141,0 110,1
- соціальні допомоги 124 472 54,3 178 337 55,2 200 362 56,4 143,3 112,4
- інші одержані поточні трансферти 18 209 8,0 32 125 9,9 32 580 9,2 176,4 101,4
- соціальні трансферти в натурі 86 359 37,7 112 490 34,9 122 483 34,4 130,3 108,9

 

Згідно з даними табл. 1 в 2009 р. спостерігається позитивний приріст практично по всіх показниках, окрім прибутків та змішаного доходу. Заробітна плата зросла в 2009 р. порівняно з 2008 р. на 4,8%  (на  41 036 млн. грн.), доходи від власності (одержані) - на 12,8 %  (на 3 967 млн. грн.),  соціальні допомоги та ін. одержані поточні трансферти - на 10,1% (на 32 473 млн. грн.).

У  структурі грошових доходів населення України найбільшу питому вагу займає заробітна плата, частка якої у загальній структурі доходів населення у 2009 р. становила 41,9 %. Водночас висока частка соціальної допомоги та інших державних поточних трансфертів - 39,6 % усіх доходів. Прибуток та змішаний доход становить 14,6 % в загальній структурі доходів, доходи від власності (одержані) - 3,9 % усіх доходів. У структурі соціальної допомоги та ін. одержаних поточних трансфертів найбільшу частку займають соціальні допомоги - 56,4%.

Потрібно відзначити, що починаючи з 2007 р. частка заробітної плати в структурі доходів населення зменшувалася. Якщо в 2007 р. вона становила 44,8%, то в 2009 р. 41,9%. В розвинутих країнах цей показник повинен становити 60-70%. Однак за цей період збільшувалася частка соціальної допомоги та ін. одержаних поточних трансфертів з  36,7% в 2007 р. до 39,6%  в 2009 р.  Це означає, що населення почало перебувати в більшій залежності від держави, а рівень їх доходів значно зменшився. 

Одним із найважливіших складових елементів реальних доходів населення є реальна заробітна плата.

Таблиця 2

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати [4]

  2007 2008 2009
Номінальна заробітна плата, у % до поперед. року 129,7 133,7 105,5
Реальна заробітна плата, у % до поперед. року 112,5 106,3 90,8

 

За 2007-2009 рр. в Україні спостерігаються позитивні темпи приросту номінальної заробітної плати: в 2007 р. - на  29,7%,  в 2008 р. - на 33,7%, в 2009 р. - на 5,5%. Однак в цей час реальна заробітна плата зменшувалася: якщо в 2007 р. вона зросла на 12,5 %, то в 2009 р. вона зменшилася на 9,2 %.

Доходи, які отримує населення, низькі. Крім того, потрібно сплачувати податки та ін. обов'язкові платежі. До того ж населення втрачає частину грошових номінальних доходів внаслідок  інфляції [2].

Для збільшення доходів населення потрібно прийняття державних заходів щодо  зменшення темпів інфляції, подолання дефіциту держаного бюджету, збільшення валових приватних внутрішніх інвестицій, створити сприятливий інвестиційний клімат та заохочувати до впровадження інновацій з метою  підвищення продуктивності праці, забезпечувати  високий рівень зайнятості населення в регіонах України, а також чи не найбільш важливо зменшити тіньовий сектор економіки.

Література:

•1.   Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом -   Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 403 с.

•2.   Ривак О.С. Доходи населення України //Науковий вісник НЛТУ України. - 2009.  Вип. 19.13 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20chem_biol/nvnltu/ 19_13/221_Rywak_19_13.pdf•3.   Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л. М. Черенько. - К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. - 428 с.: іл. - Бібліогр.: с. 417-426.•4.   Доходи та витрати населення України за 2007-2009 роки/ Офіційний сайт Державного комітету статистики - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

e-mail: nastenama@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>