XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сич В. В., к. е. н., Даценко Г. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

студентка Сич Вікторія Володимирівна,

науковий керівник к. е. н., Даценко Ганна Василівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

Анотація. В статті визначено основні проблеми здійснення державного фінансового контролю бюджетних установ та організацій, особливос­ті його проведення у фінансового-господарській діяльності бюджетних уста­нов. Розглянуто основні етапи та процедури виявлення порушень проведення контролю та його тенден­цій розвитку в бюджетній сфері.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, бюджетна установа, перевірка, управлянні державними фінансами, доходи бюджетних установ, аудит, інспектування, ревізія, фінанси, розвиток фінансового контролю.

Вступ. Важливою сферою управлінської діяльності є управління фінансами як сукупність заходів державних фінансових органів із забезпечення цілеспрямованого та ефективного функціонування фінансової системи з метою реалізації відповідної фінансової політики. Одним із елементів системи управляння фінансами є фінансовий контроль, необхідність якого обумовлена товарно-грошовими і фінансовими відносинами і який виступає як практична форма реалізації контрольної функції фінансів.[5]

 Перехід до ринкових відносин і як наслідок - послаблення втручання держави в економіку призвели до недооцінювання ролі фінансового контролю в успішному господарюванні підприємств і установ та недостатньої уваги до стану державного фінансового контролю, особливо у бюджетній сфері, тобто посилення фінансового контролю з боку держави за раціональним та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів бюджетними установами повинно набути першочергового значення, оскільки кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки значною, що потребує безперервного контролю за ефективністю управління бюджетними коштами.

Постановка проблеми. Незважаючи на кардинальні зміни, що відбуваються в Україні в системі державного контролю останніми роками, невирішених проблем, які стосуються контролю  фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, ще достатньо  багато.

Головними проблемами є перш за все відсутність єдиної системи здійснення фінансового контролю в установах бюджетної сфери, незавершеність формування правового поля, відсутність єдиної методологічної та інформаційної бази.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Питанням державного фінансового контролю бюджетної сфери присвячено цілу низку праць вітчизняних науковців, серед яких слід відзначити О.А. Шевчука,              І.Б.Стефінюка, Є.В. Калюгу, П.К. Германчука, Н.І. Рубана, В.Т. Александрова, Н.С. Вітвицьку, Ф.Ф. Бутинця, М.Ф. Базася та ін­ших.

Метою статті є аналіз особливос­тей здійснення державного фінансового контролю  бюджетних уста­нов. Та організацій, їх сутності та характеристики основ­них рис для виявлення проблем і тенден­цій розвитку державного фінансового контролю установ бюджетної сфери.

Виклад основного матеріалу. Згідно із Бюджетним кодексом бюджетна установа чи організація - це установа, яка створюється відповідними органами влади, утримується за рахунок державного бюджету чи місцевих бюджетів і є неприбутковою.

Як суб'єкти господарювання бюджетні установи підлягають таким видам контролю: державному, муніципальному, господарському і громадському. У рамках статті розглянуто державний фінансовий контроль, що від імені держави здійснюють згідно із законодавчо встановленими повноваженнями контроль діяльності бюджетних установ.

Процес контролю у формі ревізії (перевірки) бюджетних установ ділиться на чотири умовно самостійні етапи: підготовка до проведення ревізії (перевірки); проведення ревізії (перевірки); оформлення матеріалів ревізії (перевірки); реалізація матеріалів ревізії (перевірки).

Під час ревізії бюджетних установ здійснюють перевірку:1) стану дотримання законодавства із фінансових питань; 2) аналізу обґрунтованості та правильності обчислення показників загального та спеціального фондів кошторису, відповідність узятих бюджетних зобов'язань виділеним бюджетним асигнуванням; 3) цільового, економного, ефективного використання та збереження коштів і майна; 4) правильності, повноти та достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності [1].

На відміну від перевірок та ревізій зараз застосовуються такі види контролю, як аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, перевірка державних закупівель та інспектування.

При здійсненні контрольних заходів у бюджетних установах органи контрольно-ревізійної служби керуються такими документами: 1) Порядком проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ; 2) Методичними рекомендаціями з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ; 3) Порядком проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою; 4) Порядком проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби [2].

Фінансово-господарський аудит дає змогу робити висновки щодо ефектив­ності рішень, прийнятих керівниками бюджетних установ під час виконання своїх функцій, які спрямовані на раціональне та цілеспрямоване викорис­тання бюджетних коштів та на ефек­тивне їх витрачання.

Впровадження фінансово-господар­ського аудиту в державному фінансовому контролі бюджетних установ сприяє під­вищенню відповідальності керівників, які як розпорядники бюджетних коштів повинні разом із річною фінансовою звітністю подавати складений органом державної контрольно-ревізійної служби аудиторський звіт із висновком щодо достовірності фінансової звітності.

Наступний, або заключний, конт­роль діяльності бюджетних установ проводиться шляхом інспектування, яке здійснюється у вигляді планових та позапланових виїзних ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби. Основне завдання інспектування - виявлення фактів порушень законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових та матеріально-відповідальних осіб [3].

Основні питання, які розглядаються при перевірці державних закупівель:

-  перевірка дотримання законодавства щодо створення тендерного комітету;

 - перевірка річного плану закупівель та змін до нього на відповідність кошторису, державній програмі;

- перевірка порядку визначення процедур закупівель згідно з чинним законодавством;

- перевірка дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості їх здійснення;

- перевірка відповідності тендерної документації (кваліфікаційної документації) вимогам законодавства;

- перевірка відповідності тендерних пропозицій (цінових пропозицій) вимогам тендерної документації (запрошенням до участі в торгах) та законодавству;

- перевірка документів, що підтверджують видачу тендерної (кваліфікаційної) документації, та реєстру отриманих тендерних пропозицій;

- перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій;

- перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця, акцепту тендерних пропозицій;

- перевірка порядку складання звіту про результати процедури закупівлі;

- перевірка правильності застосування процедури закупівлі в одного учасника або торгів з обмеженою участю;

- перевірка процедури укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг на предмет дотримання законодавства та відповідності умов укладених договорів вимогам тендерної документації, умовам тендерної пропозиції [4].

Висновок. Для підвищення дієвості державного фінансового контролю бюджетних установ необхідно в першу чергу на законодавчому рівні: об'єднати у єдину систему фінансовий аудит, перевірку державних закупівель та інспектування бюджетних установ; розробити методику щодо порядку здійснення вищевказаних контрольних заходів; розробити й впровадити методику визначення й оцінки ризиків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до сфер діяльності. Вирішення цих питань дозволить зменшити порушення у фінансово-бюджетній сфері, поліпшити управління фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами бюджетних установ, а також виконання ними своїх функцій і завдань для досягнення соціально значущих для суспільства цілей.

Література:

•1.  Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с.;

•2.  Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К. : Знання, 2001. - 402с.;

•3. Стефанюк І.Б. Об'єкт контролю - внутрішній фінансовий контроль бюджетної установи // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - №11, С.15-17;

•4. Мамишев А.В. Методологія дослідження системи внутрішнього фінансового контролю // Матеріали науково-практичної конференції «Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження». К.: Піраміда, 2010. - 144 с.

•5. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч. посіб. / За заг. ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 216 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>