XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Січко С.М. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Аспірант Січко С.М.

МДУ ім. В.О.Сухомлинського

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Туризм є складною системою, в якій тісно переплетені інтереси багатьох галузей економіки, екології, культури, безпеки, зайнятості населення, розвитку туристської інфраструктури. Саме туристична індустрія виступає потужним соціально-економічним і політичним чинником, що визначає розвиток економіки і політику багатьох країн і регіонів світу. [10,с.8]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна індустрія туризму є однією з прибуткових і динамічних галузей світового господарства. Згідно з дослідженнями Всесвітньої  Туристичної Організації (UNWTO) міжнародні туристичні потоки достигли 924 мільйонів в 2008 році, та склали приріст в 2% порівняно з 2007 роком (зниження попиту на туризм в другої половині  2008 року, пов'язано з погіршенням міжнародних економічних обставин). За даними Всесвітньої ради подорожей та туризму  (WTTC) частка індустрії туризму складає  9,9 %  глобального  ВВП, 10,9%  світового експорту,та 9,4% світових інвестицій. [11]

Розвиток сфери туризму на сьогодні визнано державою одним із пріоритетних напрямів діяльності. Наявність у держави унікальних рекреаційних і культурно-історичних ресурсів є підґрунтям для розвитку туристично-рекреаційної сфери.

Проблеми розвитку туризму  в Україні  розглядаються в багатьох роботах дослідників - О.О. Бейдика, Т.А. Дьорова, В.К. Федорченко, Н.В. Фоменко, С.А.Юрченко та інших.

Невирішені частини проблеми. Проте  розвиток туризму вимагає вивчення сучасного стану туризму та діяльності курортів, туроператорів та турагентів  в Україні для формування стратегій подальшого розвитку індустрії туризму.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану діяльності туристських операторів та агентів, стану сфери туризму та діяльності курортів; та внесок туристичної індустрії в економіку України.

Основні результати дослідження. За даними доповіді Всесвітнього Економічного Форуму в 2009 році по рівню конкурентоспроможності в сфері подорожей та туризму Україна займає 77 місце, яке залишилось не змінним порівняно з 2008 роком (в 2007- 78 місце). Розвиток туристської галузі характеризується позитивною і постійною динамікою. Створення нового іміджу українського туристичного продукта, конкурентоздатного в нашій країні і за кордоном, підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в туристській сфері зумовили зростання кількості туристів і об'ємів наданих ним послуг. [11]

Згідно з дослідженнями Всесвітньої ради подорожей та туризму в Україні частка індустрії туризму у ВВП склала 1,6% (14,9 млрд.грн., чи 2929,6 млн.дол.США) у 2008 році. По прогнозам очікується падіння частки індустрій туризму в ВВП в 2009 році на 14,8% , а протягом десяти наступних років- приріст у середньому на 6,9% щорічно. Частка туристичної індустрії та суміжних галузей економіки у ВВП склала 9,3% (85,2 млрд.грн.,чи 16761,8 млн.дол.США) у 2008 році. Прогнозується також падіння цієї частки у ВВП на 20,0% у 2009 році, а протягом наступних 10 років- приріст  у середньому на 6,4% щорічно. Зайнятість у туристичної індустрії та суміжних галузях економіки у 2008 році склала 1571500 робочих місць, 7,6% від загальної зайнятості (зайнятість безпосередньо в індустрії туризму склала 268400 робочих місць, 1,3% від загальної зайнятості). Очікується падіння зайнятості в індустрії туризму та суміжних галузях економіки в 2009 році на 18,8%.

Обсяг інвестицій у туристичній індустрії у 2008 році склав 19,9% від загального обсягу інвестицій (50 млрд.грн.,чи 9840,4 млн.дол.США), в 2009 році очікується падіння цього показника до 47 млрд.грн. [7]

Всі наведені данні свідчать про внесок індустрії туризму в економіку України, кризові явища в економіці сприяли деякому падінню в галузі. В результаті досліджень міжнародні експерти з туризму дійшли висновку, що туризм менше ніж інші галузі економіки, відчуває на собі вплив економічної кризи, яка може протягом часу лише уповільнити його розвиток. [8,с.138] Тому для розуміння тенденцій розвитку туризму необхідно проаналізувати діяльність туристичних агентів та туроператорів, діяльність курортів, динаміку та структуру туристичного ринку.

  Впродовж  2009 року  було видано ліцензій 1248 суб'єктам господарювання, з них на турагентську діяльність  - 918; на туроператорську діяльність - 277; на туроператорську діяльність (внутрішній та в'їзний туризм) - 53. Ліцензії на туроператорську та турагентську діяльність отримало 7736 суб'єктів господарювання, з них в дії 7323. [1]

Розвиток українського туристичного ринку (в 2009 році зареєстровано 7736 компаній, тоді як в 2008 році- 6742, з яких 2,5 тис.- туроператори) є результатом процесів, які провідні європейські країни давно пройшли, що сприяло формуванню в цих країнах олігополії декількох туроператорів, консолідуючих 60-80% ринку та, які реалізують  турпродукти через роздрібні сеті, об'єднувані під єдиним брендом. [8,с.68]

Більшість європейських туристичних компаній працюють на в'їзний, виїзний та внутрішній туризм, в Україні ж 90% туркомпаній орієнтовані на виїзний туризм, основні причини ситуації в слабому розвитку туристичної інфраструктури та низької якості послуг, які не відповідають рівню цін на них. [8,с.66]

В структурі туристичного ринку України пріоритетними залишаються внутрішній та виїзний туризм, у зв'язку з кризою попит на зарубіжні поїздки знизився, так за січень- вересень 2009 року виїзний потік скоротився на 38% в порівняльні з аналогічним періодом 2008 року (а на окремих направленнях - на 50%); обсяги в'їзного та внутрішнього туризму скоротились на 24% і 4% відповідно.

Чисельність нерезидентів, які в'їхали в Україну у І півріччі 2009 року, скоротилась на 18,9% та становила 10,3 млн. осіб проти 12,7 млн. осіб у 2008 році, українців, які виїжджали за кордон - на 2,8%  та становила 7,3 млн. осіб.

Зменшення чисельності громадян України, які виїжджали за кордон, спостерігалось у 2008 році (в цілому за рік - на 9,9%), тоді як скорочення чисельності іноземців, які відвідували Україну, відбулось вперше за останні два роки. [3]

Така тенденція, що склалась на сучасному туристичному ринку негативно впливає на економіку України. Тому першочергове завдання держави створювати програми по просуванню українського туристичного продукту, як в Україні, так і за кордоном. Так Асоціація лідерів туристичного бізнесу та Міністерство культури та туризму в вересні 2009 року в рамках III Українського туристичного форуму презентували спільний Проект підтримки внутрішнього та в'їзного туризму в Україні, що буде сприяти формуванню цивілізованого ринку внутрішнього та в'їзного туризму в країні. [9,с.65] Також в лютому 2009 року за ініціативи Державної служби туризму та курортів та оргкомітету Національного проекту «Курорти та санаторії України» відбувся «круглий стіл» на тему «Стан та шляхи розвитку курортів України», в контексті підготовки до Євро-2012 та кон'юнктури світового туристичного ринку, яка склалась на сьогодення, і  за певних умов може бути використана Україною для виходу на якісно новий рівень конкурентоспроможності. Зокрема, Україна спроможна  сформувати пропозицій для оздоровчого та медичного туризму, що за умов світової кризи набуває ваги головного мотиву подорожі. [4] 

В 2008 році в Україні налічувалось 3073 санаторно-курортних та оздоровчих закладів, в яких розгорнуто 461,5 тис.ліжок (місць). Найбільшу частку складають заклади відпочинку- 2284 (74,3%) на 298,7 тис.ліжко-місць, у тому числі будинки і пансіонати відпочинку- 302 (9,8%), в 2009 року їх чисельність скоротилась до 296; бази та інші заклади відпочинку- 1916 (62,4%), в 2009р.-1907; дитячі оздоровчі заклади - 25 (0,8%); заклади 1-2 денного перебування -41 (1,3%).

Протягом 2008 року в санаторно-курортних та оздоровчих закладах оздоровилось близько 3,6 млн. українців, по попереднім оцінкам в 2009 році в санаторно- курортній галузі налічувалось 3041 санатороно- курортних та оздоровчих закладів, кількість осіб оздоровлених в 2009 році- 3122318 осіб. [6,с.9]

Висновки. Україна посідає одно з провідних місці в Європі за наявністю унікальних природних рекреаційних ресурсів. Однак через незадовільний стан матеріальної бази санаторно-курортних та оздоровчих закладів, низький рівень надання послуг, неефективне та нераціонально, а іноді тільки споживче використання природних ресурсів, не дає бажаного ефекту для держави. На даному етапі виникає необхідність інвестування в курортну галузь. В проекті Державного бюджету -2010 на розвиток галузі передбачено виділити 10 млн.грн., що в 4 рази більше ніж в 2009 році (2,509 млн.грн.), але цих коштів замало.

В контексті підготовки країни до Євро-2012  для української туріндустрії є шанс активного виходу на більшість ринків масового туризму у країнах Європи та стимул для покращення якості послуг на всіх рівнях.

З цією метою вже впроваджена нова система категоризації готелів,  іде формування національної мережі центрів туристичної інформації, подальший розвиток дитячого, молодіжного та культурно-пізнавального туризму через запровадження культурно-пізнавальних подорожей та тематичних екскурсій. розробки нових механізмів організації активного та різноманітного відпочинку засобами туризму та краєзнавства. [2,с.11]

Стабільний розвиток туристичної індустрії можливо на умовах співробітництва держави та бізнесу. Це необхідно для розробки та реалізації програм, які будуть ураховувати специфіку туристичної галузі. За оцінками міжнародної консалтингової McKinsey & Company для забезпечення стійкого росту ВВП  на фоні багатьох проблем, які стоять перед Україною, в першу чергу необхідно розвивати ті галузі економіки, які мають значний потенціал росту. Одним з таких  галузей виступає туристична індустрія. Для цього необхідно створити благоприйнятні умови для ведення бізнесу, стимулювання конкуренції, залучення інвестицій та упровадження передового зарубіжного досвіду,усунення адміністративних бар'єрів, підвищення мобільності трудових ресурсів, розвиток співробітництва держави та бізнесу. [12]

Література:

 


Один комментарий к “Січко С.М. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ”

 1. Уляна Височанська:

  Спасибі за статтю! Хотіла б використати деякі дані у своїй роботі про іноземний туризм в Україні.
  Чи можна було б отримати список літератури (е-мейл: atlantykau@yahoo.de), або таки виставити його на цій сторінці?
  Заздалегідь вдячна за співпрацю!

  Уляна Височанська,
  студентка мюнхенського університету (Hochschule München)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>