XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сидєльніков О. Д. ВПЛИВ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

Сидєльніков Олександр Дмитрович

студент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ВПЛИВ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

На сьогодні для України досить актуальними є питання захисту суб'єктивних громадянських прав в контексті побудови демократичної соціальної правової держави, найвищою цінністю в якій визнається людина, її життя та здоров'я, честь і гідність. Важливою ланкою на шляху досягнення таких високих цілей є встановлення європейських стандартів захисту права особистості на приватність, що закріплені в Європейській Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Ст. 8 даної Конвенції закріплює право кожного на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Також в ній закріплено, що органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків,  коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у  демократичному  суспільстві  в інтересах  національної  та  громадської  безпеки  чи економічного добробуту країни,  для запобігання заворушенням чи  злочинам,  захисту  здоров'я  чи  моралі,  прав і свобод інших осіб [1].

Важливою складовою приватності є поняття персональних даних. Для суспільних відносин в сучасному суспільстві характерним є широке використання персональних даних в процесі обігу інформації в сфері політики, науки, техніки, культури та багатьох інших, що вимагає надійного захисту інформації про особу у відповідності до основоположних європейських стандартів прав людини і громадянина [2].

Систему європейського законодавства про захист персональних даних складають: Конвенція Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» від 28 січня 1981 року із змінами 1999 р.[3], що стала першим міжнародно - правовим актом у галузі захисту персональних даних;  Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних від 8 листопада 2001 року [4], а також  Директива Європейського Союзу 95/46/ЄС «Про захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних» 1995 року та Директива 95/66/ЄС «Про обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному секторі» 1997 року [5].

З метою приведення національного законодавства у відповідність Конвенції «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних», а також конкретизації права людини, гарантованого статтею 32 Конституції України, та визначення механізмів його реалізації 1 червня 2010 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про захист персональних даних» [6], який набрав чинності з 1 січня 2011 року. Даний Закон створив належні правові засади забезпечення захисту персональних даних в Україні та розпочав процес приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів.

Аналізуючи положення Закону України «Про захист персональних даних», можна зробити висновок, що з його прийняттям, захист персональних даних став одним із важливих чинників діяльності підприємств та підприємців, які використовують або володіють базами персональних даних, так як в Законі закріплені досить жорсткі вимоги, що стосуються їх захисту.

Слід також звернути увагу на те, що Законом встановлюється процедура приведення даних у певну іменовану сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних, що називаються базою персональних даних з подальшою реєстрацією цих баз у Державній службі України з питань захисту персональних даних. Цей обов'язок, як ми розуміємо, також покладається на володільців баз персональних даних.

Приймаючи особу на роботу або укладаючи цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг), підприємство (підприємець) отримує від особи паспортні дані, ідентифікаційний код, у необхідних випадках - документи про освіту, склад сім'ї, як передбачено трудовим законодавством. Ці дії вже і будуть збиранням персональних даних.

Відомості про працівників суб'єкта господарювання систематизуються та зберігаються в особових картках, особових справах або ж в інформаційних базах, що є накопиченням персональних даних і має здійснюватися у відповідності із законодавством.

Окрім того, зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них, що закріплено в ст. 13 ЗУ «Про захист персональних даних». Тому, підприємства мають обмежити доступ до місць зберігання персональних даних та забезпечити захист персональних даних, якщо вони зберігаються в інформаційних системах чи електронних ресурсах.

Керівники суб'єктів господарювання мають пам'ятати, що при зміні інформації про осіб (наприклад зміна паспортних даних особи) мають  вноситися і зміни до її персональних даних, що містяться у базі. Ці дії мають також відповідати Закону України «Про захист персональних даних». 

Залишається сподіватися, що в процесі подальшої правозастосовчої діяльності та виробленні судової практики щодо застосування положень Закону України «Про захист персональних даних», збільшиться обізнаність осіб на яких Законом покладено значний перелік обов'язків, та поглибиться усвідомлення його необхідності та користі для пересічного громадянина. Звісно, закон має багато недоліків та колізій відносно інших нормативно - правових актів, якими також регулюються питання обігу інформації, але ці проблеми можливо подолати шляхом подальшої законодавчої роботи.

         Загалом, прийняття Закону України «Про захист персональних даних» є першим та найголовнішим кроком нашої держави на шляху до створення належних умов захисту такої важливої складової приватності особи як персональні дані.

Література:

•1.     Офіційний вісник України від 16.04.1998 року, № 13;  № 32 від 23.08.2006, стор. 270.

•2.     Ланде, Д. В. Правові питання захисту персональних даних та приватності // Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері. - К.: Вид. Ліпкан О.С., 2011.

•3.     Офіційний вісник України № 1, від 14.01.2011 р.

•4.     Відомості Верховної Ради України № 46, від 19.11.2010 р.

•5.     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_242.

•6.     Голос України № 172, від 16.09.2010 р.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>