XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Симоненко С.В. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Симоненко Світлана Вікторівна
Таврійський державний агротехнологічний університет,
кафедра іноземних мов

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У зв’язку з переглядом концепції української освіти та її модернізацією основним завданням професійної освіти стає підготовка кваліфікованого працівника належного рівня та профілю, конкурентноспроможного на ринку праці, компетентного фахівця, який вільно володіє своєю професією та орієнтується у суміжних областях діяльності, що спроможний ефективно працювати за спеціальністю на рівні світових стандартів. В ідеалі, випускник вищого технічного навчального закладу має бути спроможним скласти конкуренцію спеціалістам за кордоном. Виняткову роль у досягненні цієї цілі відіграє розвиток вмінь та навичок вільного володіння іноземною мовою як засобом повсякденного та ділового спілкування у рамках професійної діяльності. У свою чергу рішення поставленої задачі неможливо без підвищення ролі самостійної роботи студентів, яка планується, організується, контролюється та оцінюється.
У більшості випадків етапи планування, організації, контролю та оцінки самостійної діяльності студентів лягає на плечі викладача, який веде аудиторні заняття з дисципліни. Але такий підхід має як плюси, так і мінуси: з однієї сторони, самостійна робота студентів гармонійно включається в концепцію тієї чи іншої дисципліни, що дозволяє підвищити опанування матеріалу, з іншої сторони, підвищене навантаження не завжди дозволяє викладачу всебічно та творчо підійти до розробки та організації цього блока роботи студентів, до того ж викладач не завжди спроможний охопити повний спектр нових форм роботи, у тому числі з використанням інформаційних технологій (через часовий фактор або нестачу необхідних у цієї області навичок та вмінь). Досвід передових навчальних закладів України та Росії показує, що оптимальним варіантом забезпечення як навчального процесу в аудиторії, так и самостійної роботи є створення навчально-методичних центрів, що по мінімуму повинні містити методичне забезпечення з іноземних мов, що вивчаються, технічні засоби навчання, комп’ютери та відповідне програмне забезпечення. Працівники таких центрів – методисти – професіонали з досвідом викладацької діяльності, що забезпечують необхідну консультативну, методичну та інформаційну допомогу. Таким чином, за допомогою таких центрів розпочинає роботу тандем «викладач-методист-студент». Функції методиста у таких центрах наступні:
- організація та координація самостійної роботи студентів в аудиторіях центра та комп’ютерному класі;
- аналіз виконаної роботи та надання результатів викладачу;
- участь у розробці методичного забезпечення для самостійної роботи студентів;
- надання консультативної допомоги студентам (наприклад, при реалізації проектної роботи) та викладачам (наприклад, при використанні інтернет-технологій).
Таким чином, частково знімаються проблеми, що вказані раніше: нестача часу, відсутність методичного забезпечення процесу самостійної роботи, недостатнє володіння комп’ютерними навичками (ця проблема може вирішатися за рахунок організації курсів комп’ютерної грамотності).
Мультимедійні засоби та Інтернет у реалізації концепції самостійної роботи студентів дозволяють виконати декілька задач:
1) оптимізувати процес навчання;
2) підвищити якість навчання;
3) інтенсифікувати процес вивчення іноземної мови;
4) надати можливість спілкування з носіями мови;
5) підвищити мотивацію до вивчення іноземних мов, що є найбільш актуальним для студентів немовних спеціальностей;
6) надати можливість одержувати свіжу інформацію та навчати навичкам її оцінки та аналізу.
Навчання з використанням інформаційних технологій, як стверджує С.В.Титова, первісно має більш індивідуальний характер, особливо при використанні інтерактивних можливостей та мультимедійних технологій. Крім цього, до переваг роботи студентів з комп’ютером відносяться: наявність моментального зворотного зв’язку, великі можливості представлення мовного матеріалу, об’єктивна оцінка результатів студентів, активність студентів. Студент працює на персональному комп’ютері и має можливість контролювати свої дії. До того ж студенти потрапляють до умов більшого емоційного комфорту, тому що не мають негативного емоційного впливу від викладача або студентів.
Більш того, на думку Я.Кражка, саме автентичний веб-матеріал є для студентів найкращим джерелом знань про іншу країну, підвищує їх культурну обізнаність. «Використання інформаційних технологій надзвичайно підвищує соціокультурну обізнаність студентів, дозволяючи їм проникати в інші культури та спосіб життя, надаючи їм почуття, що увесь світ знаходиться у кінчиків їх пальців, тому що вони можуть подорожувати з однієї країни в іншу без матеріальних витрат та фізичних перешкод».
До можливих видів самостійної роботи з використанням інформаційних технологій можна віднести:
1. Мовні тренінги з лексики та граматики. Використання тренінгів допомагає розвивати навички писемного мовлення, перекладу, розширювати словниковий запас, підготуватися до міжнародних іспитів. Тренінги економлять час викладача, тому що не потрібно перевіряти механічно ступінь володіння лексикою (він має результати, сформовані комп’ютером), викладач продовжує розвивати навички використання лексики у комунікативному процесі.
2. Тести вхідного, проміжного та вихідного контролю знань студентів. Результати тестування вносяться в електронні протоколи, студенти та викладачі можуть ознайомитися з ними в будь-який час.
3. Проблемно-пошукові завдання на базі Інтернет-ресурсів. Для реалізації таких завдань студенти та викладачі використовують інформаційні та комунікаційні служби Інтернету, пошукові системи, каталоги та колекції посилань. Викладач формулює для студентів певну проблему чи ряд проблемних завдань та пропонує механізм для успішної реалізації даної задачі. В залежності від типа завдання технології рішення проблеми можуть бути різними (з урахуванням рівня володіння мовою та навичками використання Інтернет та комп’ютера).
4. Творчі завдання (створення міні-презентацій за темами за вибором). Студентам пропонуються теми, за якими впродовж начального семестру вони готують презентації. Викладач надає консультативну допомогу щодо змісту, джерел інформації, оформлення та захисту роботи. Результатом є комп’ютерні презентації, виконані у Microsoft Power Point, з використанням текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації.
Таким чином, комп’ютерні технології допомагають викладачам та методистам навчальних центрів оптимізувати процес навчання, інтенсифікувати процес вивчення іноземної мови та дозволяють ефективно організувати самостійну роботу студентів.
Література:
1. Титова, С.В. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных языков / С.В. Титова. – М.: Изд-во МГУ, 2003.
2. Угольков В.В. Компьютерные технологии как средство обучения иностранным языкам в вузе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. М., 2004.
e-mail: asimonenko@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>