XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сімонова І. В. ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сімонова І. В.

ВНМУ ім. М. І. Пирогова

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Реалії сучасного життя, такі як взаємоінтеграція розвинутих країн  і тенденція до спільного науково-професійного простору, вимагають володіння іноземними мовами міжнародного спілкування на високому рівні. Іноземні студенти після закінчення навчання у вищих навчальних закладах, повинні складати іспит англійською мовою у своїй рідній країні для підтвердження диплому. Мова стає необхідною не тільки як ключ до здобуття спеціальності, а й для розширення власного світогляду, саморозвитку і творчості [1].

  Викладання англійської мови іноземним студентам в Україні має низку проблем, серед яких є відсутність навчальної програми, недостатня розробленість методики викладання англійської мови, невідповідність кількості та якості підручників з англійської мови потребам навчання. З огляду на існуючі проблеми розробка методики викладання англійської мови іноземним студентам є актуальним питанням.

 Вирішення цих проблем треба розпочинати з встановлення категорій іноземних студентів, які вивчають англійську мову у вищих медичних  навчальних закладах освіти.

У цьому навчальному році у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова для іноземних студентів 6 курсу було введено курс з англійської мови за вибором. Мета курсу - розширення мовної компетенції майбутнього спеціаліста у професійній сфері. До завдань курсу англійської мови для іноземних студентів належать формування вмінь і навичок володіння англійською мовою, розвиток комунікативних здібностей, набуття навичок оперування термінологією майбутньої спеціальності.

 Під час вивчення дисципліни  студенти поглиблюють свої знання з граматики і лексики англійської мови. На основі визначених завдань до програми курсу включені  граматичні теми, що формують навички роботи з медичним науковим іншомовним текстом, і діалогічне мовлення, яке сприятиме ефективному усному спілкуванню на професійні теми майбутніх лікарів англійською мовою. На підсумковий контроль виноситься повторення засвоєного навчального матеріалу (виконання граматичних вправ та презентація діалогу на одну з вивчених тем).

Практичний досвід роботи показав, що іноземні студенти, на різному рівні і в різному обсязі мають вивчати англійську мову. Для цього потрібно проаналізувати склад цих іноземних студентів з точки зору вивчення англійської мови, виділити цільові групи таких студентів, визначити напрямки роботи у цих групах і проблеми, з якими стикаються викладачі і студенти під час навчання, а також виокремити шляхи розв'язання цих проблем.

Водночас серед іноземних студентів чітко розрізняються дві групи: іноземні студенти, що добре  володіють англійською  мовою (студенти, які деякий час проживали в англомовній країні, або ті, що вивчали англійську мову на високому рівні у школі), та іноземні студенти , які погано володіють англійською мовою. Саме для цих студентів англійська  мова  потребує   великої кількості навчального навантаження.

Навчальні плани курсу англійської мови для іноземних студентів передбачають 72 аудиторні години, які розподілені на два семестри. Зрозуміло, що у такий стислий термін неможливе повноцінне вивчення іноземної мови взагалі. Тому програма курсу потребує адаптації до можливостей і реальних комунікативних потреб студентів. З огляду на це курс англійської мови для іноземних студентів повинен враховувати  свої особливості й складатися з двох частин: 1) основи практичної англійської мови та 2) англійська  мова за професійним спрямуванням.

Базовий курс практичної англійської мови передбачає вивчення лексико-граматичних розрядів слів, тобто частини мови  освоюються практично, і лише ті й у таких формах, в яких вони зустрічаються в запланованих для вивчення розмовних ситуаціях. Наприклад, студенти впізнають за аналогією зі своєю рідною мовою іменник, прикметник, дієслово; вивчаючи іменник, вони знайомляться з формами жіночого та чоловічого роду, однини та множини, з формами відмінків. Що стосується діалогічного мовлення, то воно пов'язане насамперед з потребами професійного спілкування, як усного, так і письмового. Діалогічне мовлення  ставить за мету навчити студентів вести просту розмову (лікар-пацієнт)  у розмірі 5-7 реплік та створити лексичну базу для читання та розуміння медичної термінології.

Найбільшою проблемою навчання є відсутність єдиного систематизованого підручника  з англійської мови для іноземних студентів. У нашій країні не існує розробок щодо структури й змісту навчального комплексу для іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів, які враховували б ситуації й теми спілкування як моделювання діяльності англійською мовою; встановлення соціальних ролей учасників спілкування (лікар - практикант, медсестра - студент, лікар - пацієнт та ін.); мовні навички й уміння, необхідні для участі в навчальному процесі; лексико-граматичний матеріал, співвіднесений з корпусом текстів [2].

Навчальний комплекс нашого курсу має за основу посібник з англійської мови Professional English in Use (Medicine).  Посібник складається з 62 уроків, присвячених різним розділам медичного спілкування: захворювання і симптоми, обстеження, лікування, аналізи, превентивна медицина, тощо. Увага також приділяється загальній медичній лексиці, яка служить для опису різних частин тіла та їхніх функцій, медичного персоналу, освіти і тренінгів. Посібник може використовуватись як для самостійного вивчення, так і для занять з викладачем у групах чи індивідуально. Professional English in Use (Medicine) створений на основі медичного корпусу Institute for Applied Language Studies,  які включають автентичні медичні документи та історії хвороби. Посібник необхідний викладачам і студентам медичних навчальних закладів, а також лікарям-практикам, які використовують англійську мову в професійній діяльності в своїй країні чи за кордоном. Секції «Over to you» дозволяють студентам використовувати лексику у реальних ситуаціях [3].

Опитування показало, що іноземні студенти нашого університету зацікавлені у вивченні англійської мови у зв'язку з їхньою подальшою професійною діяльністю, так як більшість з них планує працювати в англомовних країнах. Вони також дають гарні відгуки щодо якості і професійності навчання.  Важливим моментом є врахування потреб і побажань студентів щодо обрання тем з англійської мови, а не нав'язування їм своїх стереотипів.

Викладання курсу англійської мови для іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів вимагає від викладача високої професійної майстерності, і не тільки тому, що це перші спроби у цьому напрямку, але й тому, що для цієї категорії студентів немає систематизованого підручника. Тому викладачеві потрібно самостійно розробляти граматичну  і лексичну частину курсу, створювати навчально - методичні розробки для  підготовки студентів і перевірки засвоєння ними пройденого матеріалу.

Література:

•1.     Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,оцінювання / Рада з питань співпраць в галузі культури,  Комітет з освіти, Відділ сучасних мов, Страсбург. - Київ: Ленвіт, 2003. - 262 с.

•2.     Програма з англійської мови для професійного спілкування / [ Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.] - К.: Ленвіт, 2005. - 119 с.

•3.     Glendinning E. H. Professional English in Use (Medicine) / Eric H. Glendinning, Ron Howard - Cambridge University Press, 2007. - 175 p.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>