XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сітшаєва Л.З. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В ЗАГАЛЬНИХ ОБСЯГАХ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2002 – ПОЧАТОК 2010 Р.

магістр спеціальності «Економічна кібернетика»

Сітшаєва Ленара Зудіївна

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В ЗАГАЛЬНИХ ОБСЯГАХ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2002 - ПОЧАТОК 2010 Р.

Постановка проблеми.  Протягом останніх десяти років функціонування української бюджетно-податкової системи в загальних обсягах доходів державного бюджету країни більш ніж п'ятдесят відсотків належить саме податковим надходженням бюджету. З кожним роком їх питома вага в загальній сумі бюджетних надходжень зростає, що свідчить про значну залежність нашої країни від суми податків, яка буде мобілізована як на загальнонаціональному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування. Метою цієї статті є визначення тенденції в динаміці обсягів податкових надходжень до державного бюджету країни.

 Протягом останніх десяти років функціонування української бюджетно-податкової системи в загальних обсягах доходів державного бюджету країни більш ніж п'ятдесят відсотків належить саме податковим надходженням бюджету. З кожним роком їх питома вага в загальній сумі бюджетних надходжень зростає, що свідчить про значну залежність нашої країни від суми податків, яка буде мобілізована як на загальнонаціональному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування. Метою цієї статті є визначення тенденції в динаміці обсягів податкових надходжень до державного бюджету країни.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз тенденцій розвитку бюджетно-податкових відносин в України можна зустріти в багатьох наукових працях вітчизняних фахівців в сфері оподаткування та бюджетного менеджменту. Наприклад, в роботах Ю. Іванова [1], В. Вишневського [2], А. Соколовської [3], В. Опаріна [4] та інших. Але найбільш детальніший аналіз процесу формування доходів бюджету країни за рахунок мобілізації значних сум податкових надходжень представлено в роботі П. Мельника [5].

Результати дослідження. Відповідно до бюджетної класифікації всі доходи бюджету можуть бути згруповані залежно від джерел і форм власності платників податків до п'яти основних груп:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) офіційні трансферти;

5) цільові фонди.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Скориставшись даними, які надаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, стосовно обсягів виконання державного бюджету країни в період з 2002 року та за два квартали 2010 року [6], в рамках даного дослідження було проведено аналіз даних стосовно обсягів податкових надходжень, що викладено в наступних таблицях і діаграмах.

Отже, на базі зазначеної інформації, було складено табл. 1, в якій представлені обсяги податкових надходжень, загальні обсяги доходів державного бюджету та питома вага податкових надходжень в загальному обсязі доходів бюджету в період з 2002 по 2009 р.р.

Таблиця 1

Динаміка обсягів податкових надходжень до державного бюджету України в період з 2002 по 2009 р.р.

Рік Податкові надходження, тис. грн. Доходи бюджету, тис. грн. Питома вага податкових надходжень в загальних обсягах доходів бюджету, %
2002 28934800,376 45 467 565,497 64
2003 35725732813 55076898086 65
2004 44 853 545 008,62 70 337 752 254,04 64
2005 74 476 418 532,55 105 330 241 750,62 71
2006 30 931 552 356,48 75 895 152 784,91 41
2007 116 670 797 005,01 165 939 184 553,55 70
2008 59 281 398 318,85 137 455 256 718,92 43
2009 148 915 639 960,66 209 700 329 048,15 71

Дані табл. 1 свідчать про значне зростання питомої ваги податкових надходжень в загальному обсягу доходів бюджету за ці вісім років: з 64 % у 2002 році до 71 % у 2009 році. Наглядно ту картину реальності, яку ми маємо сьогодні, можна відобразити наступною діаграмою.

 

Діаграма 1. Питома вага податкових надходжень в загальному обсязі доходів державного бюджету України в 2009 році.

В загальному обсягу доходів бюджету країни, а також в ВВП, вага всіх податків коливається від 20 % у США до 60 % у Швеції. В країнах з розвинутою економікою податки - це 80-90 % всіх доходів держави. Іншим джерелом доходів розвинутих країн можуть бути прибуток державних підприємств, позики та емісія.

Як правило, в розвинутих країнах серед усіх податків, з яких складається загальна сума податкових надходжень доходів бюджету країни, найбільшу частину займають прямі податки (податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств). Це явище обумовлено тим, що в розвинутих країнах дуже високий рівень доходів громадян, невелика кількість збиткових підприємств, високий рівень ділової активності.

В українській бюджетно-податковій системі переважно використовуються непрямі податки (податок на додану вартість, акцизи), що підтверджує той факт, що Україна є країною, яка тільки розвивається.

Висновки. З всього вище зазначеного можна зробити наступні висновки: по-перше, для української бюджетно-податкової системи характерною є перевага податкових надходжень в доходній частині державного бюджету країни; по-друге, з одного боку, ця перевага в своєму кількісному визначенні свідчить про високий рівень залежності доходної частини бюджету країни від податків, що також є характерним для такої, наприклад, розвинутої країни з соціально-орієнтованою економікою, як Швеція, з іншого боку, якісна структура податкових надходжень доходів державного бюджету знову и знову підтверджує факти падіння реальних доходів підприємств, зростання кількості збиткових підприємств, недосконалості податкового законодавства, низького рівня доходів громадян.

Література:

•1.     Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий журнал. - 2009. - № 19. - с.36-43.

•2.     Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. - Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. - 504 с.

•3.     Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.

•4.     Податкова система України. / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.

•5.     Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. - 362 с.

•6.     Звіти про виконання Державного бюджету України за 2002 - 2010 р.р.". -[Електронний ресурс]. - Спосіб доступу: http://budget.rada.gov.ua/.

e-mail: aranella@mail.ru


Комментариев: 2 к “Сітшаєва Л.З. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В ЗАГАЛЬНИХ ОБСЯГАХ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2002 – ПОЧАТОК 2010 Р.”

 1. Вікторія:

  зЗмістовна інформація мені пригодилася. Спасибі.

 2. Дядя:

  Шановна,Сітшаєва!Потрібно досить уважніше підходити до висновків, адже обраховуєте ні качок в Криму, а динаміку казни держави!!!
  По - перше, показники наведено у грн., а ні в тис.грн.(крім 2002 року) По - друге, дані за 2006 та 2008 рік - це частка податків у місцевих бюджетах. Фактично,показники 2006 та 2008 року мають вигляд наступний, а саме:
  2006 94 811 538 762,63 133 521 657 226,77 71,0 відс.,
  2008 167 883 445 232,25 231 722 888 521,54 72,4 відс.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>