XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сітшаєва Л.З. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ В ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

магістр спеціальності «Економічна кібернетика»

Сітшаєва Ленара Зудіївна

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ В ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Загальновідомим є той факт, що питому вагу в загальних обсягах доходів бюджету України складають податкові надходження. В підтвердження цьому наведемо такі цифри: за даними звіту щодо виконання Зведеного бюджету України за січень-серпень 2010 року податкові надходження дорівнюють 140 440,3 млн. грн., що складає 74 відсотка від загального обсягу доходів бюджету (189 628,6 млн. грн.) [1]. Найбільш ресурсоформуючими серед податкових надходжень є надходження від трьох основних податків: податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб і податку з прибутку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне обгрунтування проблеми впливу податкової системи на виконання дохідної частини державного бюджету України розкрито в наукових працях багатьох вітчизняних науковців, економістів. Зв'язок між обсягами податкових надходжень та доходами бюджету був розглянут в роботах Ю. Іванова [2], В. Вишневського [3], А. Соколовської [4], В. Опаріна [5], В. Федосова [6], Л. Шаблистої [7], О. Василика [8], П. Мельника [9], С. Юрія [10] та інших.

Виділення невирішених проблем і ціль статті. Всі вказані праці об'єдную загальна ідея необхідності вивчення взаємозв'язку між податковими надходженнями до державного бюджету країни та його дохідною частиною. Але на сьогоднішній день у вітчизняній економічній літературі немає повного методологічного обгрунтування використання тих можливостей, які дає вивченння цього зв'язку в сучасних економічних реаліях.

Результати дослідження. Сектор державних фінансів відіграє важливу роль у функціонуванні економіки в цілому, що в свою чергу пояснює зростання інтересу до його поглибленого вивчення. Дослідження фінансових відносин вимагає їх поглибленого аналізу, зокрема, засобами економіко-математичного моделювання.

Економіко-математичне моделювання є комплексним методом дослідження, одночасним ефективним практичним застосуванням як економічних, так і математичних знань.

Ознака, характеризує причину чи умову, є факторною, а ознака, яка характеризує наслідок, - результативною.

Отже, коли треба виявити зв'язок між факторними та результативною ознакою, необхідно використовувати дві групи методів: статистичні (графічний метод, метод аналітичних групувань) чи економетричні (метод найменших квадратів, головних компонент, дисперсійний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз тощо).

Вивчення взаємозв'язку між економічними явищами та процесами можливо з використанням трьох видів залежностей: функціональної, стохастичної, кореляційної.

Функціональна залежність (зв'язок) характеризується повною відповідністю між причиною і наслідком, факторною і результативною ознакою, тобто кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає певне значення результативної ознаки [11].

Стохастична залежність відрізняється від функціональною тим, що кожному значенню факторної ознаки відповідає певна множина значень результативної ознаки.

Кореляційна ознака є підвидом стохастичної залежності, коли зі зміною факторної ознаки змінюються групові середні результативної ознаки [12].

Фінансовим явищам і процесам більш властива кореляційна залежність, тому що частіше вони носять випадковий характер, ніж закономірний.

Наприклад, якщо припустити, що доходи державного бюджету України - це результативна ознака, яка склалася під впливом багатьох факторних ознак, можна розробити економіко-математичну модель залежності обсягів державного бюджету України від кількох податкових та неподаткових факторів впливу. Побудова такої моделі не тільки дозволить визначити характер зв'язку між цими фінансово-економічними категоріями, але й дозволить зробити деякий прогноз щодо перспективного формування бюджету України.

Висновки. В результаті проведенного дослідження можна зробити наступні висновки:

•1) по-перше, ефективна реалізація виконання державного бюджету України не можлива без початкового етапу бюджетного процесу - бюджетного планування, в свою чергу бюджетне планування може базуватися тільки на науково, економічно та математично обгрунтованому бюджетному прогнозуванні;

•2)  по-друге, в літературі з економіко-математичного моделювання є ціла низка економетричних та статистичних методів, які дозволяють не тільки оцінити зв'язок між фінансовими процесами та явищами, але й відтворити цей зв'язок у вигляді математичних функцій, нерівностей і рівнянь найбільш суттевих економічних ознак досліджуваного об'єкта, системи.

Література:

•1. Звіт про виконання Зведеного бюджету України за січень-серпень 2010 року". -[Електронний ресурс]. - Спосіб доступу: http://www.minfin.gov.ua

•2. Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий журнал. - 2009. - № 19. - с.36-43.

•3. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. - Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. - 504 с.

•4. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.

•5. Податкова система України. / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.

•6. Суторміна В.М., Федосов В.М. Держава - податки - бізнес .- К.: Либідь. - 1998. - 235с.

•7. Шаблиста Л. М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2000. - 219 с.

•8. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. пос. - К.: ВАТ "Поліграфкнига", 2004. - 93 c.

•9. Мельник П.В. Податкова система України: Практикум. - Ірпінь.: Академія ДПС України, 2005 - 256 с.

•10. Фінанси: підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов, Л.М. Алексеєнко, І.В. Зятковський, О.П. Кириленко. - К.: Знання, 2008. - 611 c.

•11. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

•12. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навч. Посібник. - 2-ге. вид., перероб. та доп. - Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. - 201 с.

•13. Глинський В.В., Ионин В.Г. Статистичний аналіз. Навч. Посібник. - 2-ге. вид., перероб. та доп. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Филинъ», 1998. - 264 с.

•14. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навч. Посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с.

•15. Кабак А.Ф. Економіко-математичні методи і моделі. Навч. Посібник. - Київ: Інститут змісту і методів навчання, Одеський державний економічний університет, 1996. - 162 с.

 


Один комментарий к “Сітшаєва Л.З. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ В ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ”

  1. елена:

    класс


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>