XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сітшаєва Л.З. ПРИНЦИПИ АНТИКРИЗОВОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Сітшаєва Ленара Зудіївна

Донецький національний університет

ПРИНЦИПИ АНТИКРИЗОВОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Постановка проблеми. У ситуації, яка нині склалася в українській економіці, дуже важливу роль відіграє ефективне функціонування інституту податків як одного з важливіших важелів державного регулювання економіки.

На сьогоднішній день Україна переживає фінансово-економічну кризу, яка характеризується низькими показниками росту ВВП України, наявністю значного дефіциту держбюджету-2010 (за різними оцінками на рівні 4-10% ВВП), збільшенням соціальних проблем.

Необхідність подолання кризового стану економіки в умовах необхідності побудови та розвитку ефективного стратегічного загальнодержавного антикризового менеджменту визначили вибір теми дослідження даної статті.

На нашу думку, сучасна національна економічна література потребує теоретичного обґрунтування змісту поняття «податкове регулювання» в системі заходів антикризового державного регулювання економіки. Тому що апарат сучасного оподаткування, як свідчить світова практика, може використовуватись не тільки для вирішення проблем фіскальної політики, але й для підтримки соціальної стабільності в країні. Що й зумовило актуальність проблематики, викладеної в даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць дослідників теорії антикризового регулювання економіки дозволяє зробити висновок щодо достатньо широкого висвітлення світового досвіду та основних підходів до антикризового регулювання економіки. Про це свідчать дослідження як закордонних, так і вітчизняних вчених-економістів: С. Сташек, С. Бобильов, Е. Гірусов, Б. Кабаці, Г. Фетісов, А. Сухоруков, Т. Ягріч, Н. Шпес, В. Ягріч, О. Кендюхов, Ш. Акаєв, В. Ульянов, Л. Матросова.

Разом з тим, в цих численних дослідженнях не приділяється належної уваги одному з впливовіших інструментів державного регулювання економіки - податковому регулюванню. Тут слід зазначити, дослідження Ю. Іванова в якому не тільки розглянуті сучасні підходи до функцій податкового регулювання, але й представлене визначення податкового регулювання в його зв'язку з регулювальною функцією податків.

Виділення невирішених проблем і ціль статті. Незважаючи на численні дослідження різних аспектів державної антикризової політики, у вітчизняній науці так і не склалася системна та цілісна концепція подолання економічної кризи, зниження її негативних проявів.

Аналіз наукових праць вітчизняних вчених та провідних економістів України дає підставу для висновку щодо відсутності належної уваги до аспекту державного антикризового регулювання економіки, що й обумовило об'єкт та предмет аналізу даної статті.

Результати дослідження. Антикризове податкове регулювання економіки - свідоме, активне й цілеспрямоване використання існуючої незалежно від волі суб'єктів управління регулювальної функції податків задля запобігання або зменшення глибини економічних криз, стабілізації господарської кон'юнктури, збільшення темпів економічного зростання.

Якщо розглядати поняття «антикризового податкового регулювання» економіки, з точки зору системного підходу, можна виділити декілька системоутворюючих елементів цього поняття.

По-перше, це цілісність та подільність системи антикризового податкового регулювання економіки.

З одного боку, антикризове податкове регулювання - це система економічних заходів попередження та подолання кризових ситуацій в країні, з іншого, антикризове податкове регулювання економіки можна поділити за видами об'єктів регулювання та сферою розповсюдження (наприклад, антикризове податкове регулювання сільського господарства, промисловості, торгівельного підприємництва тощо).

По-друге, антикризове податкове регулювання - це найбільш динамічний та мобільний елемент як загальнодержавного податкового менеджменту, так і антикризової політики.

Антикризове податкове регулювання економіки як система управління характеризується наявністю об'єкта та суб'єкта регулювання, важелів впливу, функцій, принципів, методів та механізму регулювання, організаційною структурою, тривалістю регулюючого впливу.

Об'єктом регулювання антикризового податкового регулювання виступає економічний цикл. Загальновідомо, що економіка країни характеризується циклічними змінами, тобто періодичними падіннями та злетами. Однією з фаз розвитку економіки є фаза кризи. Попередження та подолання саме цієї фази в економіці країни і є основним завданням антикризового податкового регулювання.

Поняття суб'єкта та організаційної структури антикризового податкового регулювання взаємозв'язані між собою. Тому що суб'єктом антикризового податкового регулювання виступає система органів державної влади, з яких складається організаційна структура антикризового податкового регулювання як системи управління.

Насамперед це органи державної податкової служби: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

Також до суб'єктів антикризового податкового регулювання економіки належать державні органи, які відповідають за впровадження антикризової політики.

Основними важелями впливу антикризового податкового регулювання є податки, мито, податкові пільги, податковий кредит.

Слід зазначити, що важелі впливу податкового регулювання на кризовий стан економіки країни не завжди можуть мати оперативний характер, скоріше стратегічний. Це пов'язано з тим, що антикризове податкове регулювання повинно виконувати кілька функцій передкризове регулювання, регулювання в умовах кризи, регулювання процесів виходу з кризи, стабілізація економічної ситуації.

Антикризове податкове регулювання економіки повинно ґрунтуватись на засадних принципах державного регулювання економіки країни.

До принципів антикризового податкового регулювання економіки належать:

•¾   принцип цілеспрямованості - податкове регулювання з боку держави має спрямовуватися на досягнення конкретних цілей (подолання кризи, мінімізація витрат, викликаних кризовою ситуацією);

•¾   принцип пріоритетності - виділення основних соціально-економічних проблем розвитку країни;

•¾   принцип комплексності - необхідність використання всіх важелів впливу, інструментів, які є в арсеналі податкового механізму регулювання;

•¾   принцип адаптації - державне антикризове податкове регулювання має ґрунтуватись на безперервному моніторингу та аналізі показників економічної ситуації й коригуванні впливу держави на соціально-економічні процеси залежно від характеру економічного руху;

•¾   принцип наукової обґрунтованості - передбачає державне податкове регулювання на підставі реальних показників стану та фінансових можливостей національної економіки.

Та найголовнішим принципом антикризового податкового регулювання є принцип ефективності. Державне антикризове регулювання економіки країни за допомогою податкового регулюючого механізму повинно забезпечувати процес виходу з кризи, стабілізації економічної ситуації, а також зменшення негативних наслідків кризових явищ.

Дотримання принципу ефективності антикризового податкового регулювання органами державної влади, відповідальними за економічний стан в країні можливо завдяки використанню низки методів податкового регулювання.

До методів податкового регулювання економіки належать: податкові кредити, податкові канікули, податкова амністія, відстрочка сплати податку, штрафні санкції, податкові пільги.

Той чи інший метод податкового регулювання визначається різними чинниками, але насамперед, метою податкового регулювання, його завданням.

Висновки. На завершення слід зазначити, що в арсеналі загальнодержавного податкового менеджменту є ціла низка різноманітних методів регулювання, з використанням яких та дотриманням принципів цілеспрямованості, комплексності та ефективності, органи державної влади України здатні зменшити вплив негативних наслідків економічного спаду та рівень соціально-економічної напруженості в країні.

Література:

•1.     Акаєв Ш.М. Податкові перевірки та оцінка їх ефективності в системі податкового контролю // Економіка та організація управління: Збірник наукових праць. - Донецьк: ДонНУ, Каштан, 2007. - № 2. - с. 192.

•2.     Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий журнал. - 2009. - № 19. - с.36-43.

•3.     Кендюхов О.В. Проблеми антикризового управління інтелектуальним капіталом підприємства //Вісник Донецького університету економіки та права. - 2006. - № 1. - 178 с. - Серія «Економіка та управління).

•4.     Матросова Л.Н. Мировой финансовый  кризис и  его  влияние на  экономику Украины //Вісник  економічної науки України: Науковий журнал. - 2009. - № 1(15).

•5.     Сташек С., Ягріч Т.,Шпес Н., Ягріч В. Фінансові  кризи: як упоратись із ними //Журнал Європейської економіки. - ТНЕУ. - 2007. - с .78-92.

•6.     Ульянов В.В. Фондовий аспект фінансової кризи в країнах південно-східної Азії //Вісник економічної науки України: Науковий журнал. - 2006. - № 2(10).

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>