XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сивак О. В. ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ У ГАЛУЗЕВОМУ ПЕРЕКЛАДІ СКЛАДНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Сивак О. В.

Національний авіаційний університет

ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ У ГАЛУЗЕВОМУ ПЕРЕКЛАДІ СКЛАДНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Дане дослідження присвячене аналізу засобів передачі у галузевому перекладі значень складних дієприкметникових конструкцій. Актуальність дослідження визначається тим, що сьогодні, через те, що обмін інформацією між різними країнами набуває все більшого значення, зростають вимоги до якості перекладу.

Отже, важливим є докладне вивчення всіх аспектів перекладу, особливе місце серед проблем перекладу займають проблеми, пов'язані з передачею різних складних конструкцій. Особливість цих проблем пов'язана з тим, що перекладач має добре вміти дібрати правильний відповідник, щоб не спотворювався зміст вихідного повідомлення, а це не завжди легко, оскільки існує ряд розбіжностей у системах англійської та української мов. Мета дослідження полягає у встановленні та вивченні засобів передачі у галузевому перекладі значень складних дієприкметникових конструкцій.

Об'єктом дослідження є проблеми галузевого перекладу. Предметом дослідження виступають особливості передачі у галузевому перекладі значень складних дієприкметникових конструкцій.

Теоретичну базу дослідження становлять концепції, представлені в працях таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як Л.С. Бархударов,
В.В. Виноградов, І.І. Ревзин, О.О. Реформацький, В.І. Карабан тощо. Практична цінність одержаних результатів визначається можливістю застосування основних положень дослідження в навчальному процесі на факультетах іноземних мов на курсах граматики сучасної англійської мови й теорії та практики перекладу; під час написання курсових, дипломних і магістерських робіт з англійської філології, теорії та практики перекладу, під час проведення практичних занять з англійської граматики та практики перекладу.

Переклад англійською дієприкметника на українську мову викликає

інколи такі труднощі, як наприклад, сполучення іменника і дієприкметника в англійській мові, що не відповідають нормам сполучуваності в українській мові і тому передаються іншими лексико-граматичними засобами. Подібні англійські конструкції можуть під час перекладу розділятися означальним придатковим реченням. The statement saying that both sides are to abide by the cease-fire resolution was signed by most of the delegates. - Заява, у якій говориться, що обидві сторони повинні дотримувати резолюції про припинення вогню, було підписано більшістю делегатів.

B тих випадках, коли дія, що позначається дієприкметниковою конструкцією є важливим наслідком дії, вираженої дієсловом-присудком, чи коли вона доповнює його зміст, складна дієприкметникова конструкція передається на українську мову обставинним самостійним реченням. Heavy artillery and mortar fire broke out again in the city last night, virtually putting the whole population of the city under a state of siege. - Вчора в місті відновилася інтенсивна артилерійська і мінометна стрілянина, в результаті чого все його населення фактично виявилося в облоговому положенні. Не дивлячись на те, що в українській мові форми дієприкметникові конструкції більш різноманітні, ніж в англійській мові, український дієприкметник вживається набагато рідше. Українські дієприкметникові конструкції можуть виражати тільки одночасну або попередню дію по відношенню до дії, позначеної дієсловом-присудком. Тому проста форма дієприкметника теперішнього часу далеко не завжди має формальні відповідники у вигляді дієприкметника в українській мові.

Отже, для передачі складних дієприкметникових конструкцій у текстах галузевої літератури можуть використовуватися різні конструкції - додаткові речення часу, причини або супутніх обставин, самостійні речення, дієприслівникові і прийменникові звороти. Основні труднощі перекладу пов'язані з дієприкметниковими конструкціями, що зумовлюються неоднорідністю граматичних категорій різних мов, тобто відсутність дієприкметника як частини мови в англійській мові. Також перекладач повинен мати чітке уявлення про те, коли необхідно змінити структуру англійського речення. Під час перекладу складних дієприкметникових конструкцій в галузевій літературі використовують лексико-семантичні трансформації. Перекладач повинен чітко усвідомити варіативність подібних перетворень і робити вибір на користь тієї, що змістовніше та яскравіше передає думку автора.

Література:

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: У 2-х ч. - Вінниця: Нова книга, 2001. - 302 с.

2. Левицкая Т.Р., Фиттерман A.M. Теория и практика перевода. - М.: Изд. лит-ры на ин. яз., 2003. - 263 с.

3. Мирам Г. Профессия: переводчик.- К.: Ника-Центр Эльга, 1999.-160с.

4. Чередниченко О.І. Теорія і практика перекладу. - К.: Либідь, 2005. - 370с.

 

e-mail: oksansiva@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>