XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сивак О.В., Маньковська М.М., к. філол. н., Борисенко Н. С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Студентка 4 курсу Сивак Оксана Василівна,

Студентка 5 курсу Маньковська Марта Михайлівна

Науковий керівник: к. філол. н., доц.,  Борисенко Н. С.

Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Представлене дослідження присвячено розгляду й аналізу особливостей перекладу публіцистичних текстів. За останні п'ятнадцять років відбулися суттєві зміни у функціонуванні української та англійської мов і, насамперед, у сфері масової комунікації, що визначається екстралінгвістичними факторами - глобальними змінами в політичному й економічному житті суспільства. У зв'язку з цим постає завдання - вивчити й дослідити стилістичні особливості мови текстів сучасних засобів масової інформації, а також проаналізувати особливості перекладу цих текстів.

Публіцистику називають літописом сучасності, тому що вона у всій повноті відбиває поточну історію і націлена на проблеми суспільства - політичні, соціальні, психолінгвістичні, культурні, побутові, філософські. Публіцистичні тексти досить близькі до текстів художньої літератури. Як і белетристика, публіцистика тематично невичерпна завдяки величезному її жанровому діапазону.

Актуальність визначається недостатньо повним системним описом лексико-граматичних особливостей публіцистичного стилю з точки зору практичного застосування мови. Усі ці особливості зумовили своєрідність образної системи публіцистичного стилю. Метою роботи є вивчення характерних рис стану публіцистики та виявлення її ролі в процесі формування сучасного громадянського суспільства. Предметом дослідження слугують публіцистичні тексти в їхній функціональній, комунікативній і змістовній визначеності. Об'єктом дослідження є тексти засобів масової інформації сучасного періоду, що несуть в собі ознаки документального відображення реальної дійсності.

Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання: досліджені особливості публіцистичного стилю; проаналізовані лексичні й граматичні особливості публіцистичних текстів, а також особливості їхнього перекладу.

Теоретична цінність роботи полягає в лінгвістичному опису лексико-граматичних особливостей англійської та української преси з акцентом на прагматику у вивченні проблеми взаємодії функціональних стилів в газетних текстів різних жанрів, у спробі зробити певний внесок до жанрової стилістики.

Практична цінність роботи визначається тим, що її результати можна застосувати для розв'язання практичних проблем, пов'язаних з подальшим дослідженням публіцистики, англо-українським перекладом таких текстів.

Прикладами публіцистичного стилю є тексти різних жанрів, як монологічні, так і діалогічні за формою: журнальні статті, соціально-політичні есе, публічні виступи, рекламні статті. Призначення публіцистичного стилю - повідомляючи, переконувати, впливати на маси, формувати в людей правильне відношення до суспільних проблем. У публіцистичному стилі реалізується мовна функція впливу (агітації і пропаганди), з яким сполучається чисто інформативна функція (повідомлення новин). Тематична необмеженість газетно-публіцистичного стилю визначає надзвичайну широту й різноманітність його лексики. У мові публіцистики традиційно присутні такі ряди синонімів: військовослужбовець - воїн - військовий; коментатор - оглядач - експерт - аналітик, фахівець - професіонал - майстер своєї справи. У публіцистиці останніх років виникли нові синонімічні ряди: швидкий - динамічний; олігарх -  магнат; злиденні - незаможні - малозабезпечені. Функція повідомлення зумовлює вживання нейтральної, загальностильової лексики, у якій особливу роль відіграє політична, економічна - загалом концептуальна лексика. Наприклад, слова-терміни маркетинг, менеджмент, бізнес, біржа, ідеологія, курс валют стали лексемами, що постійно зустрічаються на шпальтах газет.

Щодо граматичного аналізу англомовних публіцистичних текстів, то помітні зміни відбуваються в наказовій формі дієслова, що використовується як засіб привертання уваги співрозмовника: погляньте, давайте подумаємо, пригадаємо, зверніть увагу. Теперішній час дієслова використовується для повідомлень про події, заплановані на майбутнє. Така форма дозволяє підкреслити актуальність майбутніх подій: Наступного тижня відкривається книжковий ярмарок. Завтра відбудеться візит у Санкт-Петербург федерального канцлера Німеччини. Форма минулого часу більш часто вживана порівняно з іншими книжними стилями і слугує для повідомлень про дії в минулому: у Македонії підписана світова угода. Злочинець утік після винесення вироку. Публіцистика характеризується частим вживанням інверсійного порядку слів, що дозволяє поставити в пропозиції тему повідомлення на перше місце: нові форми господарювання запропонували архангельські підприємці.

Серед мовних і стильових особливостей публіцистичних текстів, сукупність яких відрізняє їх від мови інших функціональних стилів, є висока ступінь стандартизації засобів що використовуються; експресивність мови як спосіб привертання уваги читача; насиченість найрізноманітнішими реаліями, алюзіями і цитатами; використання розмовної, сленгової та ненормативної лексики; широке використання зворотної фразеології та ідіоматичної лексики; використання інших стилістичних засобів і прийомів мови, таких як гіпербола, образне порівняння, метафора, метонімія, евфемізм тощо.

Характерною ознакою вдалого перекладу публіцистичного тексту є гармонійне поєднання основної ідеї разом з тими засобами виразності, що найбільш відповідають запропонованій ідеї.

Література:

•1.     Ефименко А.М. Ошибки при передаче оценочности в публицистическом переводе // Сб. науч. тр. МГИИЯ. - Вып. 363. - Смысл текста в процессе коммуникации. - М., 1990. - С. 102 - 111.

•2.     Крупнов В.Н. Курс перевода. Английский язык: Общественно-политичекая лексика. - М.: Междунар. отношения,  1979. - 145 с.

•3.     National Philarmonic of Ukraine. - Kyiv Weekly. - December, 2009. - P. 64.

•4.      Strong arm rhetoric. - Kyiv Weekly. - February, 2009. - P. 4.

•5.      Collections and connections. - Kyiv Weekly. - January, 2009. - P. 10 - 11.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>