XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сивак О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АТРИБУТИВНИХ ГРУП

Сивак О. В.

Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АТРИБУТИВНИХ ГРУП

Представлене дослідження присвячено розгляду та аналізу особливостей перекладу англійських багатокомпонентних атрибутивних груп. Структурні особливості мови являються одним із важливих об'єктів лінгвістичного дослідження. Вивчення таких синтаксичних структур сучасної англійської мови, як багатокомпонентні атрибутивні групи, розкриває можливість виявити закономірності та нові тенденції в розвитку мови. Будучи специфічним стилістичним прийомом, вони слугують для оригінального та яскравого вираження й сприйняття навколишнього світу. Атрибутивні конструкції являють собою один з найбільш поширених типів вільних словосполучень в сучасній англійській мові. Вони часто зустрічаються в суспільно-політичних і науково-технічних текстах.

Метою роботи є порівняльно-зіставне вивчення англійських багатокомпонентних атрибутивних груп та проблеми їх перекладу на українську мову. Відповідно, предметом дослідження слугують особливості перекладу багатокомпонентних атрибутивних груп. Об'єктом дослідження стали атрибутивні групи в англійській мові. Для досягнення поставленої мети розв'язано наступні завдання: вивчені та проаналізовані особливості англійських багатокомпонентних атрибутивних груп; розглянуті види атрибутивних груп в англійській мові та методи їх вивчення; проведене порівняльно-зіставне вивчення атрибутивних груп в контексті їх перекладу. Наукова новизна полягає у співставленні атрибутивних груп для подальшого дослідження мовних засобів, вираження тих чи інших конструкцій, та яким чином вони реалізуються в різних мовах. Актуальність дослідження визначається, перш за все, необхідністю виявлення критеріїв подібностей та розбіжностей різних моделей багатокомпонентних атрибутивних груп в українській та англійській мовах. Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що воно робить певний вклад в теоретичну розробку проблем атрибутивності багатокомпонентних атрибутивних груп в українській та англійських мовах, розширює уявлення про поняття атрибутивних груп відносно компонентів словосполучень, що належать до різних частин мови.

Атрибутивна група - це група, що складається з декількох елементів, наприклад, з іменників у називному відмінку і прикметників, іноді з фразеологічної фрази або навіть цілого речення. Синтаксичне творення атрибутивних груп є характерною особливістю сучасної англійської мови, так як і формування нових слів шляхом конверсії, які часто мають непостійний характер, і являються результатом вживання або утворення слова. Багатокомпонентні атрибутивні групи представлені різними за семантикою та структурою конструкціями. Можна деталізувати та виділити наступні моделі атрибутивного зв'язку: прикметник + іменник, іменник + іменник, власна назва + іменник, іменник + власна назва, або власна назва в присвійному відмінку + іменник, дієприкметник теперішнього часу + іменник, дієприкметник минулого часу + іменник, іменник/прикметник + географічні назви, числівник + іменник. Особливу цікавість для перекладу представляють препозитивно-атрибутивні групи, тобто такі словосполучення в сучасній англійській мові, які володіють цілою низкою специфічних особливостей.

Література:

•1.     Баянкина Е. Г. Атрибутивное словосочетание как составляющая текста. - Лен., 1990.

•2.     Латыпов С. Ю. Атрибутивное словосочетание с номинативными компонентами в современном английском языке. - М., 1998.

•3.     Вільні атрибутивні словосполучення як засіб об'єктивації гендерних стереотипів (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу): автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04 / Тетяна Геннадіївна Лукьянова; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2009.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>