XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Скріпнікова Л. В. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Скріпнікова Л. В.

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Активне звернення до нових підходів в управлінні якістю освіти зумовлено входженням України до європейського освітнього простору, різноманітними потребами суспільства в освіті, діями ринкових механізмів, завдяки яким для кожного вищого навчального закладу престиж серед населення став важливішим фактором. Тому в сучасних умовах істотно зростає кількість навчальних закладів, які цілеспрямовано удосконалюють структуру управління та принципи функціонування для забезпечення конкурентоспроможності й перспективного розвитку.

Посилена конкуренція між навчальними закладами за потенційних студентів спонукає керівництво вищих навчальних закладів розробляти та впроваджувати системи управління якістю, які допоможуть своєчасному й систематичному виявленню недоліків в галузі забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців.

Дослідити сутність, особливості, цілісно відобразити найважливіші компоненти системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики дозволяє метод моделювання.

На сьогодні поняття «модель» широко застосовується для розв'язання багатьох наукових, технічних, управлінських завдань, тому однозначного тлумачення даного поняття не існує. Поняття «модель» (від лат. «modulus») тлумачиться як «міра, зразок» [5, с. 451], з позиції теорії подібності як « ... проміжний об'єкт (напр., явище, процес, система), що знаходиться у відношенні подібності к досліджуваному об'єкту» [1, с. 3], у філософії як «система,     що   визначається     думкою   та    матеріально   реалізована,     яка,

відображаючи   та    відтворюючи    об'єкт   дослідження,     здібна   заміщувати

його, її вивчення дає нам нову інформацію про цей об'єкт» [6, с. 19].

У науковій літературі розрізняють такі види моделювання: предметне моделювання (геометричні, фізичні, динамічні, функціональні характеристики об'єкта); аналогове моделювання (аналог і модель описуються єдиним співвідношенням); знакове моделювання (схеми, креслення, формули); уявне моделювання (наочний характер моделі); модельний експеримент.

Слід зазначити, що в наукових дослідженнях метод моделювання                використовується для пояснення нових фактів, явищ, аналізу складних динамічних систем та їх удосконалення (М. Амосов, Б. Глинський, Б. Грязнов, Г. Клаус, С. Петров, А. Уємов, В. Штофф та ін.).          

На сьогодні в вищих навчальних закладах України, Росії, Європи, США та Австралії використовується низка моделей менеджменту якості. На основі аналізу наукових досліджень з управління і, зокрема, систем управління якістю у вищих навчальних закладах вважаємо доцільним моделювання системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики з урахуванням стандарту ISO 9000. Нова версія стандарту обумовлює застосування процесного підходу, що передбачає використання ряду ефективних методів та інструментів управління якістю. Під процесним підходом будемо розуміти застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними [4].

Застосування процесного підходу в системі управління якістю підготовки майбутніх учителів музики передбачає моделювання мережі процесів, із яких складається діяльність вищого навчального закладу. При цьому всі процеси вищого навчального закладу можна розподілити на процеси менеджменту; основні процеси, безпосереднім результатом яких є надання освітньої послуги; допоміжні процеси, результатом яких є створення необхідних умов для здійснення основних процесів; процеси вимірювання, аналізування та поліпшення. Успішна   діяльність  вищого навчального закладу та задоволення споживачів залежать саме від основних процесів, які виконують головну роль по відношення до інших процесів. За визначенням В. Єфимова [2, с. 18], основні процеси являються стратегічно важливими для успішності організації, пов'язані зі створенням продукції (послуги), впливають на задоволеність споживачів, сприяють реалізації місії організації.

При моделюванні основних процесів можна скористуватися «петлею якості» - схемою життєвого циклу освітньої послуги. Під «петлею якості» будемо розуміти стадії життєвого циклу освітньої послуги або етапи, на яких забезпечується якість освітньої послуги. При цьому якість освітньої послуги повинна забезпечуватися на кожній стадії «петлі якості».

З метою визначення можливостей для поліпшення діяльності вищого навчального закладу та створення необхідних умов для здійснення основних процесів потрібен перегляд питань, що стосуються ресурсів, а саме:

- своєчасне надання ресурсів з урахуванням резервів і обмежень;

- матеріальні ресурси (удосконалення музично-технічних засобів);

- ресурси, що сприяють інноваційним поліпшенням (новітні комп'ютерні програми для аранжування музичних творів);

- підвищення кваліфікації музично-педагогічних працівників за допомогою цілеспрямованої підготовки;

- розвиток навичок і профілів лідерства теперішнього та майбутнього персоналу, який займає керівні посади (директор інституту/декан факультету, завідуючі кафедрами, завідуючі секціями);

- планування потреб ресурсів на майбутнє.

Продуктивна діяльність вищого навчального закладу неможлива без наявності чіткої та злагодженої організації усіх ланок збору, обробки й аналізу інформації. Тому необхідним є впровадження моніторингу, що надає можливість з'ясувати результативність системи управління, отримати відомості про стан процесів системи управління, забезпечити зворотний зв'язок.

Під час ідентифікації процесів треба враховувати, що кожний процес обов'язково повинен мати відповідального (хазяїна процесу). При призначенні відповідального (хазяїну процесу) доцільно скористуватися матрицею відповідальності.

Різноманітність методів моделювання процесів в науковій літературі [2, 3] зумовлює необхідність вибору найбільш придатних для освітньої діяльності. Порівняльний аналіз методів із зазначенням галузі їх використання, недоліків та переваг зумовив виділити методи схематичного зображення процесів (карта процесу, блок-схема процесу, методологія функціонального моделювання IDEF0), що дозволяє представити процес в лаконічній формі як в цілому, так й по основним складовим і параметрам.

Таким чином, моделювання системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики можна визначити як процес побудови моделі, що відображає властивості, взаємозв'язки, структурні й функціональні характеристики керованих процесів, істотні з точки зору здійснення управлінських рішень. При цьому модель забезпечує отримання нової корисної інформації о системі управління в плані поставленого завдання дослідження та передбачає можливість перевірки її дійсності.

Література:

1. Веников В. А. О моделировании / В. А. Веников. - М. : Знание, 1974. - 63с.

2. Ефимов В. В. Процессы и процессно-ориентированный подход : учебное пособие / В. А. Ефимов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 84с.

3. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов /  В. В. Репин, В. Г. Елиферов. - М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. - 408с.

4. Системи управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9001:2009. - [Чинний від 2009-09-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2009. - 26с. - ( Національний стандарт України).

5. Словник української мови : В 11 томах / АН УРСР, Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - Т. 4. - Київ : Наукова думка,1073. - 776с.

6. Штофф В. А.  Моделирование в философии / В. А. Штофф. - Минск : Наука и техника, 1966. - 301с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>