XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Скубюк М.В. ЗАВДАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ

Скубюк М.В.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ЗАВДАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку персональних комп'ютерів та їхнього програмного забезпечення уможливлює використання найновіших інформаційних технологій не лише у великих організаціях чи інститутах, а навіть у межах одного робочого стола. Це дозволяє широко використовувати комп'ютери у словникарстві і навіть самостійно створювати прості бази даних нефахівцями [6].

Серед великої кількості різних видів і типів словників, які традиційно використовуються під час вивчення рідної та іноземних мов, важливо вибрати саме той словник, який би оптимально забезпечив засвоєння знань, формування вмінь і навичок за мінімальних затрат зусиль і часу на певному етапі навчання [4].

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Електронні словники явище достатньо нове, але прогресуюче. Над темою втілення та використання таких видань працювали як українські науковці: І. Кульчицький [6], М. Пещак [7], В. Широков [7], так і закордонні: Л. Зіміна [3], В. Вуль [2], Л. Колодяжна [5] та ін.

Метою цієї праці - є проаналізувати розвиток та актуальність використання електронних словників. Дослідити різновиди таких видань та їх переваги. З'ясувати які завдання вирішуються завдяки технології електронних словників.

Завдання сучасних електронних словників. Динамічність розвитку науки та техніки притаманна нашому часу, спричинила до створення мультимедійних або електронних словників, які певним чином є «систематизованою лексичною інформацією, що зберігається в пам'яті комп'ютера, а також комплексом програм для обробки цієї інформації і показу її на екрані. Електронний навчальний словник поєднує в собі функції пошуку потрібної інформації, демонстрації мовних закономірностей і можливості засвоєння навчального матеріалу за допомогою спеціальної системи вправ» [1]. За останні роки електронні словники отримали декілька різновидів: CD-ROM і DVD словники.

Словники таких категорій можуть бути одномовними, двомовними або багатомовними. Серед одномовних словників найважливішим типом  є словник тлумачний. У ньому засобами рідної мови розкривається (витлумачується) значення слова, характеризуються його граматичні й стилістичні властивості, подаються типові словосполучення (речення) і фразеологічні звороти та наводяться зразки вживання кожного слова у відповідному значенні.

Проте найбільшої ваги набувають двомовні словники, хоч є й багатомовні. Двомовні словники - словники перекладні. Конкретне завдання двомовного словника - бути посібником під час перекладу,  а також правописним та акцентологічним довідником. Двомовний словник має допомагати також у справі вивчення мов, їх братнього взаємозв'язку, сприяти подальшому розвитку літературної мови. Двомовні словники, у тому числі словники нових термінів, необхідні для перекладу і, відповідно, більш широкого використання зарубіжної фахової літератури

Якщо раніше кількість багатомовних перекладних  словників була нечисленною, то за останні десять років подання термінів-відповідників трьома й більше мовами стало характерною рисою термінологічної лексикографії. Серед багатомовних словників найпоширенішу групу становлять тримовні, у яких до українських і російських рядів додано здебільшого англійський, рідше німецький, французький, латинський або польський [4].

Як стверджує дослідник з теми про електронні словники - Кульчицький І. М. [6], особливої уваги заслуговує автоматизація лексикографічної діяльності. Саме за допомогою електронних словників можна вирішувати такі завдання:

•1.     Своєчасно слідкувати за змінами вживання лексики у текстах, генерувати тексти і текстові комплекси для їх багатократного та різнопланового вживання.

•2.     Робити деякі теоретичні узагальнення та проводити різноманітні лексикографічні роботи в автоматичному режимі при втіленні та моделюванні традиційних словників на комп'ютерах.

•3.     Проводити комплексний аналіз раніше виданих словників та створювати необхідні авторські словники, чим забезпечується лексична повнота реєстру загальномовних тлумачних словників та підвищується якість виправлення при перевиданні всього спектру словників.

•4.     Створювати науко обґрунтовану базу лексики певної мови з класифікацією її належності до типу словника і проводити багатокритеріальний аналіз для формування реєстру словника у перекладному словництві та узгоджувати реєстри двомовних словників одного типу для різних мов.

•5.     У термінографії:

•·  укладати словники, що найповніше відбивають суть понять, повністю відповідають нормам і правилам сучасної української літературної мови;

•·  уніфікувати терміносистеми з дотриманням вимог цілісності, експлікованості, повноти та несуперечливості;

•·  Створювати автоматизовані банки термінів.

•6.    Уніфікувати та впорядкувати існуючі величезні масиви фактологічних даних для підготовки різних видань енциклопедичного характеру [6].

Отож, актуальними залишаються проблеми розробки сучасних комп'ютерних технологій у лексикографії. Особливістю електронних словників є те, що вони неможливі без технічної підтримки. Зокрема, завдання які виконують такі видання формують їх переваги, через що вони відповідають читацьким потребам.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши матеріали, що стосуються теми електронних словників, можна стверджувати, що потреба в електронних словниках різних типів зростає, оскільки такий вид видання є дешевшим за друковану продукцію, прискорює  пошук необхідної інформації та полегшує навчальний процес. Без сумніву розвиток електронних словників прогресує, складаючи конкуренцію традиційним виданням. Проте ця тема потребує детальнішого вивчення, оскільки не створено єдиних вимог щодо укладання такого роду літератури, існує ряд невирішених проблем, які заважають електронним словникам повністю витіснити друковані аналоги з ринку. Проте вже сьогодні цей вид видання довідкової літератури є пріоритетною у багатьох видавництвах завдяки комерційному успіху таких проектів.

Література:

1. Букреева Т.В., Лукаш Е.Н. Принципы построения електронного ученого словаря французького язика // Иностр. яз. в шк., 1990. - №3. -С. 23-28.

2. Вуль В. А. Электронные издания / В. А. Вуль. - М. ; СПб. : Петербургский институт печати, 2001.

 3. Зимина Л. В. Современные издательские стратегии : от традиционного книгоизданий до сетевых технологий культурной памяти / Л. В. Зимина - М. : Наука, 2004.

4. Кирикилиця В.В. Вибір і використання словників в умовах європейської багатомовності // Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк : [РВВ «Вежа» ВНУ ім.. Лесі Українки], 2008. - №2. - С. 252-256.

5. Колодяжная Л. И. Автоматизированная лексикографическая система УНИЛЕКС. Словарно-ориентированная подсистема. - М. : Изд-во МГУ, 1987.

6. Кульчицький І. М. Компютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем, 2002, - 57 с. 7. Пещак М., Широков В. Структурні моделі лексикографічних систем // 3-тя Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології»: тези доповідей. - Львів, 1994.

 

mirok182@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>