XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Скуратівська М.О. ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Скуратівська Марина Олегівна

Викладач німецької мови
Університет економіки та права «КРОК», Київ

  ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  На сьогодні значна кількість українських та зарубіжних науковців, методистів  досліджують питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищої школи. Так зокрема велика кількість праць стосується питання інформатизації українського освітнього простору, використання сучасних комп'ютерних технологій в навчанні в вищій школі, зокрема в системі дистанційного навчання тощо. Актуальним на сьогодні залишається ще розробка питання ефективної інтеграції тренінгових  технологій в освітній процес вищого навчального закладу, конче необхідним є створення системи тренінгів на етапі допрактичної (вузівської) освіти таким чином, щоб вони стали складовою традиційного навчального процесу.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, коли соціально-економічна ситуація в Україні знаходиться в стані перманентних змін і трансформацій, як ніколи продовжує зростати потреба в нестандартно мислячих творчих особистостях, потреба у творчій активності спеціаліста, в його розвиненому мисленні, в умінні конструювати, оцінювати, раціоналізувати. Вирішення цієї проблеми багато в чому залежить від змісту і методики навчання майбутніх фахівців, це зумовило необхідність модернізації освіти, переосмислення теоретичних підходів і накопиченої практики роботи вищих навчальних закладів.

Реалізації даного пріоритету в освіті сприяють саме педагогічні інновації. Інновації в освітній діяльності ми розглядаємо як використання нових знань, прийомів, підходів, технологій для одержання ефективного результату у вигляді освітніх послуг, що відрізняються соціальною та ринковою затребуваністю. Серед інноваційних технологій викладання в вищій школі можна назвати впровадження тренінгових форм навчання в реальний процес вищого навчального закладу. Під тренінговими формами навчання розуміють створення системи тренінгів за спеціальністю, які проводяться поряд зі спеціальною професійною підготовкою і де також відображені основні проблеми та питання з навчальної дисципліни.

Навчальний тренінг за Ковальчук Г.О. розуміється як запланований процес модифікації знань, поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду, з тим, щоб досягти ефективного виконання в певному виді діяльності.  [2, 11]

Мінімальна тривалість тренінгу складає 8-16 годин. При цьому його структура може бути побудована таким чином:

•1.  Вступ. Виявлення очікувань студентів. - 30-40 хв.

•2.  Характеристика суті проблеми - 2-4 год.

•3.  Постановка завдань - 1-2год.

•4.  Виконання завдань - 2-4 год.

•5. Презентації - 1-2 год.

•6.  Імітація - 2 год.

•7.  Обговорення. Підсумки - 1 год.

Для того щоб курс тренінг-навчання забезпечував досягнення заданих результатів, він має відповідати певним умовам, а  саме:

•·  Постановка чітких цілей;

•·  Використання ефективних методів та процедур;

•· Забезпеченість тренінг-навчання всіма необхідними фінансовими та матеріальними ресурсами;

•·  Відповідна кваліфікація виконавців тренінгу - викладачів-тренерів;

•·  Наявність зафіксованих  у документах обов'язкових правил, регламенту, процедур;

•· Періодичне оцінювання ефективності навчального курсу, коректування та удосконалення програми  тренінгу.

У процесі тренінгу застосовується система методів активного навчання, а саме відеозаписи, робота в парах, робота в малих групах, прес-конференції, інтерв'ю, дискусія, навчальні ігри, «мозкова атака», експертні групи, підготовка презентацій тощо. [1, 18] 

Література:

•1.     Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі. / Науково-методичний посібник. - Павлоград: ЗДІЕУ, 2008. - 110 с.

•2.     Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: навч. посіб. / Г.О. Ковальчук, Н.Ю. Бутенко, М.В. Артюшина та ін. - К.: КНЕУ, 2006. - 320 с.

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>