XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слинько І.М. ОЦІНКА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ

Слинько І.М., аспірант

Черкаський державний технологічний університет

ОЦІНКА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ

  Для комплексної оцінки впливу податкової системи на стійкий  розвиток держави потрібна оцінка загроз економічній безпеці територіям різного рівня. Розглянемо різні підходи до оцінки загроз економічній безпеці.Концепція економічної безпеки може бути розглянута як з точки зору ризиків, так і з точки зору надійності. Концепція ризику в стратегії економічної безпеки включає два найважливіших елементи: оцінку ризику і управління ризиком. Оцінка ризику носить, як правило, експертний, імовірнісний характер. Управління ризиком припускає передбачення можливих критичних соціально-економічних ситуацій, з тим, щоб запобігти, послабити і пом'якшити їх наслідки. Звідси випливає, що оцінка рівня економічної безпеки припускає, разом з аналізом чинників ризику, також використання категорій втрат (збитку) фактичних, очікуваних, потенційних, таких, що компенсуються і не компенсуються. Протилежною концепції ризику є концепція надійності. Оцінка надійності також носить експертний, імовірнісний характер [1, С. 240].

Численні дослідження свідчать, що найзручнішим підходом для проведення діагностики економічної безпеки є індикативний аналіз [2, 3]. Відповідно до цього підходу діагностика економічної безпеки здійснюється на основі сукупності індикаторів економічної безпеки, які дозволяють повідомляти про потенційну небезпеку, кількісно оцінити рівень загроз безпеці і здійснити комплекс програмно-цільових заходів щодо стабілізації ситуації.

Найбільш досконалою, на наш погляд, є методика оцінки економічної безпеки, розроблена в Інституті економіки Уральського відділення Російської академії наук [2]. Ця методика має на увазі оцінку економічної безпеки за такими сферами життєдіяльності: інвестиційна безпека, виробнича безпека, науково-технічна безпека, зовнішньоекономічна безпека, фінансова безпека, рівень життя населення, сфера ринку праці, демографічна безпека, продовольча безпека, екологічна безпека.

Вона дозволяє найбільш комплексно провести аналіз соціально-економічної ситуації. Важливо зазначити, що найвищий степінь безпеки досягається за умови, що весь комплекс показників знаходиться в допустимих межах своїх граничних значень, а граничні значення досягаються не за рахунок збитку інших. Такий підхід забезпечує найповніший облік усіх аспектів життєдіяльності, як території, так і держави в цілому [3, С. 49].

Проте, незважаючи на наявність розвиненого інструментарію за оцінкою ефективності оподаткування у межах принципу співмірності і за оцінкою рівня економічної безпеки території, зараз відсутній методичний інструментарій для оцінки впливу системи оподаткування на економічну безпеку території.

Потрібний новий інструментарій оцінки стану податкової системи, розроблений із залученням методик аналізу ефективності оподаткування на основі класичних концепцій податкового регулювання і використанням методик оцінки економічної безпеки території. Одним з напрямків створення такого інструментарію є розробка економіко-математичної моделі яка складається з двох частин: виявлення причин виникнення загроз економічній безпеці території з боку незбалансованості податкової системи та методика оцінки рівня економічної безпеки території з врахуванням загроз з боку незбалансованості системи оподаткування.

Література:

•1. Мішина І.Г. Ризики економічної безпеки та їхня класифікація. / Торгівля і ринок України: Темат. збірник наук. праць з проблем торгівлі та громадського харчування.  Вип.15, Т.1./ Голов. ред. О.О. Шубін. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2003.  - С. 238-244.

•2.  Налоговая система и экономическая безопасность региона / Под. ред. Куклина А.А. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. -195 с.

•3. Мартинюк В.П. Дослідження впливу зміни рівня індикаторів загальнодержавної економічної безпеки на показники суб'єктів господарювання // Енергетика: економіка, технології, екологія. -2001. -№5. - С. 48-52


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>