XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слизовська О.М. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Аспірант, Слизовська О.М.

ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Першорядними завданнями держави є оптимізація керування державними фінансами й посилення контролю над їхніми потоками, тому необхідне вдосконалення процесу виконання бюджетів у системі казначейства України. Суть змін, що відбуваються, виражається в державній фінансовій й, насамперед, бюджетній політиці. Вона характеризується концентрацією бюджетних коштів в одного державного органа, що володіє необхідними повноваженнями з керування ними, поліпшенню функціонування механізму обслуговування різних бюджетів, а також володіє інформацією про стан цих явищ і процесів.

Основними елементами казначейського виконання бюджету є: касове виконання за доходами, казначейське виконання бюджету за видатками, облік та звітність органів казначейства, контроль повноважень органів казначейства та механізм їх реалізації. Подальший розвиток казначейства передбачає умови комплексної системи управління державними доходами та видатками.

Управління бюджетним коштами в  системі казначейського виконання визнається ефективним тільки тоді, коли воно забезпечує облік доходів, фінансування дефіциту, здійснення всіх операцій з бюджетними коштами та постійний контроль їх руху.

Узагальнення практичного досвіду підтверджує, що рівень розробки питань керування державними фінансами у вітчизняній системі казначейства залишається недостатньо високим. Поки немає єдиної концепції взаємодії всіх вертикальних ланок виконавчої влади по реалізації бюджетної політики. Не повністю відрегульована система виконання територіальних і місцевих бюджетів органами державного казначейства, які забезпечують тільки виконання державного бюджету. На якісно більше високому рівні вимагає рішення питання організації інформаційної й правової взаємодії органів казначейства, податкових, митних структур, банків, розпорядників й одержувачів державних фінансових коштів.

З огляду на масштабність й актуальність завдань, що стоять перед органами державного казначейства, розвиток даної фінансової структури покликано опиратися на осмислений досвід його функціонування й розробку теорії й практики керування й ролі подібних зарубіжних структур у цьому процесі.

Застосування казначейської форми обслуговування Державного бюджету України покладає велику відповідальність на органи ДКУ та зумовлює необхідність наукових пошуків у сфері бюджетного процесу. Вітчизняні науковці розробляють шляхи та методи найбільш ефективного обслуговування сфери державних фінансів із урахування вимог чинного нормативно-правового поля, механізмів регулювання діяльності органів державної влади і суб'єктів господарювання, сучасної фінансової та економічної ситуації. Наукові пошуки у цьому напрямку ведуться такими фахівцями, як О.І. Барановський, С.О. Булгакова, О.Д. Василик, О.С. Даневич, О.І. Кірєєв, О.П. Кириленко, В.П. Кудряшов, В.М. Опарін, П.Г. Петрашко, В.І. Стоян, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна, В.М. Федосов, С.І. Юрій та іншими. Першочерговим завданням щодо вдосконалення управління бюджетним процесом виступає така організація проходження грошових потоків до Державного бюджету й подальшого їх розподілу, яка б могла забезпечити прозорість бюджетного процесу, створення системи ефективного управління бюджетними коштами, здійснення контролю за їх цільовим використанням.

Все це визначає актуальність розробки концепції вдосконалення процесу виконання бюджету в системі казначейства, що відповідає раціональному використанню бюджетних коштів на всіх рівнях.

Незважаючи на очевидне зростання ролі й значення Державного казначейства в економічному житті країни й перетворення його у вагомий фактор оптимізації управлінням бюджетними й позабюджетними коштами в Україні, є ще багато невирішених проблем, пов'язаних з виконанням доходної й видаткової частин державного бюджету, які вимагають спеціального наукового аналізу.

В економічній літературі до проблем управління державними фінансами, виконання бюджету на казначейській основі в сучасних умовах зверталися багато вітчизняних та зарубіжних авторів-фахівців.

Разом з тим слід зазначити, що серед опублікованих робіт, недостатньо представлені дослідження в області управління процесом виконання державного бюджету в умовах дії системи казначейства.

У зв'язку із цим, потребує розвитку системних уявлень про управління процесом виконання державного бюджету й використання відповідних управлінських технологій.

Література:

•1. Чечуліна О. Управління державними фінансами // Казна. - 2002. - №3. - С. 2.

•2.  Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 818 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>