XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слободяник С.А. ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Слободяник С.А., студентка магістратури

Вінницький фінансово-економічний університет

 

ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Серед різноманіття господарських операцій в організації, що здійснює оптовий і роздрібний продаж, облік товарних операцій є найбільш трудомістким.  У зв'язку із специфікою діяльності велика частина фінансових коштів торгової організації закумульована в товарних запасах, тому ефективний облік товарних запасів є пріоритетним завданням в економіці торгівлі.

Товарні запаси відносяться до поточних матеріальних активів, утворюючи оборотні кошти торгової організації. По ступеню ліквідності - це активи, що поволі реалізовуються, тому ефективне управління товарними запасами дозволить уникнути іммобілізації фінансових ресурсів і перенаправити їх на стратегічний розвиток торгової діяльності.

Товарні запаси необхідні для безперебійного забезпечення попиту покупців - споживачів, тому планування і формування товарних запасів здійснюється в межах управлінського обліку по видах запасів: поточні, підготовчі, гарантійні (страхові), сезонні запаси [2, с.108].

На першому етапі планування товарних запасів необхідно оцінити купівельний попит, переваги і платоспроможність покупців, врахувати потреби в товарах на основі портфеля замовлень, договорів і нарядів на постачання конкретних товарів покупцям, оцінити динаміку об'єму продажів з метою прогнозування необхідного об'єму споживання товарів. Потім необхідно проаналізувати місцерозташування покупців і постачальників, потужність і місцезнаходження складських приміщень, транспортні витрати, а також наявну потребу організації в товарних запасах залежно від їх виду. Таким чином, планування товарних запасів грунтується на прогнозованих показниках об'єму продажів і аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на формування таких запасів [1, с.245].

На основі отриманої інформації здійснюється розробка плану постачань товарів по асортименту і термінам. Цей план розробляється в натуральних одиницях вимірювання і є основним документом, відповідно до якого торгова організація формує товарні запаси і тим самим забезпечує безперервний процес реалізації товарів і виконує свої зобов'язання перед покупцями-споживачами.

Планування термінів постачань здійснюється залежно від норм запасів в днях на всіх стадіях руху товару: оформлення товаро-супровідних і митних документів, знаходження товару в дорозі, страховий запас в днях при транспортуванні, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів до магазина, передпродажна підготовка, страховий запас в днях на випадок непередбачених затримок в дорозі, запас в днях на повернення забракованих товарів. Постачання товарів здійснюється завчасно так, щоб до початку прогнозованого періоду реалізації товар встиг пройти всі передпродажні стадії підготовки і транспортування [3, с.156].

Як вже наголошувалося, при плануванні товарних запасів необхідно враховувати товарні втрати, які виникають на всіх стадіях обороту товарів: при транспортуванні, зберіганні і реалізації. Питання, пов'язані з товарними втратами для торгових організацій, є дуже важливими, оскільки товарні втрати необхідно прогнозувати і формувати замовлення і потреби з урахуванням можливої втраченої в майбутньому кількості товару.

Істотною частиною кваліфікованого управління виробничими запасами є встановлення оптимального рівня страхових запасів товарів. Недоліки в розрахунках нормативів мінімального(страхового) рівня запасів приводять до утворення дефіциту товарів і як наслідок упущених доходів, або до додаткових витрат за змістом зайвих товарних запасів. Розрахунок нормативів страхових запасів сировини і матеріалів виконують так само ретельно, як і розрахунок поточних запасів. Випадковий характер чинників, що обумовлюють необхідність страхових запасів, зумовлює використання при розрахунках апарату теорії вірогідності.

Облік чинників, що впливають на рівень страхових запасів, пов'язаний із змінами потреб покупців і грунтується на прогнозуванні величини купівельного попиту і вірогідних величин його відхилення в планованому періоді. Вплив чинників, визначених умовами постачання товарів, виражається у відхиленнях інтервалів постачань сировини і матеріалів від заданих, із-за порушень ритмічності оформлення замовлень, затримок в дорозі і так далі.

Співвідношення між поточними запасами товарів (Запас TZ), їх прогнозованим об'ємом реалізації (V пр), поповненням і рівнем страхових запасів товарів (Запас min) розраховується для кожного виду товару таким чином:

Запас min > (Запас TZ - Товари на замовлення - V пр)

Страховий запас повинен забезпечити необхідний рівень попиту в непередбачених ситуаціях затримок по термінах чергової партії постачань для поповнення поточного запасу. Якщо постачання товарів здійснюються в строк, то рівень страхового запасу товарів залишається без змін.

При виборі стратегії управління товарними запасами головну роль грають витрати управління запасами. Оскільки витрати, пов'язані з необхідністю прискорення оборотності, як правило, економічно обгрунтовані, то максимальне скорочення інтервалів між постачаннями товарів з урахуванням плану реалізації забезпечить прибутковість торгової діяльності.

Література:

•1.     Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Малюги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

•2.     Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с

•3.     Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 2003. - 245 с.

 

e-mail: 0565@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>