XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слободянюк О. П., д. е. н., проф., Зянько В. В. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ АВТОПІДПРИЄМСТВА

Слободянюк О.П.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Зянько В.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ АВТОПІДПРИЄМСТВА

Транспорт - одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі і невиробничі потреби народного господарства та населення в усіх видах перевезень. Його ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях, захисті економічних інтересів України. Але наскільки  вагоме значення має перевезення та переміщення, настільки недосконале воно в Україні.

Рівень розвитку транспортної системи держави - одна з найважливіших ознак її технологічного процесу. За умови інтеграції до європейської та світової економіки, потреба у високорозвинутій транспортній системі дедалі посилюється - вона має стати базисом для ефективного входження України до світового співтовариства та зайняття в ньому місця, яке б відповідало рівню високорозвинутої держави.

Формування національно-економічної системи ринкового типу, намагання в перспективі ввійти  в Європейську економічну систему висувають перед господарством вимоги реорганізації транспортно-економічних зв'язків, підвищення основних техніко-економічних показників діяльності всіх видів транспорту [1].

Починаючи з 1990 року обсяги перевезень вантажів та пасажирів на всіх видах транспорту (без трубопровідного) зменшились у 3-5 разів. Це пов'язано з глибокою економічною кризою в усіх країнах СНД та безпосередньо в Україні - обсяги відправлення вантажів у 1999р. порівняно з 1991р становили 25,4%. Темпи скорочення внутрішніх перевезень були значно більшими. Зменшення обсягів перевезень призвело до значного скорочення доходів та відповідного занепаду інфраструктури транспортної галузі [3].

На даному етапі стан транспортної системи України не можна вважати задовільним. Більшу частині інфраструктурних об'єктів транспорту необхідно визнати застарілими і такими, що не відповідають сучасним вимогам щодо виконання своїх основних функцій. Насамперед, це стосується залізничного та автомобільного  транспорту. Автомобільні дороги, зокрема, не відповідають європейським стандартам щодо багатьох показників, навіть підготовка до проведення чемпіонату з футболу «Євро 2012» особливо не змінило ситуацію. Кожен громадянин з цією проблемою знайомий не лише з чуток , а й особисто - щоб відчути недоліки  не обов'язково бути за кермом, достатньо поїздити у громадському транспорті, особливо після бурхливої цьогорічної зими, після якої стан більшості доріг не просто не задовільний, а загрожуючий життю. Проблеми на морському, річковому, повітряному видах транспорту пов'язані зі значним фізичним і моральним спрацюванням транспортних засобів.

В Україні маються необхідні стартові умови для формування сучасної системи транспортних комунікацій, що відповідала б європейським стандартам. До них насамперед відносяться: необхідність корінного технічного переоснащення галузі й істотних організаційних змін у всіх видах транспорту; достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки і технології; наявність кваліфікованого трудового потенціалу і передових науково-технічних розробок; вигідні природо-кліматичні і географічні характеристики території; наявність конкурентоздатних науково-технічних проектів, що пройшли відповідну експертизу і готові до реалізації; зацікавленість закордонних інвесторів у розміщенні капіталів в Україні; стійка тенденція до визнання України світовою співдружністю як європейської держави, з якою бажано мати стабільні ділові відносини на широкій довгостроковій основі і яке в перспективі буде впливати на ключові проблеми європейської політики; наявність затвердженої концепції створення і функціонування в Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

Крім того, є ще одна проблема вирішення якої потрібно здійснити у найближчий період, - це можливість входу до європейської транспортної системи. Це потребує, перш за все, створення швидкісних автомагістралей та головних залізничних ходів, розвинутої шляхової інфраструктури, приведення у відповідність до екологічних умов рухомого складу.

В цілому формування і розвиток національної транспортної системи України потребує ефективного державного регулювання, діяльності транспортних підприємств за такими напрямами: створення ринку транспортних послуг; забезпечення технологічної та екологічної безпеки транспорту; активізація міжнародної діяльності транспортних підприємств. Процес реформування транспортного комплексу України передбачає посилення з боку держави за використанням вантажної бази вітчизняного морського флоту країни як галузі транспортного комплексу з певним валютним ресурсом. Надзвичайно важливим для активізації діяльності транспортних підприємств України є створення власної інформаційної бази щодо кон'юнктури світового ринку [1].

Проте, не дивлячись на велику кількість глобальних, здавалося б неосяжних проблем, в України є дуже великі перспективи і переваги. За оцінками експертів  коефіцієнт транзитності України є одним з найвищих в світі. Геостратегічне положення між країнами Європи, Азії та Близького Сходу дозволяє їй бути вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та пасажирів. Прикладом того, яку вагу можуть мати доходи від транзиту є той факт, що біля ¼ ВВП Латвії становлять саме доходи від транзиту [3].

Таким чином, з метою забезпечення подальшого розвитку і підвищення ефективності роботи вітчизняних автопідприємств, зростання конкурентоздатності послуг і експортного потенціалу, сприяння залученню інвестицій у розвиток галузі потрібно вирішити наступні питання:

1) державного стимулювання прибутковості та пошуку приватного власника заінтересованого у всебічному розвитку й ефективній роботі підприємств для доведення його до рівня розвинутих європейських країн;

2) подальшої стабілізації роботи підприємств галузі шляхом удосконалення системи оподаткування, реструктуризації заборгованості та списання штрафів і пені, а також створення умов для технічного переоснащення та збільшення надання конкурентоспроможної продукції, нарощення експортного потенціалу;

3) створення рівних умов для підприємств різних форм власності;

4) пошук нових транспортних сполучень для розширення ринку перевезень ,а також забезпечення сільських та районних населених пунктів транспортним сполученням з обласними центрами та іншими містами України;

5) активізації участі вітчизняних автовиробників та автоперевізників у міжнародних виставках, на яких потрібно бути не гостями, а учасниками;

6) проведення моніторингу вітчизняного ринку послуг з перевезення з метою успішного їх просування на зарубіжні ринки [2].

Література:

1. Боровицька Л.О. / Проблеми та сучасний стан транспортної системи України - режим доступу:

www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68206.doc.htm

2. Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення: Навч. посіб.- К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 272 с.

3. www.ukrstst.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистки України.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>