XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слободянюк Ю. Ю., Бохенко О. С. ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

студентка, Слободянюк Ю. Ю.

Науковий керівник: асист. Бохенко О. С.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: податки, акцизи, акцизне оподаткування, Податковий кодекс, фіскальна ефективність, адміністрування акцизів.  

Одним із важливих чинників економічного зростання країни є ефективна податкова система. Держава за допомогою податків здійснює вплив на економічну систему країни,  отримуючи відповідну суму податкових платежів і забезпечуючи ті економічні ефекти,  які обумовлені впливом податків (зростання обсягів виробництва, збільшення капіталовкладень, зростання норм прибутку).  Сучасна податкова система України перебуває на етапі  глибокого реформування, що виражається  і в  кодифікації  національного податкового  законодавства,  і в перегляді взаємовідносин між двома сторонами податкового процесу - органами податкової та митної служб та безпосередньо суб'єктами господарювання-платниками податків.

Актуальність теми. Одне з визначальних місць в податкових системах більшості країн світу займають саме універсальні та специфічні акцизи.

Акцизи в податковій системі містять певний прихований потенціал і за зваженого підходу до їх використання слугують суттєвим ресурсом  для  наповнення  дохідної частини бюджету країни, характеризуються відносною рівномірністю надходжень в регіональному розрізі та швидко мобілізуються до бюджету. Особливо в періоди заходів інтенсивних економічних трансформацій специфічні акцизи є одними з найбільш дієвих фіскальних важелів, оскільки вони відносно легко запроваджуються, адмініструються та контролюються. Такі переваги виникають, виходячи з можливостей органів податкової служби здійснювати контроль над реальним (фізичним) обсягом окремих товарів. Окрім цього, завдяки своєму вузькому спрямуванню, специфічні акцизи здатні істотно впливати на процес прийняття рішень споживачами підакцизної продукції, а також на розподіл фінансових та інших видів ресурсів. Зважаючи на таку спроможність, вони є дієвим інструментом реалізації в інтересах суспільства стратегічних цілей і завдань державної політики - соціально-економічної та фіскальної, чиє гармонічне поєднання є запорукою сталого перспективного розвитку цивілізації. Саме тому на сьогодні для України ця тема дослідження є актуальною.

Аналіз останніх публікацій. Дослідження  акцизного  оподаткування  відображено  у  роботах  таких  вчених,  як:  С.В. Мочерний,  Т.К. Подгорная, Н.В. Нечай, Ю. М. Руденко,  В. М. Андрущенко, П. О. Гайдуцький та ін. [6, С. 208]. Зокрема, питанням підвищення ефективності застосування акцизів у національній податковій системі присвятили свої праці Є. С. Гордієнко, В.В. Буряковський, В.І. Коротун, А.І. Луцик, В. В. Макаренко, Т. В. Мединська та ін.

Однак, незважаючи на численні дослідження питання ефективності акцизного оподаткування, і досі залишаються проблеми, які потребують вирішення.

Метою статті є аналіз фактичних показників мобілізації акцизів до бюджету України та виявлення проблем, які безпосередньо впливають на фіскальну ефективність акцизного оподаткування.

Викладення основного матеріалу. Акциз (від  лат. "Accidere" -  урізати) -  непрямий  податок,  який  встановлюється  на  високорентабельні  та  монопольні  товари  і  в  теорії  вилучає частину надприбутків, які отримуються від продажу подібної продукції . Виходячи із законодавчого трактування, "акцизний податок" - це непрямий  податок  на  споживання  окремих  видів  товарів (продукції),  визначених законодавчо. По суті цей податок акумулюється в ціні  і стягується в міру  їх реалізації [6, С. 208].

Історія практики фіскального адміністрування специфічних акцизів є однією з найбільш тривалих в еволюції оподаткування. Акцизне оподаткування на теренах України започаткувалося  у  Х  ст.  н.е. Саме  в  історичних  письмових  джерелах  цього  часу  трапляється згадка про "медову" данину та "бражне" мито із солоду, хмелю та меду. Саме вони і стали першими підакцизними товарами Київської Русі. Акцизи  були  важливим  джерелом  доходу  Української  держави  часів  Богдана Хмельницького. Шинки, які знаходилися на землях Війська Запорізького давали річного доходу від продажу алкоголю сумою 1120 крб; купці, які везли транзитом через територію України біле вино та горілку, сплачували податок на користь козацької старшини та церкви - 1 крб з куфи (куфовий збір).

З 1 січня 2011 р. в Україні діє новий Податковий кодекс, в якому "акцизний збір" було перейменовано на "акцизний податок". На сьогодні, виходячи із Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належать:

1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

3) нафтопродукти, скраплений газ;

4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Ставки акцизного податку встановлені у твердих сумах з одиниці товарів, що реалізовані. Ці ставки диференційовано залежно від якісних характеристик товару і визначено в гривнях (щодо тютюнових виробів) та в ЄВРО (щодо  бензину,  дистиляторів,  пива,  алкогольних  напоїв).  Акцизний  податок  за алкогольні  напої  та  тютюнові  вироби  сплачують шляхом  придбання  акцизних марок (знак, що наклеюють на продукт, свідчить про сплату акцизу) [6, С. 209].

Безпосередньо акцизи мають визначальне значення у формуванні доходної частини бюджету України, хоча в механізмі їх адміністрування наявні певні проблеми та неузгодженості. Основною метою запровадження акцизів в Україні (ПДВ та акцизного збору) було саме забезпечення фіскального наповнення дохідної частини бюджету країни. Уже за результатами 1996 р.  за  допомогою цих податків перерозподілялося 8,4% ВВП, а в податкових надходженнях їх частка становила 42,0% [5, С. 307].

Варто зауважити, що в умовах фінансово-економічної кризи акцизний збір був єдиним стабільно зростаючим джерелом надходжень до державного бюджету (Таблиця 1).

Таблиця 1

Темпи зростання акцизного податоку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) за 2009-2011 роки, млн. грн.

Показники Роки Темп приросту
2009 2010 2011 2011/2009 2011/2010
Спирт 59,59 55,38 58,09 -2,51 4,90
Лікеро-горілчана продукція 4 412,03 5 364,00 5 175,10 17,30 -3,52
Виноробна продукція 412,85 500,28 620,24 50,23 23,98
Пиво 1 143,18 1 759,03 2 002,69 75,19 13,85
Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)                                       4 988,20 6 560,68 7 692,29 54,21 17,25
Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)                                          3 472,36 5 585,02 6 974,31 100,85 24,88
Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 86,66 77,05 103,69 19,65 34,57
Мотоцикли і велосипеди 0,01 0,01 0,01 24,27 116,21
Кузови для моторних транспортних засобів 0,29 4,17 1,90 559,89 -54,42
Скраплений газ - - 46,89 - -
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва 0,00 0,00 0,00 -98,55 -101,51
Бензин моторний для автомобілів 2 312,81 2 750,11 2 676,72 15,73 -2,67
Інші нафтопродукти 1 046,51 1 059,54 745,19 -28,79 -29,67
Всього 17 934,48 23 715,26 26 097,12 45,51 10,04

 Джерело: розраховано за даними річних звітів Рахункової палати України [7, 8, 9]

 

За даними Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, Надходження акцизного збору у 2010 році становили 27,6 млрд. грн., що на 6,3 млрд. грн., або на 29,4%, більше відповідного показника 2009 року і на 14,83 млрд. грн., або на  116,17 %, більше даного показника 2008 року. Рівень виконання річного плану у 2010 році становив 90,3%. У 2009 році до державного бюджету з цього джерела надійшло 87,7% від запланованого на рік, а в 2008 - 92,5%. Надходження акцизного податку у 2011 році становило 33,0 млрд. грн., що на 19,5% більше відповідного показника минулого року [2, 3].

Основним чинником зростання надходжень акцизного збору в 2010 році, як і в 2009 році, стало збільшення надходження акцизного збору з тютюнових виробів на 4,0 млрд. грн.. Це відбулося внаслідок збільшення ставок акцизного збору з цього виду продукції з 1 січня 2010 року та повторне збільшення ставок цього виду підакцизної продукції з 1 липня 2010 року: для сигарет без фільтру та тютюну для паління - з 15,6 за 1000 шт. до 35 грн., для сигарет з фільтром - з 37,5 грн. до 60 грн. за 1000 шт.

Ще одним джерелом збільшення надходжень внутрішнього акцизу в 2010 році стало підвищення ставок акцизного збору на пиво та лікеро-горілчану продукцію. В цілому обсяг надходжень з цього джерела збільшився на 1,5 млрд. грн., або на 25,5% [2].

 Варто зазначити, що протягом 2009-2010 років ставки акцизного збору підвищувалися 5 разів, що призвело до стрімкого зростання доходів бюджету з цього джерела. Так, порівняно з 2008 роком у 2010 році обсяг надходження акцизного збору зріс більш як у двічі. Проте таке підвищення ставок почало справляти негативний вплив на рівень виробництва підакцизних товарів всередині країни.

 Ці тенденції знайшли своє відображення у динаміці надходжень акцизного  податку. Зокрема, обсяги надходжень акцизного збору з імпортної лікеро-горілчаної продукції збільшилися майже в 2,5 рази, вина - в 1,4 рази, пива - 1,5 рази.

Як і в попередні роки, у 2011 році основним чинником збільшення сплати акцизу до бюджету стали надходження акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів, які зросли на 17,2%. Це пояснюється збільшенням з 1 січня 2011 року ставок акцизного збору з цього виду продукції, а також зростанням мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби. Крім того, збільшення ставок податку призвело до зростання надходжень акцизного податку на транспортні засоби - на 64% [3].

У 2011 році у структурі надходжень акцизного податку найбільшу питому вагу мали надходження від оподаткування тютюнових виробів (57%) та лікеро-горілчаної продукції (20%). Це пояснюється високими ставками акцизного податку з даного виду продукції, про що йшлося раніше.

Із теоретичного погляду фіскальною ефективністю акцизів є їх здатність стабільно приносити чистий дохід (із урахуванням усіх витрат на податкове адміністрування) на встановленому рівні відносно ВВП і доходів бюджету, а здійснення кількісного вираження можливо провести лише з використанням комплексу показників і коефіцієнтів [5, С. 308].

До факторів, які безпосередньо впливають на фіскальну ефективність акцизного податку (збору), можна віднести:

- перелік підакцизних товарів;

- розмір ставок податку та їх диференціація;

- наявність вилучень з бази оподаткування;

- рівень платоспроможного попиту та його структура;

-  величина тіньового обігу підакцизних товарів;

- рівень використання схем мінімізації податкових зобов'язань;

- дієвість процедур державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

Одним із основних чинників, що впливає на величину надходжень акцизного податку до бюджету, є обсяг пільг щодо його сплати, що використовуються. Величина пільг, що отримали, суб'єктами  господарювання  з акцизного  збору у 2010  р. становила 13,2 млрд  грн, тобто на кожну сплачену гривню до бюджету було отримано пільг на 0,56 грн, що є значно меншим показником (у відносних величинах), порівняно з 2008 р.

Фактором зниження відносного рівня використання пільг стало суттєве скорочення кількості пільговиків, що пов'язано насамперед із динамічною структуризацією ринку підакцизної продукції [5, С. 308].

Висновки. Отже,  акцизний  податок  займає  значну  частку  у  системі оподаткування як в Україні, так і в інших країнах світу. Він зазвичай приносить значні прибутки від продажу високорентабельних і дефіцитних товарів.

Також  завдяки йому держава може контролювати  виробництво  і реалізацію підакцизних товарів, збільшуючи чи зменшуючи ставку податку на них, і цим самим впливати на попит і пропозицію, яка виникає на ринку.

У сучасних умовах реформування акцизного податку чи не головним завданням є формування ефективної системи акцизного оподаткування, яка ґрунтувалася на використанні економічно обґрунтованого рівня  і структури ставок податку, а  також  забезпечувала виконання ним функції, пов'язаної з обмеженням споживання окремих товарів, що  досягається через поступове збільшення частки акцизу в ціні підакцизних товарів, що реалізуються, внаслідок підвищення ставок акцизного податку на лікеро-горілчані, тютюнові вироби, а також встановлення і поступового збільшення мінімального податкового зобов'язання з одиниці підакцизної продукції. 

Література:

1. Податковий кодекс України:  [від  02.12.2010 р. № 2755-VI]  // Офіційний вісник України.  - 2010.  - № 92.  - Ст. 3248.  - Режим доступу:  http: // www.rada.gov.ua.

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік / Сайт Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень // Режим доступу: http://www.ibser.org.ua

3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2011 рік / Сайт Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень // Режим доступу: http://www.ibser.org.ua

4. Гордієнко Є. С. Податкове регулювання в Україні: проблеми та шляхи вирішення / Є. С. Гордієнко, Коханевич Є. М. // Економічні науки. - 2012. - № 9 (33). - С. 126-132.

5. Макаренко В. В. Фіскальна ефективність акцизного оподаткування в Україні / В. В. Макаренко // ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2012. - № 3 (55). - С.305-310.

6. Мединська Т. В. Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу / Т. В. Мединська, Слюсар Р. Ю. // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - № 22 (2). - С. 207-212.

7. Річний звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Сайт Рахункової палати // Режим доступу: ac-rada.gov.ua

8. Річний звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Сайт Рахункової палати // Режим доступу: ac-rada.gov.ua

9. Річний звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Сайт Рахункової палати // Режим доступу: ac-rada.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>