XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Снігова С.М., Калашнікова Є.С. АНАЛІЗ СТАНУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Ст. викладач Снігова Сніжана Миколаївна

Калашнікова Євгенія Сергіївна

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ „Дон НТУ"

АНАЛІЗ СТАНУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Міжнародна міграція робочої сили в кінці ХХ  на початку ХХІ століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів в світовій економіці.

Міжнародна міграція робочої сили спричиняє як позитивні, так і негативні наслідки формуючи, а то і нагромаджуючи таким чином негаразди як в окремо взятих країнах, так і на світовому ринку праці в цілому. Саме тому міграція робочої сили є об'єктом підвищеної уваги вчених багатьох країн світу і міжнародних організацій.

Серед вчених, що займаються вивченням особливостей сучасного міграційного процесу можна виділити: Сандула И., Викулину Н., Гарсона,  Передрік О.С, Гайдуцького А.П. тощо.

Мета дослідження: спираючись на аналіз причин та обсягів трудової міграції України в цілому і за окремими регіонами,  оцінити ефективність державної політики щодо міграційних процесів.

Маючи давню історію, міжнародна трудова міграція  на сучасному етапі  набула певних особливостей , найсуттєвішими з яких є: зростання масштабів міграції; збільшення питомої ваги мігрантів у загальній кількості працездатного населення країн; формування нових центрів залучення робочої сили; зростання нелегальної міграції; посилення «відпливу інтелекту»;ротаційний характер міграції.

Вплив міграційних процесів на країни імміграції та еміграції є багатоаспектним. Економічний ефект міжнародної міграції кадрів представлений в табл.1[1,5]

Таблиця.1-Економічний ефект міжнародної міграції кадрів

Для приймаючої країни Для країни-донора
Позитивні ефекти:

1)зниження витрат та збільшення конкурентоздатності товарів;

2)полегшення структурних перебудов;

3)сприяння збалансованості економіки;

4)приймаюча країна використовує готову робочу силу, не витрачаючись на її навчання;

5)можливість використання досягнень чужої культури.

Позитивні ефекти:

1)зниження безробіття і, відповідно рівня соціального напруження;

2)колишні мігранти після закінчення контракту, повернувшись в господарське середовище своєї батьківщини, стають джерелами нових знань та навичок;

3)розширення місткості внутрішнього ринку за рахунок валютної допомоги емігрантів своїм близьким.

Негативні ефекти:

1)збільшення пропозиції праці і зниження її оплати;

2)зростає диференціація прибутків населення і соціальна напруга, з'являється основа для загострення національних і релігійних конфліктів;

3)можливі загрози сплеску расизму і ксенофобії;

4)особливо високі витрати нелегальної міграції через її не контрольованість.

Негативні ефекти:

1) «витік інтелекту» і кваліфікованих кадрів»

2)погіршення вікового складу зайнятої робочої сили, бо емігрантами стають здебільшого молоді і здорові.

На сьогодні значно активізувалися міграційні процеси  в Україні. Вони обумовлені факторами, які притаманні міжнародному ринку робочої сили в цілому та регіональними особливостями, які характерні нашій країні. До них слід віднести високий рівень безробіття і, особливо, прихованого; низький рівень заробітної плати, особливо в державному секторі; особливо відчутне зменшення зайнятості в наукомістських галузях економіки; низька ефективність заходів державної політики щодо підтримки самозайнятості в малому та середньому бізнесі. Вітчизняний ринок трудових ресурсів втрачає найбільш мобільну та найбільш конкурентноздатну частину трудового потенціалу країни [1].

Для оцінки впливу міграційних процесів на економіку та соціальне життя країни потрібно, перш за все, визначити кількість українських трудових мігрантів в цілому і за регіонами. З цією метою проаналізовано низку джерел, в яких наводяться дані щодо кількості мігрантів у розрізі країн їх працевлаштування [4,5,6]. За підрахунками частини українських експертів, за межами країни працює від 3 до 5 млн. осіб (за деякими оцінками, до             7 млн.) [5]. Основна проблема відмінності в оцінках  зумовлена небажанням від'їжджаючих реєструватись у відповідних органах влади. У цьому контексті логічно постає необхідність дослідження теоретичної та практичної ймовірності масштабів трудової діяльності в нашій країні. Адже співвідношення трудових мігрантів і загальної кількості населення в Україні коливається у межах 11-12%. Для порівняння, у Грузії частки трудових мігрантів сягає 36% населення самої країни, у Молдові - 27%. У північних країнах Латинської Америки завдяки територіальній близькості до США та Канади теж великі масштаби еміграції: у Сальвадорі до 30% населення країни, на Гаїті - 24%, Еквадорі - 16%. Отже, враховуючи такі міжнародні масштаби, трудову міграцію українців можна вважати досить помірною [2].

Розглянемо обсяг міграції кадрів з країнами СНД у розрізі окремих регіонів країни, а саме регіонів з найбільшою кількістю промислових підприємств, а отже з найбільшою потребою у кваліфікованій робочій силі (табл. 2) [3].

Таблиця 2-Міграція населення з країнами СНД у 2007 році

  Осіб На 100тис.наявного населення
Число прибулих Число вибулих Сальдо міграції Число прибулих Число вибулих Сальдо міграції
Україна 34961 20344 14617 75,2 43,8 31,4
Автономна Республіка Крим 4594 2132 2462 232,7 108,0 124,7
Донецька 4213 3284 929 92,4 72,0 20,4
Запорізька 1369 999 370 74,4 54,3 20,1
Луганська 1698 3126 -1428 71,7 132,0 -60,3
Харківська 1855 1152 703 66,2 41,1 25,1
Київ 1967 473 1494 72,1 17,4 54,7

 

З даних можна зробити висновок, що міграційні процеси промислових регіонів країни є значними.  Особливої уваги заслуговує ситуація, що склалася в Луганській області.  Там ми маємо від'ємне сальдо міграції           (-1428), що є неприпустимим для області із значним промисловим комплексом.

Таким чином, можна зробити висновок, що міграційні процеси в Україні на сьогодні не підлягають достатньому контролю з боку відповідних державних органів. Крім того, їх спонтанний і неорганізований характер негативно впливає на економічний і соціальний розвиток країни, що ще раз підкреслює необхідність вживання додаткових заходів щодо покращення умов праці як  вітчизняної висококваліфікованої робочої сили, так і працівників, що мають професійно-технічну освіту.

Література:

1. Передрій О.С.Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб-К:Центр навчальної літератури,2006,-274с.

2.Гайдуцький А.П.Міграційний капітал в Україні.//Фінанси України.-2007.-№5.-с.24-37.

3. Статистичний щорічник України за 2007р.

4.Сандул И. Жмеринка-Москва, плацкарт//Кореспондент.-2007.-№7.-с.54-58.

5.Викулина Н. Незваные гости// Корреспондент.-№2.-2006г.-с.45-48.

6.Пасічник Ю.В. Вплив зарубіжних грошових надходжень на динаміку ВВП в Україні// Фінанси України.-2006.-№6.-с.68-76.

e-mail: jenia010@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>