XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Собідко Н. А. КОНЦЕПЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Собідко Н. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КОНЦЕПЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В ринкових умовах господарювання створення стійкої економіки країни можливе лише за наявності системи успішних суб'єктів підприємницької діяльності, основною метою яких є досягнення позитивних фінансових результатів і максимізація прибутку. Саме тому, однією з головних проблем є проблема трактування фінансового результату діяльності підприємства, методологія і методика його визначення та управління його формуванням.

Дослідженню проблеми формування фінансових результатів підприємства присвятили свої праці велика кількість як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Так, статистичне дослідження впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємств у своїй статті проводив Ю.С.Цал-Цалко [1]. Він визначає роль прибутку як фінансового ресурсу в умовах ринку. Автор статті пропонує змінити методологію побудови показника - валовий прибуток. „При його визначенні слід брати до уваги господарські операції з реалізації виробничих запасів, які при продажу перетворюються, як і готова продукція (роботи, послуги), в товар. При цьому надзвичайно важливо узгоджувати загальні економічні терміни і поняття, що використовуються в різних економічних розрахунках, щоб уникнути плутанини та непорозумінь".

Розглядає аналіз прибутку від реалізації продукції, як основну складову частину фінансового оперативного аналізу Т.М.Ковальчук У статті „Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції" [2] розглядається сутність прибутку, його визначення в бухгалтерському обліку, здійснено обґрунтовання кількох методів розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, економічний (аналітичний) та змішаний методи.

Фінансові результати діяльності підприємства є індикатором його конкурентоспроможності й ефективності господарювання в ринковій економіці. В умовах ринкових відносин економічний аналіз забезпечує необхідне обґрунтування досягнутого рівня виробництва і витрачання ресурсів, з одного боку, попиту, ринкових цін та ефективності роботи - з іншого, що є необхідною умовою високоефективної діяльності підприємств. Отже, питання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства дуже актуальні в даний період розвитку ринкової економіки.

Разом з тим, концепція фінансових результатів наразі остаточно не узгоджена. Слід відзначити, що коефіцієнти рентабельності, як найбільш узагальнюючі показники результативності діяльності підприємства, обґрунтовано відносяться до відносних фінансових результатів. В той же час, показники ділової активності або коефіцієнти оборотності, що визначаються як відношення доходу до джерела його утворення, більшість авторів відносить до показників фінансового стану [3]. Такий підхід заважає проведенню глибокого аналізу фінансових результатів та пошуку шляхів їх збільшення.

Метою даної роботи є пошук підходів до поглибленого аналізу фінансових результатів та шляхів їх зростання.

Одним з важливих прийомом аналізу фінансових результатів є оцінка взаємозалежності рентабельності активів, рентабельності реалізації й оборотності активів. Дійсно, якщо чисельник і знаменник формули розрахунку коефіцієнта рентабельності активів помножити на обсяг реалізації, то ми одержимо наступне:

                                  image002512.gif    (1)

де ЧП - чистий прибуток (після сплати податку); А - вартість всіх активів компанії; РП - обсяг реалізованої продукції.

Отримане рівняння називається формулою Дюпона. Дана формула відображає залежність рентабельності активів не тільки від рентабельності реалізації, але і від оборотності активів, а також показує:

•-       значення коефіцієнта оборотності активів для забезпечення конкурентноздатного рівня рентабельності активів;

•-       можливість альтернативного вибору між рентабельністю реалізованої продукції і швидкістю обороту активів компанії в процесі пошуку шляху збереження чи збільшення відповідного рівня рентабельності активів.

Іншими словами, перший співмножник (1) вказує на необхідність максимізації прибутку.

Збільшення рентабельності реалізації може бути досягнуто зменшенням витрат, підвищенням цін на реалізовану продукцію, а також перевищенням темпів росту обсягу реалізованої продукції над темпами росту витрат.

Другий співмножник (1) відображає значення зростання обсягів реалізації продукції. Збільшення доходів можливо через посилення товарної, збутової, комунікаційної політики та інших маркетингових заходів.

Таким чином, дроблення рентабельності активів на дві складові дозволяє виявити, що є причиною недостатньо високого рівня цього показника: рентабельність реалізації, швидкість оборотності, чи обоє ці коефіцієнти разом. За результатами аналізу фінансовий менеджер може прийняти рішення про збільшення рентабельності реалізації, швидкості обороту активів, чи ж підвищити обидва ці показники і таким чином найбільш ефективно досягнути поставленої мети. Коефіцієнти оборотності суттєво впливають на результативність фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Застосування при аналізі фінансових результатів формули Дюпона сприяє більш ефективному пошуку шляхів їх збільшення.

Література:

•1.     Цал-Цалко Ю.С. Статистичне дослідження впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємств // Статистика України. - 2011. - №4. - С. 75-81.

•2.     Ковальчук Т. Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції // Економіка АПК. - 2009. - №7. - С. 92-101.

•3.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>